čtvrtek 18. dubna 2019

Seminář naděje pro mnohé! (2018)


Seminář naděje pro mnohé! (2018)
Seminář [sv. Ludvíka z Montfortu] nemá (v tuto chvíli) jen přátele, přátel má však mnoho. Při své duchovní sužbě pro věřící v západní Francii mám často možnost potkat nějakou dobrou duši – životem dobře prověřenou a osvědčenou – která se mě se stálým úsměvem ptá na tuto otázku: „Jak se daří semináři naděje?“
Jindy se nás kněží (FSSPX i jiní) ptají na novinky o semináři a dokonce si stěžují, že informační zpravodaj se neobjevuje častěji. Pravidelně se mi ozývají lidé, kteří mají starost o to, zda budeme schopni nalézt budovu, která nám jednodušeji a s větší důstojností umožní přivítat nově příchozí. A to nezmiňuji ty mnohé dopisy od věřících, kteří nás ujišťují o své podpoře, i když vědí, že nebudou mít okamžitý prospěch z budoucích kněží, kteří ze semináře vyjdou.
Všechna tato znamení podpory nás proto povzbuzují pokračovat v tomto díle, které v každém případě není dílem lidí, ale dílem Našeho Pána, Nejvyššího kněze.
Tento seminář není ničím jiným než formací kněží, kteří budou pokračovat v předávání katolické Tradice bez jakýchkoliv kompromisů s koncilní církví, zvláště pokud jde o svátostný život (například sňatky). Zajisté existuje zásadní neslučitelnost mezi životem katolického kněze a životem kněze, jehož naleznete v koncilní církvi. Měl jsem příležitost setkat se s koncilními kněžími a oni se přiznali, že jejich život v této koncilní církvi je skutečnou duchovní „noční můrou“, protože vše se dělá tak, aby v ten či onen čas činili kompromisy se lžemi nebo bludem. Tito kněží nám závidí naši opravdovou katolickou svobodu. A je smutné, že do této modernistické svěrací kazajky se FSSPX snaží vstoupit.
Jestliže je dílem semináře SAJM vzdorovat tomuto modernistickému přívalu, znamená to především vychovávat pravé kněze v duchu arcibiskupa Lefebvra a katolické Tradice. Jsme dalecí toho, vychovávat zahořklé nebo naštvané kněze, ale naopak hrdé a šťastné kněze, aby nesli poselství spásy do čtyř koutů země a spasili tolik duší, kolik si Bůh skrze jejich duchovní službu přeje.
Tento seminář naděje si vyžaduje velkou energii. Vyžadovalo to odvahu a energii někoho jako arcibiskup Lefebvre, aby se zachránila Tradice. Dnes je řada na nás, abychom pokračovali v tomto díle bez zeslabení.
„Bůh nemůže opustit Svou Církev“, namítnou někteří, „a brány pekelné ji nikdy nepřemohou“. To je kvůli Kristovým příslibům pravda, pokud jde o Víru; záchrana Církve však nutně – a materiálně – vyžaduje kněžství a bojovné činy kněží a věřících laiků.
Chápejme, že toto dílo přežití nemůže přetrvat bez duchovní, morální a materiální pomoci dobrých katolíků. Když svatý Pius X. znovuzaložil seminář v Mantově, projevil velkou energii a žádal o pomoc věřících. Žijme podle takového vzoru za dnešních podmínek.
Drazí přátelé a dobrodinci, díky vám za vaši štědrost v posledních čtyřech letech, jež umožnila tuto cestu ke kněžství pro mladé lidi pevně odhodlané vést boj za Víru a následovat svatého Pia X. a arcibiskupa Lefebvra: jsme vám vděční a jsme si vědomí obětí, jež to pro vás představuje.
Jste dalecí toho, abyste se věnovali jen svým osobním starostem, a nesete ve svých duších, svých srdcích a ve svých rukách tento „Seminář naděje“, jak jej tento věřící z Vendée s potěšením nazývá.
Buďte ujištěni, že vaše oběti brzy ponesou plody. Dá-li Pán Bůh, naše první kněžská svěcení nastanou jen za dva roky. Budou odměnou za vaše modlitby a vaši podporu.
Seminář na oplátku zahrnuje všechny vaše intence do svých každodenních modliteb.
P. Matthieu Salenave
Zdroj: Novinky ze semináře v Avrillé č. 7, podzim-zima 2018
Překlad: D. Grof