úterý 27. prosince 2016

Komentář Eleison CDXCIII – Izaiášova pohlednice (2016)


Komentář Eleison CDXCIII – Izaiášova pohlednice (2016)
(493)
24. prosince 2016
 IZAIÁŠOVA POHLEDNICE
Kdyby sám Všemohoucí Bůh měl posílat vánoční pohlednice, co by v té své napsal o příchodu svého vlastního Syna, který se má na zemi narodit jako lidské dítě své lidské Matky? Ve skutečnosti Bůh napsal mnoho věcí o Mesiášovi skrze pisatele, které přímo inspiroval, aby dali dohromady knihy Starého zákona, a samozřejmě jeden z nejznámějších z těchto citátů pochází od proroka Izaiáše, kapitola IX. V předcházející kapitole Izaiáš prorokuje zpustošení a zkázu, jež přijdou na Židy pro jejich hříchy. V kapitole IX se obrací ke slávě mesiášského věku: veliké světlo ozáří Galileu – v. 1,2. (Ježíšovu domovskou provincii). Pak přijde radost jako v době žní nebo po vojenském vítězství (v. 3), po porážce Asyřanů, jako po Gedeonově porážce Midjánců (v. 4), a příznaky války zmizí (v. 5). Izaiáš pokračuje „vánoční pohlednicí“ (velebenou v hudbě Händelova Mesiáše):
5: Neboť se nám NARODÍ DÍTĚ, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ 6: Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
5: Největším důvodem k radosti je tudíž příchod Mesiáše: k nám, k vykoupení nás všech se narodí královské dítě a syn, který na své rameno vezme váhu světa (církevní Otcové to berou tak, že touto váhou je Kříž) a s řadou přídomků Izaiáš říká, kým toto dítě bude: Divuplný rádce, více než schopný radit všem národům pro jejich skutečné štěstí a blaho až do konce světa. Božský bohatýr – talmudští pisatelé dělají, co mohou, aby se vyhnuli tomu, že by připustili, že Izaiáš říká, že Mesiáš také bude Bohem (jak katolíci vědí, Druhou Osobou Svaté Trojice), ale určitý člen v hebrejštině a význam vyjádření „Božský bohatýr“ všude jinde ve Starém zákoně důrazně naznačuje, že Izaiáš myslí přesně tohle. Otec věčnosti – Mesiáš bude pravým a něžným Otcem pro mesiášské období až na věky (srov. Mt. XI, 28).
6: Jeho vladařství se rozšíří – katolická Církev se rozšíří po celém světě a bude pokoj bez konce, protože Mesiášova Církev bude plodit pokoj, kdekoliv bude respektována, až do konce světa. On bude královským následníkem Davida, aby spočinul na trůně Davidově, jemuž bylo přislíbeno, že potrvá na věky (II Sam. VII), jak přislíbil Náš Pán své Církvi (Mt. XVIII, 18; XXVIII, 20). Ale toto království bude královstvím Krále srdcí (Jn. XII, 32), upevněné právem a spravedlností, nikoliv královstvím Králových sluhů, upevněným silou (Mt. XXVII, 52; Jn. XVIII, 36). Všechny tyto divy budou pocházet z horlivostí Hospodina, z jeho planoucí touhy přivést duše do nebe, aby s ním sdílely věčnou a trvalou blaženost, na věky.
To, co činí obtížným, abychom ocenili Izaiášovu nádhernou vizi mesiášské budoucnosti, je, že se proměnila na zednářskou minulost. Pátý vek Mesiášovy Církve, Věk apostaze, započal před 500 lety, když Luther rozdělil křesťanstvo, takže když o dalších 200 let později ještě nebylo mnoha lidem zřejmé, že výhody křesťanství mají být podkopány, židozednáři mohli začít přesvědčovat lidi, že křesťanství, či Kristus, již nejsou potřební. A dokonce ani hrůzy protikřesťanského komunismu, rozpoutané ruskou revolucí a šířící se po celém světě, o dalších 200 let později, nemohly přesvědčit lidi, že od Vtělení jsou alternativami pro jakoukoliv civilizaci [buď] Ježíš Kristus a jeho katolická Církev, nebo ďábel.
Šťastné Vánoce, čtenáři!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof