pondělí 10. března 2014

Rozpory biskupa Fellayho (2014)

 
Rozpory biskupa Fellayho (2014)
aneb „dříve“ a „pak“
D. Grof
Motto: V den soudu se nás Bůh zeptá, zda jsme byli věrní a ne zda jsme byli poslušní nevěrných autorit. Poslušnost je ctnost vztahující se k Pravdě a Bohu. Není již ctností, ale neřestí, jestliže se podvolí omylu a zlu. (Arcibiskup Lefebvre v dopise z 9. srpna 1986.)
Úvod
V dnešním článku si opět po čase – abychom spolu s některými příliš rychle nezapomněli – zkusíme připomenout problém biskupa Fellayho, generálního představeného FSSPX, jímž je naprosto nekonzistentní myšlení a vyjadřování, které víc, než cokoliv jiného, a víc, než kdokoliv jiný, pomáhá FSSPX rozkládat zevnitř. Článek se soustředí na přímé citáty biskupa Fellayho záměrně postavené vedle sebe. A protože článek sestává převážně z citátů, než se pustíme do srovnání těch biskupových, nebude od věci připomenout si ještě jeden citát, který nám napoví, jak bychom měli při četbě soudit. Pronesl jej P. Calmel, tradiční dominikán, jehož si arcibiskup Lefebvre vysoce cenil:
Vždy se mi ošklivila měkká či neurčitá vyjádření, která se dají natáhnout do všech směrů, a jež mohou pro každého člověka znamenat to, co chce. A tato vyjádření jsou pro mě ještě větší hrůzou, když se jimi odívají církevní autority. Tato vyjádření se mi především zdají být přímou urážkou Toho, který řekl: ‘Já jsem Pravda ... Vy jste světlem světa. Vaše slova ať jsou ano, ano, ne, ne!‘“
K uzavření dohody
Dříve:
Podle mého názoru podepsat dohodu znamená nepochopit a zakrýt skutečný problém. Řím by rád praktickou dohodu jako snadnou cestu ven, která jim neukládá za povinnost zamýšlet se nad koncilem a velkými teologickými problémy, které vznáší. Oni prostě nemohou říci, že koncil je dobrý a může být jen dobrý a tvrdit, že jeho katastrofální důsledky jsou jen kvůli tomu, že nebyl aplikován! Po 40 letech koncilních reforem? To není seriózní!“ (biskup Fellay, 2007)
Pak:
 Mnozí lidé mají chápání [Druhého vatikánského] koncilu, které je mylným chápáním, a nyní jsou [i] v Římě lidé, kteří to říkají. Musíme říci, že v rozhovorech [mezi FSSPX a Římem v letech 2009-2011]... vidíme, že mnoho věcí, které my bychom odsoudili, jako že pocházejí od koncilu, ve skutečnosti nejsou od koncilu, ale z jeho obecného chápání.“ (Rozhovor pro CNS viz článek anglicky zde.)
 
Dříve:
Z naší strany nemáme v úmyslu započít [s uzavíráním dohody], dokud si nejsme jistí, že Řím znamená zachování Tradice. Potřebujeme znamení toho, že se obrátili.“ (Dopis biskupa Fellayho č. 63, 2003, kterým kárá kněze z Campos za to, že uzavřeli dohodu s neomodernistickým Římem.)  
a dále
Předložil jsem vám některé úvahy, proč říkám, že nyní nemůžeme mít dohodu, nebo říci, že je vše v pořádku. Vše není v pořádku. A když tyto věci nadnášíme v Římě, říkají nám přesně to, že toto jsou věci, o nichž budou s Bratrstvem diskutovat až bude podepsána dohoda.... Říkám: Počkejte, počkejte, počkejte. Podívejte se na to, jak jste jednali s Bratrstvem sv. Petra atd. Události a zkušenosti prokázaly, že jakmile jste podepsali, Řím řekl:‘Sklapněte.‘“ (http://www.angelusonline.org/index.php?section=articles&subsection=show_article&article_id=2351 still available as of June,2012):
Pak:
Duben 2012 se velice liší od dubna 1988. Tvrdit, že se nic nezměnilo, je historickým omylem. Stejné špatnosti nutí Církev trpět, následky jsou ještě závažnější a zřejmější než kdy jindy; ale zároveň můžeme vidět změnu postoje v Církvi, jíž pomáhají projevy a činy Benedikta XVI. vůči Tradici.“ (Viz Odpověď biskupa Fellayho třem biskupům 14. dubna 2012)
Dříve:
Myslím si, že přátelskost Říma k nám existuje kvůli jeho ekumenické mentalitě. Jistě to není proto, že Řím nám nyní říká: ‘Samozřejmě máte pravdu; pokračujme.‘ Ne, to není způsob, jakým o nás Řím smýšlí. Mají jinou ideu. Ta idea je ekumenická. Je to idea pluricity, pluriformity. ... Když k nám tedy Řím přichází s velkým úsměvem, je toto jejich postraním motivem. To jest, zaručíme vám místo, ale musíte tam zůstat velmi tiší a nehýbat se. ... Dokud jsou věci na této úrovni, je prostě nemyslitelné, že bychom mohli být schopní dosáhnout jednoduché či základní dohody. To je nemožné. A ještě jednou, podívejme se na Campos.“ (Zdroj viz zde.)
a dále
Boj je nesmírně široký a hluboký. ...Jsem přesvědčen, že toto je největší krize, kterou kdy Církev měla. Neříkám, že je to konec, možná je, ale pravděpodobně ne, ještě ne. Mám dojem, že až Antikrist přijde, bude to horší, ale tohle vypadá jako generální zkouška.“ (Zdroj viz zde.)
Pak:
 „...[M]ůžeme vidět změnu postoje v Církvi, jíž pomáhají projevy a činy Benedikta XVI. vůči Tradici.“ (Viz Odpověď biskupa Felayho třem biskupům 14. dubna 2012)
Dříve:
Měli bychom očekávat, že se nás Řím pokusí dovést do univerzalistické směsice, kde bychom skončili tak, že nám nabídne místo ‘mezi jinými‘, tak trochu, jako když vždy prohlašují pravoslavné za ‘sesterskou církev‘. Můžeme si myslet, že pokušení znovu vstoupit do ‘oficiality‘ by mohlo být velmi velké...“ (Biskup Fellay, Cor Unum, březen 1995)
Pak:
Musíme odložit stranou druhořadé problémy a zabývat se hlavními problémy.“ (Biskup Fellay rozhovor pro DICI 8.6.2012 zde.)
Dříve:
Když se Campos chystal uzavřít dohodu s Římem, biskup de Galarreta odjel navštívit biskupa Rangela a pak i já. Řekl jsem mu: ‘Podívejte se na to, co dělají Bratrstvu sv. Petra.‘ On [Rangel] odpověděl: ‘To, co nám Řím nabízí, je tak veliké, že si nemůžeme pomoci nevěřit jim. Samozřejmě je to věcí názoru; je to věcí prozíravosti. Jakožto představený Bratrstva sv. Pia X. můžete mít odlišný názor, ale takto my smýšlíme.[Biskup Fellay:]‘ Nemohl jsem učinit nic dalšího. Jeho [Rangelovým] smýšlením bylo, že protože jim Řím odsouhlasil zaručit biskupa a jejich tridentský život, bylo Camposu zaručeno vše, co chtěl, takže chtěli podepsat dohodu.“ (Zdroj viz zde, 2004.)
Pak:
 V této situaci, kterou někteří v současnosti vykreslují jako situaci nemožnou, jsme žádáni přijít a pracovat stejně jako to činili všichni reformní světci všech časů. To zajisté neodstraňuje nebezpečí. Budeme-li však mít dostatečnou svobodu jednat, žít a růst, musí se to udělat. Opravdu si myslím, že se to musí udělat za podmínky, že budeme mít dostatečnou ochranu.“ (Rozhovor biskupa Fellayho, DICI 7.6.2012)
Dříve:
Věci tedy naprosto nejsou zralé pro dohodu. Musíme nejprve pomoci napravit myšlení Říma, abychom jim ukázali, že to, co dělají, je špatné.“ (Kázání z roku 2004 dostupné zde.)
a dále
Musí být připomenuty principy, které řídí katolický život, a vnuceny [Římu]. Dokud zde tyto prvky nebudou, je naprosto sebevražedné chtít uzavřít praktickou dohodu.“ (http://www.angelusonline.org/index.php?section=articles&subsection=show_article&article_id=2351.)
a ještě
Nemůžeme začít s praktickou dohodou. Už při samotném uzavření dohody bychom byli v takové neshodě, že bychom byli znovu „exkomunikováni“ a byli bychom zase na začátku. V důsledku toho říkáme, že praktická dohoda není tou cestou kudy jít.“ (http://web.archive.org/web/20061111010724/http://www.dici.org/dl/fichiers/1Bp_Fellay_Conf_14-10-06.pdf)
Pak:
V proslulém rozhovoru pro CNS biskup Fellay říká, že náboženská svoboda...
„...se používá tolika způsoby. A když se podívám blíž, mám opravdu dojem, že ne mnozí vědí, co o ní koncil skutečně říká. Koncil prezentuje náboženskou svobodu, která je ve skutečnosti velice, velice omezená; velice omezená!“ (Rozhovor biskupa Fellayho, čas 1:25 v tomto videu.)
Ke koncilu a jeho dokumentům
Dříve:
30. října 2007 přinesla agentura CNA v Římě tuto zprávu: V rozhovoru s italským novinářem Paolem Luigim Rodarim, autorem blogu „Palazzo Apostolico“ řekl Bernard Fellay, generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X., že FSSPX... „nežádá jen „správný výklad“ Druhého vatikánského koncilu, ale to, aby byly změněny vlastní koncilní dokumenty.“
Pak:
Papež říká, že ... koncil musí být začleněn do rámce velké tradice Církve, musí být chápan v souladu s ní. S těmito výroky plně souhlasíme, naprosto, úplně, absolutně.“ A na otázku, zda Druhý vatikánský koncil patří do katolické tradice, biskup Fellay odpověděl: „V to doufám..“ (Rozhovor pro CNS viz článek anglicky zde.)
Dříve:
Poté, co se v roce 2006 setkal s papežem Benediktem XVI., řekl biskup Fellay docela jasně, že ačkoliv arcibiskup Lefebvre řekl, „že koncil musí být chápán ve světle celé Tradice“, my to již dnes říkat nemůžeme, protože to, co pro lidi jako papež Benedikt XVI. znamená „Tradici“ a to, co to znamená pro nás, jsou dvě odlišné věci. Pro papeže Benedikta XVI. a současné oficiální představitele Tradice znamená „to, co říkají, že to dnes znamená“. (Zdroj viz zde.)
Pak:
Papež říká, že ... koncil musí být začleněn do rámce velké tradice Církve, musí být chápan v souladu s ní. S těmito výroky plně souhlasíme, naprosto, úplně, absolutně.“ (Neblaze proslulý rozhovor pro CNS.)
K jiným tématům
Dříve:
 Máme před sebou ryzího modernistu.
(Biskup Fellay o papeži Františkovi na konferenci pořádané vydavatelstvím Angelus Press v Kansas City v USA 13. listopadu 2013.)
Pak:
 Použil jsem slovo ´modernista´; myslím si, že to každý nepochopil. Možná jsem měl býval říci modernista ve svých činech. Ještě jednou, on není modernistou v absolutním, teoretickém smyslu...
(Biskup Fellay o tomtéž papeži Františkovi, rozhovor publikovaný 4.12.2013 na oficiálním webu FSSPX www.dici.org viz zde.)
Dříve:
Nikdy nebudu souhlasit s tím, abych řekl: ‘koncil, jestliže jej správně vyložíme, by snad nicméně mohl korespondovat s Tradicí, mohli bychom v něm nalézt přijatelný smysl‘. Nikdy nebudu souhlasit s tím, abych tohle řekl! To by byla lež; není dovoleno lhát, i kdyby to byla otázka záchrany Církve!“ (Biskup Tissier de Mallerais ve shodě s biskupem Fellayem, Gastines, 16. září 2012.)
Pak:
Celá Tradice katolické víry musí být kritériem a průvodcem k pochopení nauk Druhého vatikánského koncilu, který zase osvětluje jisté aspekty života a nauky Církve implicitně v ní přítomné, ale ještě nezformulované. Tvrzení [tj. nauky] Druhého vatikánského koncilu a následného papežského Magisteria ohledně vztahu mezi Římskokatolickou církví a nekatolickými a křesťanskými vyznáními musí být chápány ve světle celé Tradice.“ (Biskup Fellay, St. Joseph-des-Carmes, 5. června 2012.)
Dříve:
Protože se biskup Richard Williamson po několik let vzdaloval od vedení a řídících orgánů FSSPX a odmítal prokazovat řádnou úctu a poslušnost svým zákonným představeným, byl z rozhodnutí generálního představeného a rady prohlášen dne 4. října 2012 za vyloučeného z FSSPX.“ (Oficiální tiskové prohlášení generálního domu FSSPX pod vedením biskupa Fellayho z 24. října 2012 viz zde.)
Pak:
 Mám velký respekt k biskupu Williamsonovi, dokonce obdiv k němu, má v boji proti Druhému vatikánskému koncilu záblesky génia. Je to pro Bratrstvo velká ztráta a udála se v nejhorší chvíli.“ (Pronesl stejný biskup Fellay, který se o vyloučení biskupa Williamsona postaral.)
Závěr
V článku výše jsem shromáždil pouhou hrstku citátů biskupa Fellayho, které si odporují. Ve skutečnosti jich je dnes už nepřeberné množství. Bohužel ani ty nemusí být definitivní. Biskup Fellay totiž proslul i výrokem, že do „jeho hlavy nevidíme“, což znamená, že nic není definitivní a pokud se již pronesený výrok nehodí, dá se kdykoliv změnit a později se k němu lze třeba zase vrátit. Takovéto jednání vykazující schizofrenní rysy je u biskupa Fellayho bohužel čím dál častější. Naneštěstí ho lze čím dál častěji zaznamenat také u některých jeho podřízených. A tak je například biskup Fellay jedním svým podřízeným jednou označen před svědky za „hlupáka, švýcarského hlupáka“ a „zrádce“ a jindy se servilně požaduje, abychom „důvěřovali našemu generálnímu představenému“. Řadu dalších dehonestujících výroků tohoto podřízeného o biskupu Fellaym, ale také o nejbližších spolubratřích či věřících uvádět nebudu. Celková škoda a pohoršení by byly větší než cena za vlastní satisfakci. Mimo to jsem přesvědčen, že drtivá většina lidí je dostatečně inteligentních na to, aby si – třeba i po delším čase a bez vztahu k nějakému hnutí Odporu – dokázali utřídit fakta a zorientovat se v realitě, která nikdy není černobílá, a aby rozpoznali čím dál častější pokusy o svou manipulaci, ať již ze strany generálního představeného FSSPX, nebo jeho podřízených.
 
S využitím materiálů: