čtvrtek 24. ledna 2013

Falešní přátelé Fatimy (2012)

Falešní přátelé Fatimy (2012)
P. Nicholas Gruner, S.T.L., S.T.D
Crusader č. 103, podzim 2012
Jednoduše řečeno, Naše Paní přišla do Fatimy, aby zabránila tomu, aby šli lidé do pekla. „Když se učiní, co vám říkám,“ řekla dětem, „ mnohé duše budou spaseny a nastane mír.“ To, co chtěla, aby se udělalo (a na co stále čeká i teď) je, aby papež a biskupové zasvětili Rusko Jejímu Neposkvrněnému Srdci – v souladu s Boží vůlí. Naše Paní objasnila sestře Lucii tyto detaily Božího požadavku na zasvěcení Ruska před více než 83 lety a papež o nich ví skoro stejně tak dlouho.
Dnes Rusko zůstává nezasvěcené. Výsledkem je, že ve světě není mír, došlo ke ztrátě duší, a mnozí lidé jsou v nebezpečí, že půjdou do pekla, protože ještě neobdrželi Boží ochranu a pomoc, kterou jim může přinést pouze zasvěcení Ruska. Situace je však mnohem horší.
Existují duchovní, někteří z nich vysoce postavení, kteří nechtějí, abyste vy nebo kdokoliv jiný o těchto věcech věděli. Upřednostnili by, abyste ohledně Fatimy zůstali zcela nevědomí, ale v případě, že nejste úplně neinformovaní, chtějí překroutit za pomocí klamu vaše chápání poselství Naší Paní. Prezentují se jako přátelé Fatimy, ale jsou ve skutečnosti falešnými přáteli, tj. jsou nepřáteli Fatimy.
Vůdčím falešným přítelem Fatimy je vatikánský státní sekretář, jehož úřad je po mnoho let užíván k propagování dvou hlavních lží o fatimském poselství: (1) že Rusko již bylo Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zasvěceno, a (2) že třetí tajemství bylo odhaleno celé. Státní sekretář má mnoho spojenců – vysoce i nízko postavených – kteří jej v jeho taktice proti Fatimě podporují. Musíte o této taktice vědět a znát identitu těchto falešných přátel, stejně jako i jejich konkrétní lži, polopravdy a překroucení, které používají proti Fatimě, abyste mohli být na stráži a abyste rozeznali pravého přítele od falešného. Protože vaše vlastní bezpečnost – to jest vaše osobní svoboda, osobní život a dokonce i vaše věčná spása a spása vašich blízkých – je ohrožena těmito falešnými přáteli a jejich taktikou proti úplné pravdě o fatimském poselství – potřebujete tuto informaci TEĎ!
Kvůli všem těmto i jiným důvodům je důležité, abyste si přečetli tento článek otce Grunera, který nám říká proč nás chtějí falešní přátelé oklamat a proč my všichni musíme odhalovat tyto falešné přátele Fatimy.
Osvojení si celé prorocké pravdy o Fatimě vás osvobodí a spasí váš život i vaši duši
Fatima je o pravdě. Naše Paní přišla do Fatimy, aby ukončila satanovu vládu. Lucifer – bývalý anděl světla – se svou vzpourou proti Bohu stal satanem, ďáblem. Tento nepřítel lidstva staví svou vládu temnoty nad tímto světem na lži. Pro něj je lež „posvátná“, protože skrze lhaní mužům a ženám, kteří na oplátku věří jeho lžím, se tito podrobují jeho vůli. Lež je samotným základem celého jeho království na této zemi.
Ježíš nám v evangeliu sv. Jana říká, že ďábel „byl vrahem lidí od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravdy není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, neboť je lhář a otec lži.“ (Jan 8:44)
Blahoslavená Panna Maria přišla do Fatimy, aby rozdrtila hlavu hada. My víme, že Ona zvítězí, protože nám to řekla: „Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec Mně zasvětí Rusko a to bude obráceno a světu bude zaručeno jisté období míru.“
Ona nakonec skutečně rozdrtí hlavu hadovi, přesně jak Bůh Otec předpověděl v rajské zahradě: „Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a jemu rozdrtíš patu.“ (Genesis 3:15)
Pravda je prostá a lží je mnoho
Ďábel však nebude poražen, dokud jeho lži o Fatimě nebudou odhaleny a vyvráceny. Pravda je prostá. Lží je mnoho a existuje více než jeden způsob, jak potlačit a překroutit pravdu o Fatimě.
Jeden způsob je zatajit pravdu tím, že se neumožní lidem dozvědět se o Fatimě, zvláště dětem a mladým lidem, stejně jako těm, kteří prvně vstupují do Církve, kteří ještě mnoho nevědí o její víře. Toto téma se jim prostě nikdy nepředstaví. Nedostanou možnost dozvědět se o zjeveních, poselství, slibu a proroctvích. Mělo by se poznamenat, že toto skrývání je dosaženo skrze de facto moratorium na Fatimu v katolických publikacích a médiích (rádiu a televizi). 
Další metodou je potlačování pravdy o Fatimě tím, že se lže těm, kteří o ní alespoň něco slyšeli. V tomto případě je lež nově zasvěcovaným, a dokonce i velmi dobře informovaným, prezentována tak subtilním způsobem, že lež projde bez povšimnutí. Vytvořit takovou lež si vyžaduje velkou porci dovednosti. Mimo to musí být lhář vnímán jako přítel Fatimy, aby byla lež široce přijata a věřilo se jí.
Nedávno publikovaná kniha Christophera Ferrary False Friends of Fatima (Falešní přátelé Fatimy) je o demaskování vůdčích falešných nepřátel Fatimy, abyste poznali pravdu o Fatimě a předávali ji dalším. Naše Paní nás ve Fatimě varovala, že Rusko rozšíří své omyly po světě, pokud a dokud nebude správně zasvěceno způsobem, který Ona popsala: papežem při slavnostním a veřejném obřadu spolu se všemi katolickými biskupy světa, Jejímu Neposkvrněnému Srdci.
Na rozdíl od opomenutí, polopravd a přímých lží – jak jsme demonstrovali v tomto čísle Fatima Crusader a jiných publikacích opakovaně po celá ta léta – zasvěcení Ruska nebylo provedeno. Ve False Friends of Fatima je tato skutečnost znovu prokázána. Je také faktem, že Rusko dále šíří své omyly ve světě.
Omyly Ruska – je jich mnoho
Omyly Ruska zajisté zahrnují komunismus (omyl, který se dnes stále ještě šíří, i když se zdá, že je v Rusku poražen), ale neomezují se pouze na toto jediné konkrétní zlo. Omyly Ruska také zahrnují omyly svobodného zednářství (z nějž se komunismus zrodil), sionismu a mnoha dalších. Tyto ideologie (nebo přesněji řečeno víry) stojí proti Našemu Pánu Ježíši Kristu, pravému Bohu a pravému Člověku. Jsou proti Jeho evangeliu, Jeho Církvi a Jeho Blahoslavené Matce Marii.
Jidášové dneška
Pro některé lidi je obtížné uvědomit si, jak se omyly Ruska mohly rozšířit do katolické Církve a v ní. Zde si musíme vzpomenout na příklad apoštola Jidáše, který zradil Krista až k Jeho smrti.
Jidáš byl schopen zradit Našeho Pána jen díky své pozici apoštola. Podobně tito „Jidášové“, kteří zrazují Fatimu, tak mohou učinit pouze v důsledku svého postavení v Církvi.
To nás přivádí k otázce, která přirozeně vyvstane na mysli, když čteme False Friends of Fatima: „Čím to je, že vatikánský státní sekretář – nikoliv jen jeden, ale tři v řadě po sobě – odporovali Naší Paní z Fatimy a stavěli se proti Jejímu poselství? Všichni tři (kardinálové Casaroli, Sodano a Bertone) užili svou moc, postavení a význam, aby bojovali proti úplnému fatimskému poselství.
Úplnější odpověď dává kniha False Friends of Fatima, stojí však za to zde zmínit, že státní sekretariát v roce 1962 dosáhl tajné dohody s komunistickými vládci Ruska. Tato dohoda je známá jako dohoda z Metz nebo jednoduše jako dohoda Vatikán-Moskva. Dokonce až dodneška, do roku 2012, není tato dohoda široce známá nebo zveřejňovaná, ale je stále v platnosti. Navíc tato dohoda nebyla Vatikánem nikdy vypovězena nebo zavržena a její nejhorší ujednání jsou skryta prostým očím. Kdokoliv kdo se snaží poznat pravdu, se může jednoduše dozvědět o dohodě z Metz. The Fatima Crusader publikoval za ta léta důležité články o této věci a dotisky těchto nepostradatelných prací jsou dostupné na The Fatima Crusader.
Dohoda z Metz vnucená Církvi
Na základě této dohody vatikánský státní sekretář od října 1962 souhlasil s tím, že se nebudou odsuzovat omyly Ruska. Tato politika, která dodnes platí, je zásadně a tudíž přímo v protikladu ke konkrétnímu zavržení omylů Ruska ze strany Naší Paní z Fatimy.
V důsledku této dohody se Druhý vatikánský koncil, který se měl, jak se tvrdilo, vyjadřovat k nejnaléhavějším problémům lidstva své doby, úmyslně rozhodl, že neodsoudí ateistický komunismus, přestože komunismus byl největším problémem lidstva, jemuž lidstvo kdy čelilo. Komunismus je samozřejmě i o půl století později stále mezi největšími problémy světa.
Dohoda z Metz byla většině Církve nezákonně vnucena, protože mnozí duchovní si neuvědomují, že nikdo nemá pravomoc nařídit biskupům, kněžím a laikům, aby zůstali zticha tváří v tvář komunismu či jakémukoliv jinému omylu proti Bohu a nauce Jeho Církve. Bůh je původcem veškeré lidské autority a On by nikdy nedovolil nikomu, aby díky mlčení zastával omyly proti Němu, Naší Paní, Církvi a legitimním právům lidí obecně a každého člověka konkrétně.
Povinnost odkrývat a odsuzovat
Kardinál státní sekretář nemá pravomoc, i kdyby tvrdil, že jedná z nařízení samotného Svatého Otce, nařizovat komukoliv, aby nevysvětloval, neodsuzoval a nevaroval před omyly ruského komunismu (nebo pokud jde o tuto věc i čínského a kubánského komunismus atd.) a neodhaloval je. Je povinností papeže a hierarchie katolické Církve odsuzovat tento omyl.
Tuto povinnost slavnostním způsobem učil papež Pius XI. ve své encyklice o bezbožeckém komunismu. V roce 1937 vydal toto příkré varování před komunismem:
Je třeba usilovně dbát o to, aby věřící byli ostražití vůči nástrahám. Jelikož komunismus je zevnitř zvrácený, opravdu mu nemůže pomáhat nikdo, kdo má v úmyslu uchránit před zkázou křesťanský a slušný způsob života. Kdyby však někdo tak pobloudil, že by mu pomáhal uchytit se v jeho zemi, pak on první by byl potrestán za svůj omyl. A čím starobylejší a proslulejší vzdělaností, zajisté že křesťanstvím vytvořenou, vyznamenává se stát, kam komunismus proniká, tím zhoubněji se tam rozlítí zloba bezbožníků.
Zachovávat mlčení jsme-li konfrontovaní s omylem komunismu je zlo.
Pius XI. tuto pravdu učil v téže encyklice:
Když takové hrůzné zkoušky nastaly, Katolická církev nemohla mlčet a nemlčela. Nemlčel Apoštolský stolec, který dobře zná svůj zvláštní úkol chránit pravdu, spravedlnost a všechno, co nepomíjí, čím komunisté opovrhují a co napadají.
Chytří agitátoři
Pius XI. také o něco dále napsal:
Toto nebezpečí podněcované úskočnými buřiči stále více se zhoršuje, přestože jsem uveřejnil svá opětovná otcovská napomenutí, která biskupové v tolika pastýřských listech, i společně vydaných, tlumočili věřícím s pečlivým výkladem. Proto pokládám za svou povinnost znovu pozvednout hlas, a to právě v tomto listě ještě závažnějším, jak to je obvyklé na tomto Svatém Stolci, kde se vyučuje pravdě. A dělám to tím ochotněji, protože vím, že si to přeje celý katolický svět. Ozývám-li se znovu, tak opravdu důvěřuji i tomu, že mě vyslechnou všichni, kdo mě vyslechnout chtějí, kdo přemýšlejí bez předsudků a tak upřímně očekávají, co je prospěšné pro celou společnost. Tuto důvěru jaksi podporuje to, že vidím, jak má napomenutí se potvrzují tím nejhorším, co jsem předvídavě očekával, že vzejde z názorů rozvratníků, které buď již hrozivě se rozmáhají v zemích, které oni rozvratníci ovládají, nebo ohrožují ostatní nároky.
Mylné zásady komunismu
Papež Pius XI. pokračuje:
Chci tedy ještě jednou přehledně a krátce uvést a vyložit výmysly a poučky, které nyní se projevují v tom, co komunisté zavádějí a provádějí. Proti těmto výmyslům a poučkám šířícím nepravdy chci uvést jasné učení církve a opět všechny důrazně vybídnout, aby použili takové prostředky, kterými by bylo možné nejenom ochránit a zabezpečit křesťanský způsob života před tak hroznou pohromou, ale stále rychleji ho přivádět k tomu, aby přinesl opravdový prospěch společnosti. Vždyť pouze na něm se zakládá společnost odpovídající lidské povaze.
Strážci, kteří zradili
Abychom blíže formulovali proč je taková politika mlčení mravně zavrženíhodná, zvažte následující poučení. Každý biskup je strážcem. To je v řečtině význam slova „biskup“. My svěřujeme svou bezpečnost strážcům (vojákům sjednaným k tomu, aby zajišťovali naše předsunuté základny), aby vyvolali poplach, uvidí-li blížícího se nepřítele. Jestliže však strážci ve službě spí, takže nevidí přicházejícího nepřítele, nebo jestliže se strážci dohodnou, že se budou dívat jinam, když uvidí nepřítele před branami, nebudou lidé vyburcováni ze své dřímoty a jsou napadeni bez varování. V takových případech je jejich strážci zradili.
Jestliže Vatikán připraví dohodu, že nevyvolá poplach při „příchodu“ omylů Ruska, jde o zradu věřících. Jak Bůh řekl proroku Ezechielovi:
Synu člověčí, promluv ke svým krajanům a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid té země ze svého středu vybere jednoho muže a ustanoví si ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk polnice, ale nedal na varování – jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval, a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti toho strážce.“ (Ezechiel 33:2-6)
Samozřejmě, že tato nauka Písma svatého o povinnostech strážce je naprosto pravdivá a zjevně se dá vztáhnout na papeže a biskupy. Oni musí vyvolat poplach. Pokud tak nečiní, zrazují nás a nesou před Bohem odpovědnost.
Dohoda Vatikán-Moskva musí být odsouzena
Papež Benedikt XVI. slíbil při nedávném vatikánském skandálu [s únikem informací] (leden 2012 – květen 2012) více průhlednosti. Stejně tak dohoda Vatikán-Moskva musí být 1) veřejně přiznána; 2) zavržena; a 3) duchovní škoda napravena správným vzděláváním biskupů, kněží i laiků. Abychom objasnili tento třetí bod, antikomunismus se v seminářích nevyučuje od Druhého vatikánského koncilu od roku 1962. Výsledkem je, že současní biskupové a kněží jsou lhostejní v tom, co by mělo být životně důležitým aspektem jejich formace. V důsledku toho byla Fatima odstraněna z našich škol, našich kazatelen, našeho katolického tisku, z Druhého vatikánského koncilu a od poradců našich biskupů, jejich biskupských konferencí a papežských nunciů atd. A pokud jde o laiky, ti ani nevědí, na co by se měli ptát, že jim bylo sebráno.
Nejvyšší prioritou pro Církev je odkrytí a náprava. Mezitím byste si měli, protože se Prozřetelnost postarala o to, že se tento široce rozšířený omyl (tj. že naši pastýři nezavrhli, ani neobjasnili tento omyl komunismu) dostal k vaší pozornosti skrze tento článek a knihu False Friends of Fatima, najít čas informovat se. Nenechte se oklamat polopravdami, lžemi, hrubými opomenutími a potlačením pravdy, jež nabídli poslední tři vatikánští státní sekretáři.
Ježíš řekl: „Já jsem cesta a pravda a život,“ (Jan 14:6) a Církev vztahuje následující slova Písma svatého na Naši Paní: „Jsem matka čisté lásky, bázně, poznání i svaté naděje. Ve mně je všechen půvab cesty i pravdy, ve mně je všechna naděje života a ctnosti.“ (Sírachovec 24:18)   
Ďábel je vrah a lhář
Zatímco ďábel je vrah a lhář od počátku, Náš Pán a Naše Paní vydávají svědectví pravdě: „Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:32). Vždy pamatujte, že lež vás zotročuje. Nesmíte se nechat oklamat a nesmíte klamat sebe sama. Jak řekl papež Benedikt XVI. 13. května 2010: „Klame sám sebe ten, kdo si myslí, že prorocké poslání Fatimy je uzavřeno.“
Protože jsou požadavky z Fatimy definitivním řešením k porážce ďábla a jeho služebníků, musíme demaskovat satanovy lži a odhalit jeho stoupence, kteří lžou a kteří horečnatě pracují proti poselství světového míru Naší Paní. Jedinou cestou k tomuto míru a spáse bezpočtu duší je přísná poslušnost vážných požadavků Naší Paní z Fatimy. My víme, že vítězství Naší Paní nad satanem – tj. Její vítězství nad omyly Ruska – nebude výsledkem nějakého jiného poselství, nějakého jiného zjevení, které nebylo Církví schváleno.
Jednou z nejsofistikovanějších technik nebo lživých triků, které ďábel používá, aby dobré lidi odtrhnul od Fatimy (a jiných Církví schválených mariánských zjevení) je, že se sám zjevuje jako Naše Paní. Například, když Blahoslavená Panna Maria přišla ke sv. Bernadetě v Lurdech v roce 1858, ďábel Ji napodobil na šestnácti či více místech zjevení poblíž francouzského města Lurdy. Sv. Pavel nám říká, že „není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (Kor. 11:14) V případě Lurd se ďábel proměnil do podoby Naší Paní, aby zmátl lidi a vzdálil je od pravého poselství, které tehdy Naše nebeská Matka předávala svaté Bernadetě.
Fatimu nemůže nahradit jiné zjevení
Z pečlivého rozjímání slov Naší Paní víme, že Fatima nemůže být nikdy nahrazena žádným jiným tzv. zjevením, které předstírá, že je pokračováním Fatimy. Naše Paní velmi jasně řekla: „Bude-li se na Mé požadavky (tj. požadavky, které vznesla ve Fatimě 13. července 1917) dbát (tj. uposlechnou-li je ti, k nimž požadavky směřovaly), Rusko bude obráceno a nastane mír. Pokud ne, bude [Rusko] šířit své omyly po světě, což zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobří budou mučeni, Svatý Otec bude mnoho trpět a různé národy budou vyhlazeny.“
Fatimské podmínky jsou jednoznačné
Podmínky jsou jednoznačné. Naprosto nezávisí na nějakém budoucím zjevení. Spočívají pouze na naplnění fatimských požadavků. Tyto podmínky se především týkají odkrytí a zveřejnění celého třetího fatimského tajemství, zasvěcení Ruska a slibu podporovat pobožnost pěti prvních sobot.
Proč je kniha False Friends of Fatima v této době tak důležitá? Po 35 letech svého života, kdy dělám vše, co můžu, abych upoutal pozornost katolických kněží na fatimskou pravdu (mám ve svém mailovém adresáři 160 tisíc z celkových 409 tisíc katolických kněží), a poté, co jsem psal všem 5 tisícům katolických biskupů asi desetkrát ročně po dobu posledních 25 let, jsem si uvědomil, že dokud nebudou tyto lži proti Fatimě odhaleny a dokud nebudou tito „Jidášové“ – tito falešní přátelé Fatimy, kteří lžou – demaskováni, lži proti Fatimě budou vítězit a ďábel v brzku zvítězí. Není jen možné, ale i vysoce pravděpodobné, že 2-5 miliard lidí utrpí násilnou smrt v příštích pěti letech, protože Naše Paní předpovídala, že „rozličné národy budou vyhlazeny“. Mnohé z oněch duší, které zahynou, až to nastane, půjdou na celou věčnost do pekla.
PROSÍM a naléhavě vás žádám
Naléhavě vás žádám, abyste se informovali. Nenechte se oklamat ďáblem či jeho přisluhovači nebo „užitečnými idioty“, kteří se nechávají oklamat a v důsledku toho pak klamou druhé.
Naléhavě vás žádám soustředěně čtěte každou stránku knihy False Friends of Fatima. Pokud si myslíte, že se autor v kterémkoliv bodě mýlí, napište vydavateli nebo na The Fatima Crusader. Poskytneme vám podrobnější materiál, abychom takový bod prokázali a zodpověděli jakoukoliv konkrétní otázku.
Jestliže se příliš mnoho lidí odmítne informovat a náležitě se zachovat při realizování celého fatimského poselství ve svém životě a odmítne svou účast na informování Církve o úplném fatimském poselství, padnou na celý svět hrozivé následky. Jestliže se informujete a zachováte se podle této informace, Naše Paní vás v nadcházejícím střetu ochrání.
Ti z nás, kteří přežijí to, co se jeví jako třetí světová válka a následná vláda Antikrista, musí vytrvat a lpět na slovech naděje Naší Paní: „Nakonec Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec Mně zasvětí Rusko a to bude obráceno a světu bude zaručeno jisté období míru.“
Překlad: D. Grof