sobota 13. února 2016

Komentář Eleison CDXLVIII – Kluzký živočich (2016)Komentář Eleison CDXLVIII – Kluzký živočich (2016)
(448)
13. února 2016
KLUZKÝ ŽIVOČICH
„Modernismus je nutně svou samotnou povahou jedinečně kluzkým živočichem.“ Protože je modernismus současným smrtelným nepřítelem katolické Církve, je nutno jej stále analyzovat a nikdy to nebude stačit. Jakožto nepřítel Církve zvláště může být definován jako ono myšlenkové a názorové hnutí, které zastává názor, že Církev se musí přizpůsobit modernímu světu tak, že se bude jevit, že se zachovává katolicismus, zatímco jeho podstata se změní. Nakazil bezpočet katolíků, protože na Druhém vatikánském koncilu získal oficiální schválení z úplného vrcholku Církve, a zavedl mnoho kardinálů, biskupů a kněží, natožpak laiků, na cestu k věčnému zatracení tím, že podkopal jejich katolickou víru. Podívejme se znovu, proč je kluzký a jedinečně kluzký.
Je to kluzký živočich, protože jako všechny hereze se musí maskovat, aby zůstal přijatelný pro svůj cíl, tj. věřící katolíky. Takže neustále používá dvojznačné slovní formulace vysvětlitelné v katolickém i protikatolickém smyslu. Katolíci zbožně přijímají katolický smysl a akceptují ta slova, jen aby je modernisté změnili v jed tím, že zneužijí [jejich] protikatolický smysl. Druhý vatikánský koncil je dvojznačný od počátku do konce a volil formulace slov, jež mohou proklouznout a projít mezi Církví a moderním světem, aby skryl vnitřní vzájemný rozpor těchto dvou. Pavlu VI., který hluboce věřil v Církev i svět (jak si je představoval), přicházely takové formulace instinktivně a v hojném množství. Dokumenty jeho koncilu, Druhého vatikánského koncilu, jsou prošpikovány dvojznačností. Přesto si Pavel VI. opravdu myslel, že těmito dvojznačnostmi by mohl zachránit Církev i svět, přesně jako nyní biskup Fellay doufá, že když bude o tomtéž předmětu říkat odlišné věci odlišným lidem, zachrání katolickou Tradici i koncil. Marná naděje! Bůh „nesnáší pokrytecká ústa“. (Kniha Přísloví VIII, 13) Ta vždy sloužila k podvedení katolíků, aby opustili svou víru.
Ale je víc než jen kluzký, modernismus je mezi všemi herezemi jedinečně kluzký, protože jak Pius X. řekl v „Pascendi“, je to snůška všech herezí, jako hlavní stoka svádějící v sobě všechnu špínu všech menších stok nebo jednotlivých herezí. Je to proto, že je to produkt (a producent) myšlení, které opustilo zakotvení v jakékoliv pravdě, takže jakákoliv protipravda nebo hereze je v modernismu úplně doma. A je to proto, že jeho základní princip je filozofický, údajná neschopnost lidského myšlení poznat cokoliv za tím, co se jeví pěti zevním smyslům člověka. Takové myšlení je jako špinavá láhev od vína. Zašpiní cokoliv, co se do ní nalije, dokonce i nejlepší vína nebo nejvznešenější pravdy. Protože zatímco jakákoliv jiná hereze napadá jednotlivou pravdu Víry, filozofický omyl v jádru modernismu podkopává všechnu pravdu všeobecně, dokonce i když může předstírat, že nenapadá jakoukoliv jednotlivou pravdu. Například Benedikt XVI. by byl bezpochyby zděšen, kdyby byl obviněn, že nevěří jakémukoliv článku Vyznání víry, což jej ale nezastaví před tím, aby byl připraven je všechny „aktualizovat“.
Nikdy tolik myslí neopustilo veškeré ukotvení v objektivní pravdě jako dnes a takové opuštění je konečným osvobozením člověka, pomocí něhož se mi již realita nemůže vnucovat, ale já se mohu vnutit vší realitě. Zaujal jsem místo Boha. Proto příliš mnoho katolíků nakažených dnešním světem uvítalo, když [modernismus] zase vystrčil hlavu na Druhém vatikánském koncilu, protože zde papež sám dal zdánlivou pečeť katolického schválení jeho podkopávání veškeré katolické Pravdy. Byli svobodní a stále katoličtí. Vykřičte svobodu v Církvi!
Jak se tedy vypořádat s tímto „jedinečně kluzkým živočichem“? Jistě ne tím, že se půjde do Říma smísit se s jeho hlavními oběťmi a pachateli, současnými oficiálními představiteli na vrcholu Církve. Sám Satan možná nemá dostatečně dlouhou lžíci, aby bezpečně pojedl s těmito (objektivními) liškami a žraloky a vlky, o to nebezpečnějšími kvůli své možné (subjektivní) nevědomosti ohledně svého vlastního stavu. Modlete se růženec, aby Naše Paní vystavěla kolem našich hlav a srdcí své vlastní ochranné brnění.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof