sobota 7. září 2013

Komentář Eleison CCCXXI – Odpore, organizuj se? (2013)

Komentář Eleison CCCXXI – Odpore, organizuj se? (2013)
(321)
7. září 2013
ODPORE, ORGANIZUJ SE?
Pokračuje debata ohledně toho, zda a jak by současný „Odpor“ měl být organizován (definujme zde „Odpor“ jako bývalé členy či stoupence Bratrstva sv. Pia X. natolik znepokojené jeho nedávnou zjevnou změnou směřování, že chtějí podniknout nějakou akci, aby této změně vzdorovali). Obecně řečeno, (relativně) mladí chtějí nějakou organizaci, která by koordinovala akci, a chtějí ji učinit efektivnější, zatímco staří mají sklon domnívat se, že jakákoliv strukturovaná organizace již není v dnešních chaotických podmínkách možná nebo dokonce žádoucí.  
Na začátku musí člověk prohlédnout onen chaos. Ten pochází v zásadě z toho, že pastýř je bit a stádo se rozprchlo (Zachariáš XIII, Mt. XXVI, 31). Ať tomu věří nebo ne, ať se mu to líbí nebo ne, je pro celý svět pastýřem katolický papež. Jak dnes pozorujeme, jestliže zešílí, pak nikdo na celém světě nemůže obnovit pořádek. Je to proto, že Vtělený Bůh učinil svou Církev solí země a světlem světa (Mt. V, 13-14) a naplánoval onu Církev jako monarchii, což je plán, který nemůže zvrátit ani Druhý vatikánský koncil. Nikdo tudíž nemůže zaujmout papežovo místo, a když on říká věci jako: „Kdo jsem, abych odsuzoval homosexuála, který hledá Boha?“, jak to současný držitel Petrova stolce řekl nedávno, pak „znovu nastane chaos“, a člověk s tím může udělat jen málo, kromě toho, že se bude modlit k Bohu, aby zasáhnul.
Bez ohledu na to arcibiskup Lefebvre učinil vše, co mohl, a skrze milosrdenství Boží vytvořil ostrov zdravého rozumu a pořádku, FSSPX. Pod tlakem jednoho koncilního papeže po druhém se však jeho nástupci pochopitelně vzdali. Ptají se: „Jak můžeme být katolíky a neposlouchat papeže?“ – zmatení a chaos. Arcibiskup však byl v organizování odporu vůči koncilu tak úspěšný, že mnozí z těch, kteří chápou, co dělal, si přejí organizovat odpor vůči těm, kteří jej zradili. Může však být organizován? Toť otázka.
Moudrý kolega, natolik starý, že vedl tvrdě a účinně boj po arcibiskupově boku při celosvětovém šíření FSSPX v 70. a 80. letech 20. století, si z oněch dávných dob pamatuje mnoho kněží úspěšně vzdorujících koncilu po celém světě, což činili nezávisle jeden na druhém i na biskupovi. Naslouchali mu, protože promlouval se zdravým katolickým rozumem, díky čemuž jej mnozí z nich uznávali za svou morální autoritu, žádný z nich ho však neposlouchal v striktním smyslu a on od žádného z nich takovou poslušnost nevyžadoval. Bez papeže byla a zůstává strukturovaná katolická poslušnost nemožnou. Můj kolega pokračuje poukazem na to, že dokonce i arcibiskupovo Bratrstvo vzdorovalo liberální Církvi a světu pouze 30, možná 40 let a situace je nyní o dost horší, než byla v jeho době. Je-li vlast okupována nepřátelskou armádou, uzavírá můj kolega, je nemožné organizovat obrannou armádu, vše, co zbývá, je gerilová válka.
Dle mého názoru přesně popisuje nárůst chaosu, když píše: „Boží hodina a hodina neposkvrněného Srdce přijde (jak ona řekla) teprve tehdy, když se vše bude zdát ztracené, což musí zahrnovat i maličké FSSPX. Hlavní iluzí biskupa Fellayho bylo to, že si myslel, že veliké FSSPX spasí Církev, k čemuž ďábel dodal: „zevnitř, jako trojský kůň“. Ve skutečnosti vše, co jsme potřebovali učinit, bylo postavit Noemovu archu pro věrný zbytek v souladu se Zakladatelovým plánem a pokračovat v její stavbě až do potopy. Pošetilý vůdce otevřel dveře archy předčasně a archa byla zaplavena. Bůh nám všem buď milostiv. Vůdcem nebyl Noe, ale kapitán Titaniku.“
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof