středa 9. září 2020

Doba Antikrista III (2020)


Doba Antikrista III (2020)
Drak, Jan XXIII. a Pavel VI.
Homer Sweeney
17. srpna 2020
Podle P. E. Silvestera Berryho, který v roce 1921 publikoval své komentáře ke Zjevení sv. Jana, pekelné mocnosti hledají všechny možné prostředky ke zničení papežů zvolených v posledních časech.
Ačkoliv nevěřím, že se přesně řečeno nacházíme v posledních časech, nacházíme se jistě v časech, které jim předcházejí. Proto jsou mnohé věci, které se nyní dějí, určitým způsobem předpovězeny v oné tajemné knize.
A Woman persecuted by the Dragon
Sv. Jan vidí Ženu, Církev, kterou pronásleduje drak a ona utíká na poušť a porodí dítě
Proroctví Apokalypsy sestávají takřka zcela ze symbolických vizí, jejichž výklad nám podává poselství, které zamýšlel Duch Svatý. Sv. Jan Evangelista líčí Ženu na nebi, kterou pronásleduje drak. Tato žena je symbolem Církve.
To naznačuje, že první potíže těch dnů začnou uvnitř Církve, která je pronásledovaná ďáblem. Když vidíme, že od roku 1917 byly ze strany hierarchie takřka zcela odmítány požadavky Naší Paní z Fatimy, nelze si nepředstavit, že ti biskupové, kteří následovali progresivismus namísto Naší Paní, jsou ony hvězdy stažené z nebe ocasem draka.
V prosinci 1957 vedl P. Fuentes, mexický kněz, který byl jmenován vice-postulátorem v kauzách beatifikací Františka a Hyacinty, rozhovor se sestrou Lucií. Do té doby sestře Lucii nikdy nebylo dovoleno svobodně mluvit o Fatimě. Při této příležitosti se však církevní autority neměly na pozoru. Tento rozhovor se sestrou Lucií byl jakoby její vzdálenou promluvou k nám všem.
Její první věta byla: „Otče, blahoslavená Panna Maria je velmi smutná, protože nikdo nevěnuje pozornost jejímu poselství, ani dobří, ani zlí.“
Fr. Augustin Fuentes
P. Augustin Fuentes od sestry Lucie v roce 1957 obdržel velmi důležité poselství
Když nám Lucie řekla, abychom nevzhlíželi o pomoc k Římu, ani k náboženským autoritám, byli jsme šokováni. Důrazně nás upozornila, že každý z nás musí spasit svou duši a duše těch, které mu Bůh v životě svěřil. Také nám připomněla, že modlitba a oběť jsou dvěma prostředky ke spáse světa spolu se svatým růžencem a pobožností k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V té době se nevědělo, že po tomto rozhovoru skutečná sestra Lucie zmizela a po desítky let se mnoho spekulovalo, co se s ní stalo. Její sestřenice Hyacinta a bratranec František přesně věděli, kdy si je Bůh vezme do nebe. Můžeme jen spekulovat, že to věděla i Lucie a zemřela nějakou dobu před svým vstupem do Karmelu, a proto nám v rozhovoru s P. Fuentesem zanechala svá poslední slova.
Bohužel se lidé ve svém zájmu o Fatimu zaměřili hlavně na obsah třetího tajemství, nikoliv na pokyny, které nám Naše Paní dala k tomu, jak spasit svou duši. Kdyby se přání Naší Paní uposlechla, nikdy by nebylo potřeba odhalit třetí tajemství. Nyní toto tajemství žijeme již víc než 50 let.
2. ledna 1944 sestra Lucie dle příkazu biskupa da Silvy z Leiry-Fatimy a se svolením blahoslavené Matky Boží sepsala formou dopisu třetí tajemství a adresovala jej biskupovi da Silvovi. První dvě části fatimského poselství již byly odhaleny. Třetí část si měl ne později než v roce 1960, nebo po smrti sestry Lucie, přečíst biskup da Silva, pokud by byl naživu, nebo, pokud by nebyl, kardinál patriarcha z Lisabonu. Nebyla adresována papeži, ale mohl si ji přečíst, pokud by chtěl. Ve skutečnosti by Pius XII., který Fatimu od roku 1951 veřejně nezmínil, nemohl tajemství odkrýt, i kdyby chtěl. O Fatimě se totiž řeklo tolik lží, že se opravdu neví, jestli třetí tajemství četl nebo ne. 9. října 1958 papež Pius XII. zemřel.
Historickou pravdou je, že nejkatastrofálnějšími obdobími Církve byly vždy doby, kdy byl papežský stolec uprázdněný nebo kdy vzdoropapežové bojovali s legitimními hlavami Církve. Tak tomu bude i v době, která má přijít.
John XXIII with Russian observers at Vatican II
Nahoře, Jan XXIII. dává pozorovatelům z řad ruských schizmatiků na koncilu záruku, že komunismus nebude odsouzen; dole, Pavel VI. přijímá diktátora Tita v apoštolském paláci
Paul VI receives Tito at the Vatican
Člověk jen může přemýšlet nad tím, kolik své moci Satan použil při kontroverzní volbě papeže Jana XXIII. v roce 1958 a Pavla VI. v roce 1963. Při obou volbách se nejprve objevil bílý dým – což znamená, že byl zvolen papež – ale neobjevil se žádný papež.
Podle příběhů z druhé ruky a akt FBI existuje mnoho teorií, které tvrdí, že byl při prvním konkláve zvolen kardinál Siri a vybral si jméno Řehoř XVII. Údajně se však zřekl úřadu, protože francouzští kardinálové prohlašovali, že Rusové pohrozili, že začnou třetí světovou válku, pokud bude zvolen protikomunistický papež. Poté co Siri odstoupil, byl zvolen Jan XXIII.
Při druhém konkláve měl Siri opět většinu hlasů, ale úřadu se zřekl a byl zvolen Pavel VI. Nevíme, zda jsou tyto spekulace pravda nebo ne. Vím však, že až do své smrti kardinál Siri přijímal Jana XXIII. a Pavla VI. jako legitimní papeže a odrazoval ty, kteří tvrdili, že je pravým papežem.
Jan XXIII., který se stal papežem v roce 1958, byl miláčkem zednářů a proslýchalo se, že je jedním z nich. Jedním autorem byl popisován jako papež, který jednostranně rehabilitoval komunismus, zdiskreditoval Fatimu a používal nečestné metody, aby třetí tajemství pohřbil. Byl papežem Druhého vatikánského koncilu a také byl popisován jako papež, který inicioval apostazi.
Ve skutečnosti zde, jak píše sv. Jan v Apokalypse, bude celé organizované hnutí, které ustanoví Satanovu církev v protikladu ke Kristově Církvi. „Svatý“ Pavel VI., který se stal papežem v roce 1963, byl mužem, který promulgoval Druhý vatikánský koncil, sabotoval mariologii, aby se zalíbil protestantům, vyhlásil novou mši a změnil obřady všech sedmi svátostí. Nová Satanova církev byla ustavena.
Distorted crosier  - Paul VI
Je pokřivená berla Pavla VI. symbolem Antikrista?
Své přesvědčení neskrýval.
Pavel VI. používal zlověstný symbol používaný satanisty v 6. století, který byl znovu oživen v době Druhého vatikánského koncilu. Byl to zohýbaný nebo zlomený kříž, na němž byla zpodobněna odpudivá a zkroucená postava Krista, kterou používali černí mágové a čarodějové středověku k vyjádření biblického termínu „znamení šelmy“ a jako ukázku své nenávisti ke křesťanství. Přesto nejen Pavel VI., ale i všichni jeho nástupci pozvedali takový kříž, aby jej viděli všichni katolíci, i když zastupuje Antikrista.
Více než milión lidí bylo přítomno ve Fatimě, když jí 13. května 1967, na 50. výročí prvního zjevení, navštívil Pavel VI. Tato událost znamenala návrat sestry Lucie, kterou nikdo neviděl devět let. Dav byl v extázi.
Teprve v roce 2004 – díky sérii článku, jež napsala Dr. Marian Horvat – jsme pochopili, že sestra Lucie, která se znovu objevila v roce 1967, byla podvodem. Takřka 40 let byly poselství o Fatimě přicházející z Vatikánu, zasvěcení Ruska, třetí tajemství a „fatimské poselství“ částečně tvořené ze lží. Milióny katolíků byly oklamány a stále oklamávány jsou.
pokračování příště
Překlad: D. Grof