pondělí 25. srpna 2014

Sv. Athanasius a dva svatí papežové: Julius I. a Liberius – část I. (1931)


Sv. Athanasius a dva svatí papežové: Julius I. a Liberius – část I. (1931)
Z příčiny dosud neznámé trvalo po smrti papeže Marka (335–336) mezivládí 4 měsíce. Teprve 6. února 337 zvolen byl papežem římský rodák, syn Rustikův, Julius I. (1) Téhož roku zemřel v císařské vile Achyronu u Nikomedie dne 22. května i velký císař Konstantin. – Vládu říše si podle vůle otcovy měli rozděliti tři synové: Konstantinus, Konstantius a Konstans. Po ukrutných bojích a zločinech stal se jediným vladařem Konstantius, horlivý arián a nepřítel katolíků. Boje mezi ariány a katolíky od té chvíle se přiostřovaly. Běželo zdánlivě o dvě slova: Katolíci učí, že Syn Boží je stejné podstaty s Bohem Otcem (homousios), ariáni zase pravili, že je toliko Bohu Otci podoben (homoiusios). Jediné písmeno i, řecky iota, rvalo Církev Kristovu po kolik staletí neustávajícími boji a zločiny. Toto iota bylo u některých lidí jenom zástěrou ješitné sebelásky a honby za postupem v hodnosti a majetku.
Stranu katolickou vedl na východě alexandrijský biskup Athanasius, stranu ariánskou štvalo několik biskupů východních. Snažili se odstraniti osoby nepohodlné s jejich biskupských míst a obsaditi je svými straníky. Jejich vyhlédnutou obětí byl zvláště alexandrijský Athanasius. Biskupství alexandrijské bylo od počátku druhým po biskupství římském, bylo i bohaté, a odtud touha ariánů zmocniti se ho. Obě strany usilovaly o souhlas papežův. Ariáni poslali do Říma křivou obžalobu na Athanasia. Obviněný hájil se napřed písemně, potom přišel do Říma osobně. Přišel, jak píše, k apoštolskému trůnu, ke kterému je se blížiti jenom s uctivou bázní. Římané viděli tehdy asi po prvé i egyptské mnichy v průvodu Athanasiově, oděné v hrubá a drsná roucha mnišská a žasli nad těmito zjevy křesťanského sebezáporu, objevivšími se po prvé na ulicích zpovykaného a z valné části neustále ještě pohanského velkoměsta. Zároveň i jiní biskupové východní přijeli do Říma hledati zastání: Marcel z Ankyry, Pavel z Cařihradu, Asklepias z Gazy a Lucius z Drinopole. Byli od ariánů tak pronásledováni jako Athanasius.
Papež Julius povolal do Říma i protivníky vypuzených biskupů (do Antiochie poslal s pozváním kněze Elpidia a Filoxena), aby přednesli své žaloby na velké synodě, která vše vyšetří. Ariáni se však synodě vyhnuli a třebas se dříve sami do Říma odvolávali, upírali nyní papeži právo soudu. (2) Svědomí jim napovídalo, že by prohráli. Přes odpor ariánských biskupů slavil Julius I. r. 341 s 50 biskupy synodu římskou, na které byli Athanasius a druhové prohlášeni nevinnými a dosazeni na své biskupské stolce. (3)
List Juliův, poslaný po synodě nepoddajným biskupům, dokládá vzácné dějiny prvenství římského biskupa v Církvi. Papež haní a odsuzuje počínání biskupů. I kdyby obžalovaní biskupové byli vinni, „zdali nevíte, že podle starého zvyku musí napřed nám (papeži) býti dopsáno, aby odtud podle spravedlnosti byla věc rozhodnuta?“ (4) A papež kárá přísně biskupy pro neúčast na synodě. Tolik jiných biskupů a zdaleka nebálo se cesty do Říma, aby jen pomohli právu k vítězství.
Velkého zadostučinění za nepoddajnost ariánských biskupů dostalo se papeži Juliovi na velké synodě v Sardice (Sofii). Tato synoda, jejíhož usnesení si v Římě stejně vážili jako zákonů sněmu nicejského, pokoušela se o smír pravověrných s ariány. Sešlo se na ni na 100 katolických a mnoho ariánských biskupů. Ve jménu papežově předsedali synodě biskup kordovský Hosius a dva kněží římští, Archidamus a Filoxenius. Ariánští biskupové odešli ze synody, protože nesouhlasili s tím, že Athanasiovi a jeho nenáviděným druhům přiřkla synoda právo účastniti se hlasování. Na 76 ariánů odešlo k vlastnímu sněmování do blízkého Filippopole. Synoda sofijská jednala bez nich. Athanasius a druhové byli znovu dosazeni na svá biskupství, kdežto vetřelci byli odsouzeni. Synoda zdůraznila opět nicejské vyznání víry a vydala 20 řecky a latinsky psaných zákonů o církevní kázni a ústavě.
Důležité pro papežské prvenství byly hlavně kánony (zákony) 3., 4. a 5. Předsedající Hosius mluvil o možných sporech mezi biskupy a konečně navrhl: „Souhlasíte-li, ctěme památku svatého apoštola Petra, a nechť tedy ti, kteří spor vyšetřovali, dopíší Juliovi, biskupu římskému. A usoudí-li, aby vyšetřování bylo obnoveno, nechť jest obnoveno a on ať jmenuje soudce. Jestli vsak usoudí, že věc je taková, aby znovu nebylo přetřásáno, co již bylo projednáno, co (papež) rozhodne, bude potvrzeno. Zdali souhlasí všichni?“ A synoda odpověděla: „Souhlasí!“ – Kánon 4. navrhl biskup Gaudentius: „K tomuto rozhodnutí, plnému svatosti – které jsi přednesl, ať jest, líbí-li se, přidáno: Kdyby některý biskup byl sesazen soudem biskupů sousedních a požádal, aby jeho spor byl projednán v Římě, nechť není na jeho stolec jiný biskup posvěcen, dokud pře jeho nebude rozsudkem římského biskupa skončena.“ – Podobně je vyslovena vrchní soudní moc biskupa římského i v kánonu 5. Shromáždění dopsali pak papeži Juliovi: „Bude se viděti nejlepším a nejvhodnějším, aby ze všech jednotlivých provincií Páně podávali kněží svá sdělení hlavě, t. j. stolci Petrovu.“ (5)
Po mnohém úsilí podařilo se konečně dosaditi vypuzeného Athanasia po několikaletém vyhnanství na biskupský stolec alexandrijský. Papež blahopřál alexandrijským katolíkům, že zase budou míti mezi sebou svého pastýře, neohroženého bojovníka, který si svým utrpením získal slávu vyznavače Kristova. Vybídl je, aby ve své horlivosti u víře, s jakou vytrvávali i za dob utrpení při Athanasiovi, vytrvali i v budoucnosti. (6)
Dva ariánští biskupové se vrátili kajícně k církevní jednotě. Papež je laskavě přijal a oni mu vděčně odepsali, že při své známé dobrotě a laskavosti se uvolil odpustiti jim jejich poblouzení. (7)
Za Julia I. byl pravděpodobně zřízen první ženský klášter v Římě, a to u kostela sv. Vavřince za hradbami. Podnět k tomu dal Athanasius. Za svého více než tříletého pobytu v Římě vyprávěl jistě nejednou svým přátelům o mnišství v Egyptě, tehdy již tak kvetoucím. Myšlenka mnišství, v Římě potud neznámá, narazila napřed na odpor a první řeholnice byly předmětem velkého posměchu a potupy, jak od pohanů, tak od nechápavých křesťanů. To však nevadilo četným dámám z přední společnosti římské, aby se nezřekly světa a zasvětily řeholnímu životu u chrámu sv. Vavřince za hradbami.
Mezi prvními řeholnicemi byla prý i panna Valeria, novokřesťanka, bývalá představená (virgo maxima) panen vestálek. Pro výtečné služby ve chrámu Vestině postavil římský senát této vestálce i sochu na římském foru. Nápis na soše velebil její zásluhy. Když se však Valeria stala křesťankou, dali senátorové nápis na soše vyškrabati a sochu povaliti. Senát římský byl ještě dlouho v moci pohanské. Při vykopávkách na foru přišlo se nedávno nejprve na podstavec sochy s vyškrabaným nápisem a potom byla nalezena i socha Valeriina, ale s hlavou uraženou. Náhrobní nápis této panny Bohu zasvěcené lze však dosud čisti v katakombách sv. Cyriaky u sv. Vavřince. (8) Opovržení za dřívější lásku dědívají upřímní konvertité dosud.
O Juliovi I. praví kronika, že vystavěl dvě basiliky, a to basiliku sv. Valentina u silnice Flaminia severně od Říma, blízko mostu Milviova. (9) Její ssutiny byly vykopány roku 1888. Jinou basiliku vystavěl v městě, a byl to asi kostel, který stál v místech nynějšího chrámu sv. apoštolů.
Vedle diakonie Kallistovy v Zátibeří vznikla tenkrát také basilika zvaná Julia, vystavěná patrně také za papeže Julia; je to nynější chrám Panny Marie v Zátibeří. Mimo to pořídil prý Julius tři hřbitovy, u silnice Flaminia, tedy u basiliky sv. Valentina, u silnice Aurelia a u silnice portské, kde svého času stávala basilika Julia.
Julius zemřel 12. dubna 352 a pochován byl podle kroniky v cemeteriu Calepodiově u silnice Aurelia blízko sv. Pankráce. (Nedaleko stojí nyní útulný český klášteřík s pensionátem pro výchovu českých dívek, řízený našimi řeholnicemi Anglickými pannami.) Martyrologium praví k 12. dubnu: „V Říme u silnice Aurelia svátek svatého papeže Julia, který proti ariánům za víru katolickou přemnoho pracoval a po mnoha vzácných činech svatostí slavný odpočinul v pokoji.“
Julius I. byl papežem 15 let, 2 měsíce a 6 dní.
Poznámky:
  1. Catal. Lib., K 549/36; Mur III/1, s. 112; III/2, 33; LP I, s. 82, 83, 205.
 
  1. Gr 199.
 
  1. I, s. 30, Synodus.
 
  1. Ep. ad Antiochenos, DB, 3003.
 
  1. Concil. Sard., DB, 3004–3006.; Gr 199.
 
  1. Athan. Contra Arianos, 52; Gr 199.
 
  1. Athan., l. c.
 
  1. W, s. 142.
 
  1. Gr 424.
 
Zdroj: P. Alberti: Papežové, sv. I., Přerov 1931, str. 126–134.  
Zpracoval: Jakub Albert