pátek 2. března 2012

Třetí světová válka a horší věci? (2006)

Třetí světová válka a horší věci? (2006)
Rozhovor The Fatima Crusader s P. Paulem Kramerem
Úvod
Mnoho katolíků si pamatuje nečekaně otevřené poznámky Matky Angeliky na televizní stanici Eternal World týkající se vize třetího fatimského tajemství v podobě, jak jej Vatikán odkryl 26. června 2000. Matka Angelika řekla 16. května 2001 svému posluchačstvu:
Pokud jde o tajemství, jsem jedním z těch lidí, kteří si myslí, že nám neřekli vše ... Protože je to děsivé ...
Matka Angelika, stejně jako miliony katolíků po celém světě, považuje za obtížné uvěřit, že mlhavá vize „biskupa v bílém“ klopýtajícího přes mrtvá těla biskupů, kněží a laiků ve zpola zničeném městě, který je pak popraven tlupou vojáků, je vším, co bylo v tajemství, jež bylo ve Vatikánu více než čtyřicet let pod zámkem. Jednou věcí je, kde jsou [ve zveřejněném tajemství] „slova Panny“ – která zmínil sám Vatikán ve svém prohlášení v roce 1960, jímž tajemství zamlčel – jež by vysvětlovala toto vidění? Jak se papež a jeho biskupové ocitli v situaci, kdy jsou vražděni? Je zpola zničeným městem zpustošený Řím, z nějž papež prchá přes mrtvá těla svých podřízených, jak to dle svého tvrzení viděl Pius X. ve svém prorockém vidění?
Otec Kramer došel ve svém bádání k závěru, že třetí tajemství předpovídá mnohem víc než apostazi v Církvi, která začíná „od shora“, jak to vyjevil kardinál Ciappi, papežský teolog pěti po sobě jdoucích papežů (od Pia XII. po Jana Pavla II.), který tajemství četl. Fatimští badatelé se jednomyslně shodují na tom, že třetí tajemství začíná „slovy Panny“: „V Portugalsku bude dogma víry vždy zachováno,“ k nimž sestra Lucie přidala „atd.“, aby naznačila, že ve třetím tajemství bude následovat více slov Panny Marie.
Kromě toho, říká otec Kramer, „slova Panny“ utajená Vatikánem v roce 1960 skutečně vysvětlují, jak se stane, že je papež popraven vně zpola zničeného města. Tato událost je vyvrcholením řady katastrofických událostí a to nejen včetně svolání Druhého vatikánského koncilu a toho, že se jej zmocnili modernističtí liberálové v rámci církevních struktur. Třetí tajemství také prorokovalo stav, v němž se nyní nacházíme, jmenovitě situaci po Druhém vatikánském koncilu. Předpovídá také, že třetí světová válka pravděpodobně zanechá Řím v ruinách. V tomto rozhovoru pro The Fatima Crusader otec Kramer ukazuje, jak chybějící slova musí doplnit skládačku, jejíž části jsou nám již dostupné ze spolehlivých zdrojů, včetně samotného zesnulého papeže Jana Pavla II. Ať čtenář upřímně ve svém srdci posoudí bádání otce Kramera ohledně katolických proroctví, která předpovídají naší nejbližší budoucnost.
The Fatima Crusader (FC): Proč si myslíte, že třetí fatimské tajemství odhaluje ještě víc než apostazi v Církvi „počínající shora“, jak to vyjevil kardinál Ciappi?
Otec Kramer: Vidění třetího tajemství zveřejněného Vatikánem v červnu 2000 především odhaluje materiální i duchovní katastrofu: zavraždění biskupů, kněží, řeholníků a laiků, zpola zničené město a papeže popraveného vojáky u paty velkého dřevěného kříže vně tohoto zpola zničeného města.
Připomeňme si odhalující rozhovor kardinála Ratzingera (nyní papeže Benedikta XVI.) z roku 1984 v časopise Jesus, v němž probíral třetí tajemství, které dle svého přiznání četl. V tomto rozhovoru kardinál odhalil možná víc, než zamýšlel. Spojil dohromady tři prvky: třetí tajemství, Písmo svaté a jiná mariánská zjevení uznaná Církví za autentická. Jak řekl v roce 1984 – a cituji jej přesně – „věci obsažené v tomto třetím tajemství se shodují s tím, co bylo ohlášeno v Písmu svatém a znovu a znovu to opakovala jiná mariánská zjevení...“ 
To znamená, že není pochyb, že to, co je ve třetím tajemství, se shoduje s tím, co je v Písmu svatém a také s tím, co bylo znovu a znovu odhalováno v jiných mariánských zjeveních, což bylo potvrzeno ústy v současnosti vládnoucího papeže. To je náš klíč.
Je zřejmé, že vize „biskupa v bílém“ je vzdálena tomu, aby v ní byly dostatečně jasně – bez vysvětlujících slov Panny Marie – obsaženy prvky Písma svatého a „mnoha jiných mariánských zjevení“, na něž současný papež odkazoval, když byl ještě kardinálem Ratzingerem. Žádné uznané mariánské zjevení skutečně neobsahuje vizi papeže, který je popraven vně zpola zničeného města. Takže víme, že něco podstatného bylo v odhalení Vatikánu z roku 2000 vynecháno.
FC: Ale kde nalezneme, co bylo vynecháno?
Otec Kramer: Začneme naše bádání studiem toho, co o tom řekli jiní, kteří třetí fatimské tajemství četli a dali nám některé velmi výmluvné záchytné body. Například zesnulý Malachi Martin tajemství četl. Slyšel jsem příběh, který vyprávěl jeden z jeho blízkých osobních přátel. Jednoho dne v roce 1960 jel Martin, který byl tehdy osobním tajemníkem kardinála Bey v Římě, autem spolu s papežem Janem XXIII. a kardinálem Beou. To znamená, že v autě byli čtyři lidé: řidič, papež Jan, kardinál Bea a Malachi Martin.
Protože byl Malachi Martin osobním tajemníkem kardinála Bey a byl také blízkým spolupracovníkem Jana XXIII., stěží mohlo překvapit, že se zde nacházel. A během této jízdy autem onoho dne roku 1960 papež Jan osobně předal toto tajemství Malachimu. Bylo napsáno na listu papíru – nikoliv na čtyřech listech, které vydal Vatikán v roce 2000. Malachi si tajemství ihned přečetl a při mnoha pozdějších příležitostech o třetím tajemství hovořil, i když byl pod přísahou, že nesmí vyzradit přesně jeho obsah. Když se ale někdo dotknul záležitostí obsažených v tajemství, odpovídal ano nebo ne s ohledem na to, zda daná věc v tajemství je nebo ne.
FC: Můžete nám dát příklad?
Otec Kramer: Například ve svém posledním rozhovoru na konci 90. let v pořadu Arta Bella řekl Malachi před miliony posluchačů, že ve třetím tajemství je něco velice děsivého a připustil, že ano, že bude světová válka a velká pohroma, při níž zahyne mnoho lidí. Dodal ale, že je v tajemství ještě něco děsivějšího než toto, ačkoliv to přesně nespecifikoval. [Poznámka vydavatele: Otec Kramer více hovoří o této „děsivé věci“ dále v tomto rozhovoru.]
FC: Kdysi jsme slyšeli prohlášení Jana Pavla II. ve Fuldě v Německu v roce 1980, týkající se skutečného obsahu třetího tajemství. Co o tom víte?
Otec Kramer: Ano, papež Jan Pavel II. nám dal vodítko k tomu, co je obsahem. V listopadu 1980 navštívil Německo a katedrálu ve Fuldě a zde před malou skupinou hovořil o třetím tajemství. Zeptali se jej, proč nebylo tajemství ještě odkryto a on jim dal několik odpovědí.
Zaprvé papež řekl, že nebylo odhaleno, protože s jeho znalostí přichází také odpovědnost a mnoho lidí chce tajemství znát jen z důvodu zvědavosti. Kvůli tomu, aby se vyhnul senzacechtivosti, nechtěl odkrýt obsah třetího tajemství.
Ale pak – a zde začínáme vidět, že toto tajemství obsahuje ještě něco víc než apostazi v Církvi – také řekl: postačí, abyste věděli, že celé regiony země budou zaplaveny vodou, která zatopí velké oblasti, a z okamžiku na okamžik zemřou miliony lidí.
FC: Řekl papež ve Fuldě ještě něco?
Otec Kramer: Ano, řekl, že dalším důvodem, proč nechce odkrýt třetí tajemství – a to bylo klíčovou indicií v mém pátrání v této otázce – je, že nechtěl povzbudit komunisty, aby podnikli jisté kroky. O jakých krocích mluvil? Můžeme velice jasně dovodit, že jedinou věcí, která by povzbudila komunisty, je vyjevit jim to, že by vyhráli světovou válku, o níž mluvil Malachi Martin v rozhovoru s Artem Bellem.
FC: Ale jak můžeme vědět, že popis, o kterém papež mluvil ve Fuldě, je přesný?
Otec Kramer: Někteří lidé zpochybňovali, zda papež Jan Pavel II. ve Fuldě skutečně pronesl tato prohlášení o třetím tajemství. Ale tato námitka je neudržitelná. Především zde byla novinářka, která zapsala všechna slova Svatého Otce a zveřejnila jejich přepis v časopise s názvem Stimme des Glaubens [Hlas víry]. Vatikán nikdy nezpochybnil přesnost citací v tomto článku. Pak zde byl druhý svědek, německý kněz, který si také zapsal slovo od slova, co papež při této příležitosti řekl. Následně řekl papeži, že tak učinil, a papež mu za to poděkoval.
Já sám německy hovořím a čtu, a když jsem v roce 1983 cestoval v blízkosti Fuldy, četl jsem německý text, který vytvořil tento německý kněz. Matka představená jedné německé komunity řeholních sester mi tento text ukázala a ten byl totožný s textem, který byl publikován zmíněnou novinářkou. Německý kněz a novinářka tedy podali totožné svědectví ohledně toho, co řekl papež ve Fuldě. Papežovu promluvu si tedy buď zaznamenali těsnopisem, nebo si ji nahráli. Texty ale byly slovo od slova totožné. Myslím si tedy, že lze jen stěží seriózně zpochybnit autenticitu papežových poznámek ve Fuldě.
FC: Ale jakou mají souvislost papežova odhalení ve Fuldě s Písmem sv. a jinými mariánskými zjeveními, o kterých hovořil kardinál Ratzinger v roce 1984?
Otec Kramer: Zde do sebe začínají dílky skládačky třetího tajemství zapadat. Zaprvé, co se týká „jiných mariánských zjevení“, o nichž hovořil kardinál Ratzinger, máme uznané mariánské zjevení Naší Paní Dobrého pořízení  v Quitu v Ekvádoru v roce 1634. V tomto zjevení Naše Paní varovala přesně před tím, co předpovídá třetí tajemství: velkou apostazí v Církvi. Naše Paní řekla ctihodné Matce Marianě de Jesus Torres, že na konci 19. století a po většinu 20. století svět podlehne veliké herezi. Svátost manželská „bude napadána a znevažována“ a „zednářství, které v té době bude u moci, schválí nespravedlivé zákony s cílem vypořádat se s touto svátostí a učiní snadným pro každého žít ve hříchu, povzbudí plození nemanželských dětí narozených bez požehnání Církve“. Pak Naše Paní varovala: „Křesťanský duch bude rychle upadat a zhášet drahocenné světlo víry, dokud to nedosáhne bodu, že bude existovat takřka úplná a všeobecná zkaženost obyčejů (mravů), což bude důvodem pro nedostatek kněžských a náboženských povolání...“  
Naše Paní Dobrého pořízení dále varovala, že se v této době „nevinnost už takřka nebude vyskytovat u dětí, ani cudnost u žen“ a že „zesvětštělé [diecézní] duchovenstvo ztratí mnohé z toho, co se po něm požaduje, protože kněží se stanou nedbalými ve svých svatých povinnostech ... Kněží budou postrádat preláta a Otce, který by je vedl s otcovskou láskou, něhou, silou, moudrostí a prozíravostí a mnoho z nich ztratí svého ducha a uvede své duše do velkého nebezpečí.“
Ale pak v přímé paralele k vítězství Neposkvrněného srdce Naše Paní Dobrého pořízení prohlásila, že toto období temna církevních dějin „bude oznamovat příchod Mé hodiny“ a že Bůh nakonec ukončí „tuto zlověstnou dobu a pošle Církvi preláta, který obnoví ducha jejích kněží.“
Vidíme zde tedy blízkou podobnost s tím, co je nepochybně odkryto ve třetím tajemství a týká se apostaze Církve, jíž bude v nějaké fázi následovat zasvěcení Ruska, obrácení Ruska a „nakonec“ vítězství Neposkvrněného srdce. Toto si již, pokud jde o třetí tajemství, dovodilo mnoho fatimských badatelů.
FC: Souhlasíme. Ale co další prvky třetího tajemství, na něž nepřímo poukázal Jan Pavel II. a Malachi Martin, které jdou za duchovní trest a zahrnují trest materiální včetně světové války?
Otec Kramer: Tam přesně mariánská zjevení činí skládačku úplnou tím, že přidávají prvek materiálního trestu k trestu duchovnímu. V roce 1973 a po několik let následujících se v Akitě v Japonsku zjevovala Panna Maria v řadě zjevení, která byla místním biskupem po osmi letech šetření uznána. Je nanejvýš výmluvné, že kardinál Ratzinger jako prefekt Kongregace pro nauku víry sám v roce 1988 oficiálně prohlásil, že si zjevení zasluhují, aby se jim věřilo, a byl si těchto zjevení jasně vědom, když poskytnul onen rozhovor časopisu Jesus.
Ve skutečnosti Catholic World News přinesl 11. října 2001 zprávu, že Howard Dee, bývalý filipínský velvyslanec ve Vatikánu, řekl v roce 1998 v rozhovoru pro časopis Inside the Vatican, že „biskup Ito [místní biskup z Akity, nyní již zesnulý] byl přesvědčen, že Akita je rozšířením Fatimy a kardinál Ratzinger mi osobně otvrdil, že tato dvě poselství, z Fatimy a Akity, jsou v podstatě totožná.“ V tomtéž článku v Catholic World News se dále uvádělo, že: „biskup Ito i kardinál Ratzinger oba potvrdili, že poselství a události v Akitě mají nadpřirozený původ a označili je za takové, že si zasluhují, aby se jim věřilo.“
Máme-li na paměti tato udivující tvrzení kardinála Ratzingera, můžeme se zamyslet nad tím, co Naše Paní z Akity řekla sestře Agnes Katsuko Sasagawa 13. října 1973, na výročí [fatimského] slunečního zázraku. Budu citovat doslovně: „Jak jsem vám řekla, jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to trest větší než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze ani věřící. Ti, co přežijí, budou tak zoufalí, že budou závidět mrtvým. Jediné zbraně, které vám zbudou, budou růženec a Znamení, které vám zanechal můj Syn. Každý den se modlete růženec.  S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze.
Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří Mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu.
Zde v uznaném mariánském zjevení tedy vidíme kombinaci dvou prvků: materiální a duchovní katastrofy. Vidíme apostazi v Církvi – kterou také předpovídala Naše Paní Dobrého pořízení – doprovázenou kataklyzmatickou událostí, která ztrestá celý svět.
A jak jsem právě poznamenal, kardinál Ratzinger bývalému filipínskému velvyslanci ve Vatikánu přiznal, že poselství z Fatimy a poselství z Akity jsou v podstatě totožná. Přesto ani první dvě části fatimského tajemství, ani vidění ze třetího tajemství, které bylo zveřejněno v roce 2000, neříká to, co Naše Paní řekla v Akitě. K vidění třetího tajemství vlastně nejsou připojena vůbec žádná slova Naší Paní. Vidíme však plameny sršící k zemi z rukou trestajícího anděla a Naší Paní, která plameny odvrací, a anděl volá: „pokání, pokání, pokání“. Upozorňuji na podobnost, že nejvyšší anděl ve zjevení Naší Pani z Knocku hrozil mečem.
Přijde ale doba, kdy už Naše Paní nebude moci dále odvracet stravující oheň [a meč] nebeské odplaty? Před tím nás zjevně varuje Naše Paní z Akity v roce 1973, 56 let po slunečním zázraku.
Je jasné, že to co činí tato dvě zjevení – z Fatimy a Akity – „v podstatě totožnými“ se musí nacházet v chybějících slovech Naší Paní fatimské, která se shodují se slovy Naší Paní z Akity. Musí to být tatáž „slova Panny“, která Vatikán v roce 1960 zamlčel, když světu řekl, že třetí tajemství nebude odhaleno, jak každý očekával.
FC: To je skutečně ohromující. Ale co konkrétní otázka, zda bude trest kromě jiných pohrom, které mají padnout na Církev a svět, zahrnovat světovou válku?
Otec Kramer: Zde v mariánských zjeveních nacházíme některé další části skládačky. Odvolávám se na poselství Naší Paní sestře Eleně Aiello , která zemřela v roce 1961. Byla proslulá díky zjevením, která obdržela od Naší Paní, a papež Pius XII. si ji velice vážil, i když o ní asi mnoho lidí ze severní Ameriky neslyšelo. Naše Paní jí zjevila, že Rusko rozpoutá náhlou válku a obsadí celou Evropu. Zdá se, že přesně tomuhle se chtěl papež Jan Pavel II. vyhnout, když neprozradil třetí tajemství, jak řekl ve Fuldě, protože by to podnítilo komunisty učinit jisté kroky – jinak řečeno, rozpoutat válku proti západu.
FC: Ale co námitka, že Rusko již nepředstavuje takovou hrozbu, když teď „komunismus padnul“?
Otec Kramer: Když čtete ruské publikace, jako já, vidíte, že v Rusku samotném neexistuje žádné tajemství ohledně toho, co se bude dít. Formuje se tu neostalinistická diktatura, ruští novináři si stěžují na diktaturu a otevřeně se ptají proč, když je v Rusku údajně demokracie, Putin bezostyšně a veřejně plánuje válku proti západním demokraciím?
A je jasné, že všechny důkazy vedou k závěru, že Rusko se připravuje na válku se západem. Putin se otevřeně vychloubá novými mezikontinentálními balistickými raketami, které umí uprostřed letu změnit kurz a vyhnout se vší protiraketové obraně. Rusko je nyní v těsném spolku s komunistickou Čínou, s níž vytvořilo silnou vojenskou alianci, a s jinými stále komunistickými národy světa.
I na vládní úrovni ve vládě Spojených států bylo uznáno, že Rusko a Čína jsou těmi zeměmi, které podporují teroristické státy, protože terorismus je prostě taktika, která se používá pro odvedení pozornosti, oslabení a ukolébání západu, pokud jde o opravdovou hrozbu pro jeho bezpečnost.
K tomu je zde další úžasné proroctví z 19. století, které nejspíš shrnuje, co je ve třetím tajemství. Netvrdím, že je uznané, ale zapadá do zbytku obrazu. Existuje kniha ve francouzštině, kterou sestavil kněz ve Francii jménem otec Fatteccelli nebo Fatticioli. Ve skutečnosti jsem ten text nečetl, ale slyšel jsem jej čtený na audiokazetě. Kniha se jmenuje Day of Wrath: The Hand of God Upon An Empire (Den hněvu: Ruka Boží vztažená na říši). Jde o zjevení předaná arménskému Židovi, jistému Zachariášovi, který se později nechal pokřtít jako katolík. Tato kniha vydaná kolem roku 1850 obsahuje zjevení (která měl Zachariáš ve 40. letech 19. století) týkající se přesné podoby komunistické říše, Ruska a Číny a jejich satelitů. Říká, že přijde détente [tzv. politika uvolnění v rámci studené války mezi západem a východem – pozn. překl.]; a pak bude dosažena dohoda mezi kapitalistickým západem a marxistickým východem.
Pak, říká proroctví, komunisté přemohou západ tím, že odpálí své rakety – oni odpálí své rakety – a slovo „rakety“ bylo použito ve 40. letech 19. století! Odpálí své rakety na pobřeží severní Ameriky – ze směru od Ruska a Číny – a západní svět bude uvržen do otroctví, po němž „prvorozený pekla bude vládnout světu“. Ještě jednou říkám, že netvrdím, že je proroctví uznané, ale jen to, že se shoduje s jinými důkazy, které o velké pohromě předpovídané ve třetím tajemství, máme.
A toto Zachariášovo proroctví by mohlo vysvětlovat to, co Malachi Martin řekl v pořadu Arta Bella, jak jsem dříve zmínil. Malachi tehdy řekl, že je ve třetím tajemství něco velice děsivého – děsivějšího než třetí světová válka. A tou děsivou věcí, o které Malachi Martin mluvil, bylo toto: po vítězství Ruska ve válce, to bude vypadat, jako že ďábel porazil Krista.
FC: Možná je tato světová válka, toto odpálení jaderných raket tím, co Naše Paní z Akity myslí oním ohněm sršícím z nebe, který vyhladí velkou část lidstva. Konec konců je Japonsko místem, kde oheň pršel z nebe v Hirošimě a Nagasaki.
Otec Kramer: To se zdá logické, ale není to tak docela správně. Oheň pršící z nebe bude nadpřirozenou událostí, jak předpověděla sestra Elena Aiello i blahoslavená Anna Maria Taigi.
Ale nyní další detail k doplnění naší skládačky: zjevení, jež obdržela Anna Kateřina Emmerichová, která žila na počátku 19. století a v říjnu 2004 byla papežem Janem Pavlem II. blahořečena.
Ve zjeveních blahoslavené Anně Kateřině Emmerichové Naše Paní odhaluje, že bude existovat falešná církev temnoty, zatímco bude dále existovat pravá Církev. Tato falešná církev bude církví ekumenickou. Sjednotí dohromady všechny církevní komunity a sekty. A bude zároveň existovat falešný papež a pravý papež, stejně jako tomu bylo za velkého západního schizmatu ve 14. století. Dokonce i nekřesťanská náboženství budou mít určitý svazek s touto velkou celosvětovou, univerzální tzv. církví.
Je ohromující, že papež sv. Pius X. ve svém apoštolském listě ohledně hnutí Sillon ve Francii předpověděl vznik přesně takového falešného náboženství, když hovořil o velikém odpadovém hnutí, které je organisováno ve všech zemích, aby byla zbudována univerzální církev bez dogmat a bez hierarchie, bez zákona ducha a bez uzdy vášní, a která pod rouškou svobody a lidské důstojnosti by zavedla v celém světě – kdyby zvítězila – zákonité panství lsti a násilí, potlačování slabých, všech těch, kdo strádají a pracují“.
Nadcházející globální požár tedy bude mít spojitost s touto falešnou celosvětovou církví, která povstane v odporu k pravé Církvi.
FC: Byl byste ochotný učinit prognózu toho, kdy všechno tohle, včetně světové války, nastane?
Otec Kramer: Zde se dostáváme mimo spolehlivé důkazy uznaných zjevení a do hájemství spekulací. Na základě proroctví německého kněze, mystika, jehož věrohodnost je potvrzena jiným německým knězem jako naprosto důvěryhodná, se můžeme dohadovat, že válka by mohla vypuknout v roce 2008 a k zasvěcení Ruska by mohlo dojít v roce 2011. Období trestu by mohlo pokračovat až do období po roce 2011, ale do roku 2013 by měl tento trest skončit a mohl by to být skutečně rok vítězství Neposkvrněného srdce.
Samozřejmě si to nemůžeme zaznačit ve svém kalendáři a založit svůj život a rozhodnutí na kterémkoliv z těchto dat, ale bylo by dobré si pamatovat, co sám Malachi Martin řekl v roce 1997: vše se skončí za méně než dvacet let. S ohledem na to, co se děje v Církvi a ve světě, nemusí být člověk prorokem nebo se nemusí zabývat jinými zjeveními než uznanými, která nám již byla dána, aby viděl, že podobné předpovědi jsou velmi pravděpodobné.
(Poznámka překladatele: tato prognóza se nevyplnila, ale jak sám otec Kramer řekl, jednalo se o pouhou spekulaci.)
FC: Ale kdy, pokud vůbec někdy, bude třetí tajemství odhaleno?
Otec Kramer: Samozřejmě, že bude odhaleno, protože člověk nemůže napořád skrývat tajemství svěřené samotným Bohem Své blahoslavené Matce ve prospěch celého světa. Otázka nezní zda, ale kdy bude nakonec odkryto.
Aniž bych si nárokoval prorockou správnost, mohu říci, že když jsem byl ve Fatimě v roce 1991, dostalo se mi informace, že karmelitáni z Fatimy obdrželi zprávy od sestry Lucie a jejích spolusester v klášteře v Coimbře, že Naše Paní se zjevila sestře Lucii nedlouho před květnem 1991 a řekla jí, že třetí tajemství bude odhaleno v průběhu velké války.
Vypukne tedy válka, bude to náhlá válka, bude to blesková válka a pravá Církev bude zatlačena do podzemí. Ale na počátku této války, kdy si papež uvědomí, že nemá smysl již dále skrývat třetí tajemství, protože Rusové již učinili svůj krok, odkryje chybějící text třetího tajemství.
Pokud bude v době války vládnout papež Benedikt, bude pravděpodobně chtít zasvětit Rusko po odhalení celého třetího tajemství, ale stejně jako král Ludvík XVI. nebude schopen učinit zasvěcení včas, protože pohromy udeří příliš rychle. Nepřijde dostatečné varování v předstihu, takže papež nebude schopen zasvěcení zorganizovat včas. Bude se muset skrýt. Možná bude Benedikt právě tím papežem, který prchá ze zničeného Říma, jak to předpovídal sv. Pius X., a nakonec je chycen, jak to zpodobňuje vize třetího tajemství – chraň Bůh, aby se to stalo. Ale pokud se to stane, bude papež chycen a zavražděn nepřátelskými ozbrojenými silami, přesně, jak to vidíme v oné vizi.
FC: Ať už je tedy chyceným papežem Benedikt nebo nějaký jiný papež, nebude to podle vás on, kdo zasvětí Rusko?
Otec Kramer: V této věci bych se odvolal na svědectví římského stigmatika Antonia Ruffiniho. Papež schválil povolení stavby kaple na Via Appia na místě, kde Ruffini obdržel stigmata. Knihu o něm – stručný popis Ruffiniho života – napsal otec Tomaselli, divotvůrce. Já sám jsem znal Ruffiniho mnoho let. Na počátku 90. let se Ruffiniho u něj doma bez okolků zeptali: „Je papež Jan Pavel II. papežem, který zasvětí Rusko?“ Odpověděl: „Ne, není to Jan Pavel II. Ani to není jeho nejbližší nástupce, ale až ten další. Ten zasvětí Rusko.“  To znamená, že Benediktův nástupce během světové války a pronásledování Církve bude tím, kdo nakonec provede zasvěcení, a pak začne obnova a přijde vítězství Neposkvrněného srdce.
FC: Jak byste toto vše shrnul?
Otec Kramer: Z důkazů, které jsme prodiskutovali, se zdá jasné přinejmenším toto: Církev podstoupí velkou apostazi mezi mnoha svými členy, která je již zjevně v plném proudu. Pak přijde světová válka, v níž zemře velká část světové populace, Církev bude pronásledována jako nikdy předtím a zahnána do podzemí a samotný Řím bude možná zničen. To je scénář, který dokonale ladí s viděním ve třetím tajemství, kde je papež popraven a vysoce postavení příslušníci Církve a laici jsou vražděni ve zpola zničeném městě. A proto kardinál Ratzinger, když hovořil o třetím tajemství v roce 1984, zmínil nebezpečí „pro víru a život křesťanů, a tím i [pro život] světa. „Církev i svět budou sužovány pohromou. Vezmeme-li v potaz, že Ratzinger připustil, že Fatima a Akita jsou v podstatě totožná poselství, není opodstatněnější žádný další závěr.
Když tedy člověk zváží zjevení Naší Paní Dobrého pořízení, Naší Paní fatimské a Naší Paní z Akity, prohlášení Jana Pavla II. ve Fuldě, přiznání kardinála Ratzingera, kardinála Ciappi a odhalení Malachiho Martina, všechna souhlasí ohledně jedné věci: apostaze v Církvi vedoucí ke strašlivému globálnímu trestu, při němž bude vyhlazena velká část světové populace takřka během okamžiku.
FC: Neexistuje tedy žádná naděje?
Otec Kramer: Právě naopak, jak řekla Naše Paní Dobrého pořízení, existuje velký důvod k naději, i když se nevyhneme tomu, že se stane to nejhorší. Sama Naše Paní fatimská řekla, že Její Neposkvrněné srdce zvítězí a nezáleží na tom, jak pozdě bude nakonec zasvěcení provedeno.
Dokonce, i když nastane to nejhorší, dříve katolické národy během pronásledování a uprostřed zpustošení světa kvůli válce, znovu objeví svou víru. Papež pak zasvětí Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie a Rusko se obrátí. Asijští a islámští nájezdníci budou vyhnáni z Evropy [Poznámka vydavatele: S pomocí obrácených ruských nájezdníků; srovnej s proroctvím sv. Jana Boska z knihy Fatima: Tragedy and Triumph, str. 319-355]. Bůh zasáhne a my uzříme vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie.
Zůstává ale otázka: Protože jsou proroctví Naší Paní stále podmíněná, vyhneme se tomu nejhoršímu z těchto proroctví před tím, než přijde Její vítězství? Nebo budeme nejprve muset vytrpět všechny následky? Výsledek závisí na papeži a biskupech a na tom, zda učiní, co Naše Paní fatimská žádá. A to zase závisí na biskupech, kněžích, řeholnících a laicích a na tom, zda se budou dostatečně modlit a činit pokání a nápravu ve svých vlastních životech.
Překlad: D. Grof