úterý 16. dubna 2019

Proč byste se měli denně modlit růženec: 15 důvodů od Naší Paní (2014)


Proč byste se měli denně modlit růženec: 15 důvodů od Naší Paní (2014)
Jeff Stempel
2. srpna 2014
rosary
Růženec je prokazatelně nejrozpoznatelnější katolická pobožnost. Je smutné, že je to pobožnost, která pro mnoho katolíků vyšla z módy. To je hluboce nešťastné, protože růženec je jednou z nejmocnějších zbraní v našem arsenálu pro duchovní boj a jednou z největších pomocí ve snaze o plodný duchovní život.
Mezi nejobvyklejšími výmluvami pro nemodlení se růžence člověk slýchá, že je to „nudné“ nebo že to vyžaduje příliš mnoho času. Čeho si však mnozí katolíci nejsou vědomí, jsou výhody – přísliby od samotné Naší Paní – spojené s jeho svědomitou recitací.
Historie růžence a jak se jej modlit
Ačkoliv jsou konkrétní detaily nejasné, tradice a Církev zastávají, že Naše Paní se zjevila někdy ve 13. století sv. Dominikovi a blahoslavenému Alanu de la Roche, aby jim poskytla pobožnost růžence. Mniši oné doby si již vyvinuli zvyk modlit se žaltář – všech 150 žalmů denně zpaměti. Maria dala růženec těmto dvěma duchovním synům, aby propagovali tento zvyk denní modlitby mezi všemi věřícími, ne jen těmi v řeholním životě.
Svou stavbou je růženec rozdělen do pěti desátků; desátek je tvořen deseti Zdrávas Maria, jímž předchází Otčenáš, a zakončených Sláva Otci. Každý z pěti desátků je spojen s nějakým tajemstvím ze života Krista, a existují tři sady tajemství: radostná, bolestná a slavná tajemství. Celý růženec sestává z 15 desátků. Patnáct desátků o deseti Zdrávas Maria v každém se rovná 150 Zdrávas Maria, což vede k tomu, že je růženec známý jako „Mariin žaltář“.
Přísliby Panny Marie za každodenní pobožnost
Nejúžasnější věcí u růžence je, že Panna Maria učinila 15 příslibů těm, kteří jej recitují každodenně. Nejsou to žádné bezvýznamné přísliby, ale spíše nesmírně užitečné milosti poskytnuté těm, kteří se snaží žít dobrý a věrný katolický život:
1. Všem těm, kteří se budou oddaně modlit můj růženec, slibuji zvláštní ochranu a velké milosti.
2. Ti, kteří vytrvají v recitaci růžence, obdrží značné milosti.
3. Růženec bude velmi mocnou zbraní proti peklu; zničí neřest, osvobodí od hříchu a rozptýlí bludy.
4. Růženec způsobí, že ctnost a dobrá díla budou vzkvétat, a získá duším nejhojnější Boží milosrdenství. Odtrhne srdce lidí od lásky ke světu a k jeho marnivostem a pozvedne je k touze po věčných věcech. Ó, tyto duše se tímto prostředkem posvětí.
5. Ti, kteří se mi svěří skrze růženec, nezahynou.
6.  Kdokoliv, kdo bude recitovat zbožně můj růženec a bude rozjímat nad oněmi tajemstvími, nebude nikdy stižen neštěstím; nezakusí hněv Boží, ani nezhyne nepřipravenou smrtí. Hříšník se obrátí; spravedlivý setrvá v milosti a zaslouží si věčný život.
7.  Ti, kdo budou skutečně oddaní mému růženci, nezemřou nezaopatření svátostmi Církve.
8. Ti, kdo věrně recitují můj růženec, budou mít během svého života i ve smrti světlo Boží a hojnost Jeho milostí a budou mít podíl na zásluhách svatých.
9.  Rychle osvobodím z očistce duše, jež jsou oddané mému růženci.
10. Pravé děti mého růžence se budou v nebi těšit velké slávě.
11. O co skrze můj růženec požádáš, to obdržíš.
12. Všem, kteří propagují můj růženec, slibuji pomoc ve všech jejich potřebách.
13. U svého Syna jsem dosáhla, že všichni členové růžencového bratrstva budou mít za své přímluvce v životě i ve smrti celý nebeský dvůr.
14. Všichni, kteří věrně recitují můj růženec, jsou mými milovanými dětmi, a bratry a sestrami Ježíše Krista.
15. Oddanost mému růženci je zvláštním znamením předurčení.
Maria, která je naší skutečnou duchovní Matkou, pro nás vždy chce to nejlepší. Ona, která byla počata bez hříchu a trůní jako Královna nebe a země, se těší vůli, která je v dokonalé jednotě s Boží vůlí. To, co pro nás chce, není ničím menším než tím, co chce On. A On, který nás stvořil, přesně ví, co potřebujeme, abychom konali dílo, jež nám stanovil, a [zná] nejjistější cestu k Němu domů.
Tyto přísliby Panny Marie nám ukazují, jak růženec slouží jako duchovní zbraň, kterou každý voják za Krista a Jeho Církev potřebuje, aby úspěšně bojoval v duchovní bitvě, z níž se většina našeho pozemského pobytu skládá. Ti, kteří důvěřují růženci a jsou skrze něj věrní Panně Marii, budou mít přístup k mnoha dalším milostem, jež ti, kteří se rozhodnou se jej nemodlit, mít nebudou; milostem, jež zoufale potřebujeme, aby nám pomohly projít skrze úzkou bránu, jež vede do nebe.
Proč byste se měli modlit růženec denně
Navíc k 15 příslibům, jež dala sama Panna Maria, bych vám předložil dodatečné důvody pro každodenní modlitbu růžence, jež jsou vzaty z mé vlastní osobní zkušenosti.
Denní recitace růžence vám pomůže lépe poznat svou Matku. Tím, že lépe poznáte Pannu Marii, na oplátku lépe poznáte Ježíše. Když se díváte na každé tajemství růžence, rozjímáte nad různými aspekty Ježíšova života očima Jeho matky. Matky znají a vidí své děti mnohem odlišněji než ostatní.
Protože nám byl růženec dán Pannou Marií, má velikou moc. Stalo se mnoho zázraků spojených s modlitbou růžence. Naše Paní Fatimská zmínila, že hlavním důvodem pro ztrátu duší do ohnivé propasti pekla je to, že se za ně nikdo nemodlí. Když se modlíte, můžete svůj růženec obětovat za zvláštní úmysl, ať už je to za obrácení duší nebo za skončení potratů. P. Richard Heilman, kněz z chrámu Sv. Panny Marie (Pine Bluff) v Cross Plains ve Wisconsinu vedl online skupiny v padesáti čtyř denních růžencových novénách za různé úmysly. Zázraky, jež jsem viděl z toho vzejít, jsou úžasné. Například poslední den naší padesáti čtyř denní růžencové novény za [pohlavní] čistotu byl vydán výnos ohledně Hobby Lobby. [Tato společnost zažalovala USA kvůli tomu, že nově schválený zákon vyžadoval, aby zdravotní pojištění poskytované zaměstnavateli pokrývalo i potratové pilulky v rozporu s náboženským přesvědčením zaměstnavatele, a ve sporu zvítězila. – pozn. překl.]
A nakonec, boj mezi nebem a peklem je reálný. Růženec má zvláštní moc proti zlu. Satan nenávidí Pannu Marii celou svou mocí. Skrze Marii a její Magnifikat, její „ano“ vůči Bohu, máme Našeho Pána Ježíše Krista. Skrze Něj máme svou spásu, jestliže se rozhodneme ji přijmout. Démoni znají růženec a bojí se jej. Blahoslavený papež Pius IX. řekl: „Dejte mi armádu recitující růženec a dobudu svět.“ Takto mocný je růženec. Sv. František Saleský, veliký mistr duchovního života, napsal: „Nejskvělejším způsobem modlitby je modlitba růžence.“
A samozřejmě Naše Paní Fatimská řekla: „Denně se modlete růženec.“
Růženec je jednou z nejmocnějších zbraní, kterou máme proti Satanovi a jeho nohsledům. Pomáhá odvracet pokušení. Když se jej rodina modlí společně, vytvoří v domově místo stability a pokoje. S růžencem se také pojí mnoho odpustků, které mohou vymoci prominutí časných trestů, jež dlužíme, i když umřeme ve stavu milosti. Jestliže existuje nějaký důvod, proč se růženec dnes nerecituje tak často, jako tomu bylo v minulosti, můžete si být jistí, že je za tím sám Satan.
Nesnáz každodenní modlitby růžence, který se zprvu může zdát nudný nebo únavný, se s každou další recitací stává lehčí. Vyzbrojme se do boje. Učiňme závazek modlit se růženec každý den – a dodržovat jej.     
Překlad: D. Grof