pátek 19. května 2017

Krize ve Francouzském distriktu FSSPX (2017)


Krize ve Francouzském distriktu FSSPX (2017)
16. května 2017
Rivarol – Jako úder blesku. V neděli 7. května 2017 zveřejnilo a při svých kázáních přečetlo sedm kněží-děkanů Francouzského distriktu FSSPX dopis, v němž otevřeně vyjadřují svůj nesouhlas s výnosem Vatikánu z 27. března ohledně vysluhování svátosti manželství pro věřící Bratrstva sv. Pia X. (které budou nyní podléhat schválení modernistickým „ordinářem“ a [manželský] slib se bude – až na výjimky – skládat v zásadě před koncilním „farářem“ či jím delegovaným knězem). Tento dopis v podstatě obsahuje odmítnutí sbližování Bratrstva sv. Pia X. s modernisty okupujícími Vatikán. Mezi těmito sedmi kněžími-děkany (Francouzský distrikt má 10 děkanátů) jsou P. David Aldalu, „děkan děkanátu Bordeaux“, P. Xavier Beauvais, „děkan děkanátu Marseille“, P. François-Xavier Camper, „děkan děkanátu Lyon“, P. Bruno France, „děkan děkanátu Nantes“, P. Thierry Gaudray, „děkan děkanátu Lille“, P. Patrick de La Rocque, „děkan děkanátu Paříž“, P. Thierry Legrand, „děkan děkanátu Saint-Malo“. Tento dopis, který se objevil v časopise Chardonnet [farní zpravodaj kostela Saint-Nicolas-du-Chardonnet v Paříži, pozn. překl.] z května 2017, podepsali také tři představení mužských řeholních komunit spřízněných s FSSPX: P. Jean-Marie, představený Bratrstva Proměnění, P. Placide, převor benediktinského kláštera v Bellaigue a P. Antoine, kvardián kapucínského kláštera v Morgonu. Desítka signatářů této výzvy věřícím tedy píše: „Dovolte nám vyjádřit své veliké překvapení, co se týče tohoto rozhodnutí Říma [ohledně uzavírání manželství] a ohlasu, jehož se mu dostalo. Osobní prelatura poskytnutá FSSPX nás měla uznat takové, jací jsme, a měla nám zaručit nezávislost na místních ordinářích. Hned první přijaté kroky však mají nespravedlivě podřídit možnost uzavírat sňatky [v našich kaplích] místním ordinářům, nežli snad zítra budeme muset ordináře žádat o povolení k založení nových domů.“
P. Christian Bouchacourt, představený Francouzského distriktu FSSPX, známý svou bezpodmínečnou poslušnosti biskupovi Fellaymu (což byl důvod jeho jmenování na tento post) reagoval okamžitě, a oponenty potrestal. P. de La Rocque byl okamžitě sesazen ze svého úřadu v kostele Saint-Nicolas-du-Chardonnet a byl požádán, aby toto místo opustil nejpozději do 13. května, což učinil. Zbylých šest „děkanů“ bylo také zproštěno svých funkcí. V komuniké a dopise zaslaném všem kněžím Francouzského distriktu P. Bouchacourt odůvodnil tresty proti signatářům dopisu a odsoudil tento „nepřijatelný a podvratný“ postup. „Proč jste onen text sepsali tajně?“, přemítá. Signatáři však tvrdí, že dopis nejprve předložili P. Bouchacourtovi, ale když neodpověděl, rozhodlo se jej těchto sedm kněží zveřejnit. Co se týče tajnůstkaření a podvratné činnosti připisované „pomlouvačům“, nejsou to snad přesně ty metody, které používá biskup Fellay již dlouhá léta ve své urputné snaze za každou cenu podřídit Bratrstvo sv. Pia X. „modernistickému a odpadlému Římu“, a tak zradit boj za víru?
Mezitím, co má FSSPX obdržet osobní prelaturu, biskup Fellay má být odměněn za své úsilí a stát se doživotním prelátem a být zahrnut poctami a vavříny od Bergoglia, který při tiskové konferenci v letadle při návratu z Fatimy opět řekl vše dobré, co si myslí o generálním představeném FSSPX, s nímž udržuje „bratrské vztahy“, nálada v díle založeném arcibiskupem Lefebvrem houstne a rozdělení narůstají. Květnové číslo časopisu Chardonnet, jež obsahovalo dopis sedmi děkanů, bylo prostě a jednoduše staženo z prodeje v kostele Saint-Nicolas-du-Chardonnet, a P. Bouchacourt před kázáním v neděli 14. května na svátek sv. Jany z Arku ospravedlňoval tresty udělené P. de la Rocqueovi a ostatním signatářům obviněným ze vzpoury proti autoritě a z podvracení [FSSPX]. Na to se stovka věřících zvedla a opustila kostel, zatímco asi patnáct dalších se začalo uvnitř kostela hlasitě modlit růženec. Byli jsme tedy svědky až bizarní scény: zápasu v kostele svatého Mikuláše uprostřed mše svaté! P. Bouchacourt jmenoval „dočasným farářem“ P. Denise Puga, který tak nahradil P. Patricka de La Rocque.
Bývalý člen FSSPX, nyní „sjednocený“ [s Římem], P. Guillaume de Tanoüarn, dobrý znalec vnitřní rovnováhy v FSSPX, vidí za zájmem o urychlené uzavření dohod s Římem osobní zájem biskupa Fellayho. V [deníku] La Croix z 12. května připomněl, že generálnímu představenému FSSPX skončí v červenci 2018 druhý dvanáctiletý mandát. Nicméně však „je jeho politika otevírání se Římu [uvnitř FSSPX] v menšině,“ řekl. „Nemá jistotu znovuzvolení. Pokud však vznikne prelatura, bude doživotním prelátem. Je to v jistém slova smyslu nepřiznaný převrat.“
Pro informaci zveřejňujeme otevřený dopis P. Nicolase Pinauda pateru Christianu Bouchacourtovi, představenému Francouzského distriktu FSSPX. P. Pinaud byl souzen a potrestán „církevním tribunálem“ FSSPX k suspenzi a divinis, a umístěn na dlouhé měsíce do domácího vězení v Jaidhofu (Rakousko), protože opravil pravopis v dopise sedmatřiceti kněží, kteří již počátkem roku 2013 kritizovali politiku smiřování s modernisty praktikovanou biskupem Fellayem. [Český překlad článku tento dopis neobsahuje. – pozn.editora]
Zdroj: TradiNews
Překlad: Fr. Jean-Nepomucène, T.O.P.; revize D. Grof