středa 29. listopadu 2017

Deklarace u příležitosti 100. výročí zjevení Naší Paní ve Fatimě (2017)


Deklarace u příležitosti 100. výročí zjevení Naší Paní ve Fatimě (2017)
REX!: Tato deklarace byla přednesena čtyřmi níže podepsanými biskupy po zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v rámci pouti katolického hnutí Odporu do Fatimy.
***
V roce 2017 jsou Církev i svět v sevření krize, která nemá obdoby v celé lidské historii, krize, kterou mnozí rozpoznávají, ale jen nemnozí správně chápou, protože katolická Církev je světlem světa a je od Druhého vatikánského koncilu (1962-1965) v temnotě.
Tato krize jde přinejmenším 500 let nazpět, kdy Martin Luther rozdělil křesťanstvo svou falešnou „reformací“ a umožnil o 200 let později utvoření falešného náboženství liberalismu ze strany svobodných zednářů, které explodovalo ve Francouzské revoluci v roce 1789, naplánované jeho volností, rovností, bratrstvím, aby svrhlo trůn a oltář, a svými „právy člověka“ nahradilo práva Boží. Protestantismus a liberalismus byli tak úspěšné v přetvoření myšlení člověka, že navzdory obdivuhodné obranné akci Církve během 19. století, explodovala v roce 1917, o dalších 200 let později, komunistická revoluce v Rusku, která se snažila úplně odstranit Boha i všechny Jeho stopy na zemi.
Jen několik měsíců před tím, než byl v Rusku podniknut tento gigantický krok k bezbožnému novému světovému řádu, který zamýšlel ovládnout celý svět pro tytéž nepřátele Boha, kteří prosazovali protestantismus a vytvořili svobodné zednářství, však Bůh zasáhl. Skrze Svou Matku, která se zjevila zde ve Fatimě třem venkovským dětem, slíbil Bůh Své jediné pravé Církvi, katolické Církvi, nápravný prostředek, jímž by Jeho duchovní mohli, kdykoliv se od nynějška rozhodnou, potlačit celosvětovou apostazi a získat období míru pro celé lidstvo před koncem světa.
Dvojí nápravný prostředek představený Boží Matkou skrze sestru Lucii z Fatimy ve 20. letech 20. století, byl prostý. Vše, co musel katolický papež udělat, bylo povolat biskupy celého světa, aby se k němu připojili v zasvěcení Ruska (nikoliv celého světa) Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. A vše, co katoličtí kněží a laici museli udělat, bylo, jít každou první sobotu v měsíci ke zpovědi, přijmout Svaté přijímání, pomodlit se pět z patnácti tajemství svatého růžence a rozjímat 15 minut o kterémkoliv z patnácti tajemství. Žádat katolíky o takové kroky jistě není mnoho, ale od 20. let se krize Církve a světa v průběhu století, od chvíle kdy se Naše Paní zjevila dětem ve Fatimě, pouze zhoršovala.
A tak ve světě v roce 1939 vypukla druhá světová válka se svými 66 miliony lidských obětí, a v Církvi, což je horší, začal v roce 1962 Druhý vatikánský koncil se svými tisíci milionů duchovních obětí pnoucí se od schizofrenního zmatení až po naprostou ztrátu oné Víry, která jediná může spasit duše pro věčnost.
Aby těmto pohromám odporoval, založil v roce 1970 opravdový a velký muž Boží, arcibiskup Lefebvre, klasickou katolickou kongregaci, aby formovala pravé kněze, ale nyní po několik let jeho vlastní nástupci na čele jeho Bratrstva sv. Pia X. činí opakované pokusy podrobit všechny kněze Bratrstva nadvládě konciliaristů. Jaký smutný příklad zkažení moderního člověka liberalismem.
Není pochyb, že mnozí katoličtí kardinálové, biskupové, kněží a laici pocházející ze všech stran katolické Církve, zmatení však kvůli zanedbávání povinností autorit katolické Církve, mají nějaké ponětí o tom, že Naše Paní Fatimská měla pravdu, že arcibiskup Lefebvre měl pravdu, a že Druhý vatikánský koncil se mýlil, ale miliony katolíků jsou příliš paralyzovány falešnou poslušností, aby se cítily schopné jednat. Níže podepsaní čtyři biskupové se však prohlašují za ochotné pomoci všem takovým katolíkům, jak nejlépe umějí, aby si zachovali Víru a zvláště je povzbuzovat, aby dbali Naší Paní Fatimské praktikováním pobožnosti prvních sobot a usilováním o zasvěcení Ruska Jejímu Neposkvrněnému Srdci. Jedině tak může být Církev a svět odvrácen ze své současné katastrofální cesty. Jedině tak může Její Milovaný a Božský Syn, Náš Pán Ježíš Kristus, být znovu uveden na Své právoplatné místo na čele VŠECH NÁRODŮ.
+ Jean-Michel Faure
+ Dom Tomas de Aquinas
+ Richard Williamson
+ Gerardo Zendejas
Fatima, svátek Ježíše Krista Krále, 29. října 2017
Zdroj: CathInfo
Překlad: D. Grof