neděle 12. ledna 2020

Komentář Eleison DCLII – Profesor Drexel – II (2020)


Komentář Eleison DCLII – Profesor Drexel – II (2020)
(652)
11. ledna 2020
PROFESOR DREXEL – II
Když někteří, jako tomu je u mnoha údajných poselství z nebe, říkají, že podstata poselství předaných profesoru Drexelovi v letech 1970–1977 už je v Evangeliu, konkrétně, že: „Blahoslavení jste, když vás budou pro mne tupit a pronásledovat... ...neboť vaše odplata je hojná v nebesích.“ (Mt. V, 11–12), mají docela pravdu. Pokud by však dále řekli, že jeho poselství nejsou potřebná právě proto, že už jsou v Evangeliu, docela se mýlí. V 70. letech začalo morální utrpení mnoha dobrých katolíků rozpolcených díky kněžím Druhého vatikánského koncilu mezi svou katolickou vírou a svou katolickou poslušností. Bylo potřeba, aby Náš Pán znovu a znovu říkal duším jako profesor Drexel, že jsou to Jeho vlastní kněží, kteří zradili.
Protože katolíci, kteří byli 400 let chráněni díky své poslušnosti vůči věrnému Tridentskému koncilu (1545–1563) skutečně nemohli nejprve pochopit, že stejnou poslušnost již nemohou vykazovat vůči nevěrnému Druhému vatikánskému koncilu (1962–1965). Věrnost arcibiskupa Lefebvra k neměnné předkoncilní víře a mši měla do roku 2020 čas probudit v celé Církvi Tradici (i když je ještě potřeba urazit dlouhou cestu). V roce 1970 však prostě bylo pro lidi, s výjimkou několika duší, nemyslitelné, že by katolický papež, biskupové a kněží mohli ničit Církev. Odtud plyne potřeba takovýchto poselství, jako je poselství Našeho Pána (jak lze věřit) profesoru Drexelovi z 3. července 1970:
 ...Buď dobré mysli a nenech se odradit neklidem a pokusem o zničení Mé Církve, ani rozvracením řádu tohoto světa. Je pravda, že Satan a jeho démonické síly působí, jako nikdy předtím v dějinách lidstva a Církve. Cožpak se však vlivem Boha a působením Ducha Svatého netvoří Dílo, které, víc než kterékoliv jiné dílo, žádá pomoc andělů, nadpřirozených sil a dobrých duchů? Toto dílo má Boží původ! Kéž všichni věřící Mé Církve v pokoji a neústupně kráčí k budoucnosti.
Satan bude zuřit a jeho nejlepšími pomocníky jsou ti kněží, kteří vnitřně nebo vnějškově odpadli od své víry a svého svěcení. Neposkvrněná Panna Maria, nedotčená hříchem, zvítězí. Ačkoliv Mé stádo, které následuje Mě a Můj kříž a které je věrné a s láskou věří ve svatou přítomnost Mého Těla a Krve, se může zmenšit, víra a modlitba, vyznání víry, naděje a láska k pravdě nicméně nakonec zvítězí. Bouře mohou zuřit. V přírodě mohou pukat skály a praskat hráze. Bůh je však všemocný, pravda je silnější, milost bohatší a hojnější a proto Skála, kterou jsem já založil, přetrvá do konce!“
V tomtéž stylu jsou slova z poselství profesoru Drexelovi z 5. března 1971:
„Nenech se odradit současným vnitřním i vnějším útlakem Mé Církve. To, že se služebníci Boží stali nevěrnými vůči svému povolání a své milosti, přichází zevnitř.  (...) Jsou to tihle kněží a teologové, jak sami sebe nazývají, kteří Mě opustili a zradili a kteří Mě stálé pronásledují. Jejich počet roste (...) Nikdy od chvíle, kdy jsem viditelně chodil mezi lidmi, nebyly problémy Mé jediné a pravé Církve tak veliké, jako v současnosti – a strádání stále roste.
Nicméně si nezoufej – i když se stádo, o němž jsem Já jako Boží a Dobrý Pastýř hovořil, velmi zmenšuje, nebude ona Církev, kterou jsem založil na Petrovi a kterou jsem přirovnal ke skále, zničena ani zvnějšku, ani zevnitř. Ale ty a všichni, kteří ti byli Otcem dáni, musíte pokračovat v práci pro Církev, pro víru a pro duše. Lidé, kteří ti pomáhají, sklidí požehnání za své dobré skutky, a toto požehnání se nedá přirovnat k ničemu na světě.“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof