středa 24. dubna 2024

Co je třetí fatimské tajemství? (2023)

 

Co je třetí fatimské tajemství? (2023)

P. David Nix

Co je třetí fatimské tajemství? Úplné třetí tajemství Vatikán nezveřejnil, ale i mnoho umírněných katolíků dnes ví, že jde o více než jen o postřelení papeže Jana Pavla II. nebo o bojové hry s kuší na vatikánském pahorku v budoucnosti. Minulý týden jsem na blog psal o Malachim Martinovi, pokud šlo o jezuity, a tak jsem se rozhodl citovat ho dnes také ohledně Fatimy. Ačkoliv jsem viděl Malachiho citáty na mnoha místech, na webu Gloria.TV jsou hezky shromážděny na jednom místě. A tak zde článek prostě reprodukuji:

Rozhovor Malachiho Martina (který znal třetí fatimské tajemství) s Bernardem Janzenem, 1992, The Kingdom of Darkness (Království temnoty):

Janzen: V naší dřívější diskuzi jste se dotkl tématu Satanova útoku na papežství. Možná bychom si o tom mohli pohovořit.

Martin: [...] To, co mám na mysli, by měl nutně vědět každý katolík. Jde o osud papežství a přicházející tlak a nebezpečí, že budeme bez papežské moci.

Janzen: Je vůbec možné, že by kardinálové na budoucím konkláve mohli zvolit heretického papeže?

Martin: [Malá pauza kvůli citlivé povaze této otázky.] Víte... už v minulosti zvolili muže, kteří měli heretické ideje. Dva nebo tři. Ještě však nikdy nezvolili apostatu... apostatu. [...] Apostata se bouří proti samotné podstatě víry a odmítá Boha a Krista. Máme teď apostaty, kteří jsou papabili [muži, kteří by mohli být zvoleni za papeže]. Ano, mohli bychom mít apostatu. Ale v ten den nás čeká něco strašlivého. Čeká nás něco, Bernarde, co je, když se nad tím zamyslíte a když si plně uvědomíme co znamenají termíny, které jste použil, noční můrou. Prověřilo by to víru sv. Kateřiny Sienské. Prověřilo by to víru největší světice. Prověřilo by to Jóbovu trpělivost. Byl by to černý den, den, kdy můžete zatemnit všechna okna, zhasnout světla, přiodít se žíněmi a popelem a modlit se, abyste byli ušetřeni, protože vaše víra bude rozbita na kusy... pokud se to stane. Protože pak vyhrají a vše půjde do podzemí. A my jsme skutečně na cestě stát se tím, co Pavel VI. ve svém trápení v roce 1978 nazval nekonečně malou částí lidstva. Zcela marginalizovanou, odsunutou na okraj a zapomenutou jako svérázná skupina lidí, která je stejně zajímavá jako tibetští astrologové na moderní univerzitě.

***

Rozhovor otce Malachiho Martina s Artem Bellem 4. května 1998

Martin: Fatimské proroctví není příjemný dokument – není to příjemná zpráva. Vyplývá z něj...  nedává žádný smysl, pokud nepřijmeme, že dojde nebo že právě dochází k hromadnému odpadnutí od Víry mezi kněžími i laiky v katolické Církvi, že pokud nebude zcela narušeno a zneplatněno institucionální uspořádání Římskokatolické církve – tedy uspořádání farností, diecézí, arcibiskupů, biskupů, kardinálů a římské byrokracie po celém světě –, nemá třetí tajemství žádný smysl, a za druhé, další výraznou charakteristikou je, že pro věřící znamená intenzivní utrpení.

***

Rozhovor otce Malachiho Martina s Artem Bellem 13. července 1998 (při příležitosti výročí třetího fatimského tajemství)

Bell: Dobrá, jdeme na to. Jen několik věcí, které chci rychle přečíst. Jedna od přítele z Austrálie, otče, který říká: „Jeden jezuitský kněz mi před lety v Perthu řekl více o třetím tajemství. Mezi jinými věcmi řekl, že poslední papež bude pod nadvládou Satana. Papež Jan omdlel v domnění, že by to mohl být on. Byli jsme přerušeni předtím, než jsem mohl vyslechnout zbytek.“ Máte k tomu nějaký komentář?

Martin: Ano... ehm... zní to, jako by četli nebo jim byl sdělen text třetího tajemství.

Bell: A jéje.

Martin: Zní to tak. Ale je to dostatečně neurčité, aby člověk váhal. Zní to tak.

Bell: Otče, existují okolnosti, za nichž si dokážete představit, že byste se cítil svobodný toto tajemství odhalit?

Martin: Ano. Pokud by v centru došlo k úplnému zhroucení.

Bell: A vy to předpokládáte, že?

Martin: Předpokládám to jako možnost, Arte. Nemohu to předvídat, ale předpokládám to jako možnost, určitě ano. Já ano.

***

„Malachi, mi v roce 1997 osobně potvrdil, že »papež«, který povede apostazi v Církvi, bude heretik a antipapež.“ – P. Paul Kramer, citát z Facebooku, květen 2016

***

„Čelíme... možná nakonec budeme muset čelit... falešnému papeži.“ – P. Malachi Martin, Detroit, Michigan, cca 1989

***

„Ve třetím tajemství se mimo jiné předpovídá, že velká apostaze v Církvi začne od vrcholu.“ – kardinál Luigi Ciappi (osobní teolog papežů Pia XII., Jan XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I. a Jana Pavla II.) v osobním dopise z roku 1995 profesorovi Baumgartnerovi ze Salcburku v Rakousku, in: „The Third Secret of Fatima: Has It Been Completely Revealed?”, katolické periodikum, (publikace Transalpinských Redemptoristů, Orknejské ostrovy, Skotsko, Velká Británie) březen 2002

***

„Odpadnutí města Říma od Kristova náměstka a jeho zničení Antikristem mohou být myšlenky velmi nové pro mnoho katolíků, takže si myslím, že bude dobře ocitovat text teologů s nejvyšším renomé. Za prvé Malvenda, který o této věci výslovně píše, uvádí jako názor Ribery, Gaspara Meluse, Biegase, Suaréze, Bellarmina a Bosia, že Řím odpadne od Víry, vypudí Kristova náměstka a vrátí se k starověkému pohanství. ... Pak bude Církev rozptýlena, zahnána do pustiny a bude po nějakou dobu, jako tomu bylo na počátku, skrytá, schovaná v katakombách, v jeskyních, v horách, na skrytých místech; na nějakou dobu bude jakoby smetená z tváře země. Takové je univerzální svědectví Otců rané Církve.“ – kardinál Henry Edward Manning, The Present Crisis of the Holy See, 1861, London: Burns and Lambert, str. 88–90 a str. 79.

***

Kardinál Alfredo Ottaviani, který četl třetí tajemství, se o jednom jeho motivu zmínil během alokuce k členům Mezinárodní mariánské akademie, kdy prohlásil: „Stačí se rychle podívat na to, co se v tuto chvíli děje ve světě, abychom pochopili, že bez zásahu Matky veškerého milosrdenství v blízkosti Všemohoucího svět riskuje, že se znovu stane pohanským, což je pohanství ohavnější než první pohanství, protože je zhoršené odpadem od Víry. Jsme svědky skutečné záplavy hříchu, která za sebou zanechává hnusnou bažinu infikovanou bezbožností, lží a rouháním...“ – 15. prosince 1960 – Allocution de S. Em. Le cardinal Ottaviani à l’Académie Mariale Internationale, „Documentation Catholique,” 1961, sl. 244

***

Ve veřejném napomenutí svým duchovním synům v době Druhého vatikánského koncilu otec Pio řekl: „Kvůli rozbujelé nespravedlnosti a zneužívání moci jsme dospěli ke kompromisu s ateistickým materialismem [komunismem], který popírá Boží práva. To je trest předpovězený ve Fatimě... Všichni kněží, kteří podporují možnost dialogu s popírateli Boha a s luciferiánskými silami světa [svobodné zednářství] jsou šílení, ztratili víru, nevěří již v Evangelium! Když to činí, zrazují slovo Boží, protože Kristus přišel, aby na zem přinesl věčnou smlouvu pouze lidem dobrého srdce [dobré vůle], ale nespojil se s lidmi toužícími po moci a vládě nad bratry... Stádo se rozptýlí, když se pastýři spojí s nepřáteli Kristovy Pravdy. Všechny formy moci, které jsou hluché k vůli Boží autority, jsou draví vlci, kteří obnovují Kristovo utrpení a nutí Pannu Marii prolévat slzy...“ – Zveřejněno v deníku Avvenire 19. srpna 1978; viz též částečný citát v knížce Antonia Socciho z roku 2006 „The Fourth Secret of Fatima“

***

„Při rozpadu katolického světa působí ďáblova oháňka. Satanova temnota vstoupila do katolické Církve a rozšířila se v ní až po její vrchol. Apostaze, ztráta víry, se šíří světem a do nejvyšší úrovně Církve.“ – papež Pavel VI., 13. října 1977 ve formálním proslovu k 60. výročí Slunečního zázraku, citováno v milánském deníku Corriere della Sera, str. 7 ve vydání z 14.  října 1977

***

„Blahoslavená Panna Maria nás varovala před apostazí v Církvi.“ „Nepřekvapilo by mě, kdyby třetí tajemství naráželo na temné časy Církve: vážné zmatky a znepokojivé odpadlictví v samotném katolicismu... Když vezmeme v úvahu vážnou krizi, kterou prožíváme od koncilu, zdá se, že nechybí znamení toho, že se toto proroctví naplnilo...“ – kardinál Silvio Oddi v rozhovoru s italským novinářem Luciem Brunellim v časopisu Il Sabato, Řím, 17. března 1990

***

„Před druhým příchodem Krista musí Církev projít poslední zkouškou, která otřese vírou mnoha věřících. Pronásledování, které doprovází její pouť na zemi, odhalí „tajemství bezbožnosti“ ve formě náboženského klamu, který lidem nabídne řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy. Vrcholným náboženským klamem je Antikrist, pseudomesiášství, jímž člověk oslaví sám sebe místo Boha a jeho Vykupitele přišlého v těle.“ – Katechismus katolické Církve (1992), § 675 – Poslední zkouška Církve

***

„Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“ – výňatek z poselství Panny Marie z La Saletty Melanii Calvat, 19. září 1846 (schválené zjevení). Poslední verze byla publikována v roce 1879 v Lecce v Itálii s imprimatur a schválením biskupa Salvatore Luigi Zoly, C.R.L., biskup z Lecce

***

„Nemohu odhalit nic o tom, co jsem se dozvěděl ve Fatimě a co se týká třetího tajemství, ale mohu říct, že má dvě části: jedna se týká papeže. Druhá logicky – ačkoliv nesmím nic říct – musí být pokračováním slov: »V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno.«“ – Otec Joseph Schweigl, 1952 (Papež Pius XII. jej 2. září 1952 poslal vyslechnout sestru Lucii.). Br. Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima: The Third Secret, sv. III, str. 710, str. 337–338

***

11.listopad 1984 – Kardinál Joseph Ratzinger potvrdil, že třetí tajemství se týká „radikální výzvy k obrácení; naprosté důležitosti historie; nebezpečí ohrožujících víru a život křesťanů a tudíž celého světa. A pak důležitosti »novissimi« (posledních událostí na konci času). Pokud – alespoň zatím – není [tajemství] zveřejněno, je to proto, aby se zabránilo tomu, že náboženské proroctví se bude zaměňovat za hon na senzace (doslova: »za senzacechtivost«). Ale věci obsažené v tomto »třetím tajemství« odpovídají tomu, co bylo ohlášeno v Písmu svatém a bylo stále znovu opakováno v mnoha jiných mariánských zjeveních.“ – Ecco perche la fede e in crisi in the review, Jesus, str. 79

***

„Jsem přesvědčen, že existuje spojitost mezi tím, co je ohlášeno v první části tajemství, jež se týká válek a utrpení, která budou všude, a druhé části, jež se týká pronásledování a určitého zhroucení víry. Protože tam, kde byla umístěna výpustka (tři tečky, „...“), to znamená »Zde je třetí část, která není odkryta« a pak závěr »V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno atd.« To mi naznačuje, že existuje vztah mezi vírou a třetí částí tajemství. Tudíž je to něco, co se vztahuje k Církvi. Je to nějaký druh všeobecné krize, která postihne celou Církev a lidstvo.“ – Otec Jose dos Santos Valinho (synovec sestry Lucie); Toto veřejné prohlášení pronesl 14. února 2003 ve vysílání programu ENIGMA, který byl přenášen v hlavním vysílacím čase v italské celostátní televizi RAI, The Fatima Crusader, č. 74, str. 76

***

Papež Benedikt XVI. vyhlásil potřebu „Roku víry“, jehož cílem je probudit lidstvo v kritickém okamžiku. „V rozsáhlých oblastech země hrozí, že víra zhasne jako plamen bez paliva,“ varoval papež. „Čelíme hluboké krizi víry, ztrátě náboženského cítění, což dnes pro Církev představuje jednu z největších výzev... Obnova víry tedy musí být v naší době pro celou Církev prioritou.“ – Papež Benedikt XVI., Vatikán, 27. ledna 2012, z proslovu k účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro nauku Víry.

***

„Chovejte se statečně, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Rychle se blíží doba velkých zkoušek a soužení; bude mnoho duchovních i světských zmatků a neshod; křesťanská láska mnohých ochladne, zloba bezbožných vzroste.

Démoni budou mít nevídanou moc; neposkvrněná čistota našeho i jiných řádů se natolik zatemní, že bude existovat jen velmi málo křesťanů, kteří budou s oddaným srdcem a dokonalou láskou poslouchat pravého nejvyššího pontifika a římskou Církev. V době tohoto soužení bude do papežského úřadu vyvýšen muž, který nebyl kanonicky zvolen a který se bude snažit svou lstivostí strhnout mnohé do omylu a smrti.

Pak se budou množit pohoršení, náš řád bude rozdělen a mnoho dalších bude zcela zničeno, protože budou souhlasit s omylem, místo aby mu odporovaly.

Bude existovat taková rozmanitost názorů a rozkolů mezi lidem, řeholníky i duchovními, že kdyby, jak praví Evangelium, nebyly ty dny zkráceny, i vyvolení by byli uvedeni v omyl, kdyby uprostřed tak velkého zmatku nebyli zvláště vedeni nesmírným Božím milosrdenstvím.

Pak budou někteří ostře vystupovat proti naší řeholi a způsobu života a budeme vystaveni strašlivým zkouškám. Ti, kteří budou shledáni věrnými, obdrží korunu života, ale běda těm, kdo se spoléhají pouze na svůj řád a upadnou do vlažnosti, protože nebudou schopni snášet pokušení, která budou dopuštěna k přezkoušení vyvolených.

Ti, kteří si uchovají svou horlivost a přilnou k cnosti s láskou a zápalem pro pravdu, budou trpět bezprávím a pronásledováním jako vzbouřenci a rozkolníci, protože jejich pronásledovatelé, hnáni zlými duchy, řeknou, že odstraněním takových škůdců z povrchu země prokazují Bohu velkou službu. Ale Pán bude útočištěm trpících a spasí všechny, kteří Mu důvěřují. A aby byli jako jejich Hlava [Ježíš Kristus], budou tito vyvolení jednat s jistotou a svou smrtí pro sebe získají věčný život; vyberou si poslušnost k Bohu, a ne k člověku, nebudou se bát ničeho a raději [fyzicky] zahynou, než by souhlasili se lží a proradností.

Někteří kazatelé budou o pravdě mlčet a jiní ji pošlapou a popřou. Svatosti života se budou vysmívat i ti, kdo ji navenek vyznávají, protože v těch dnech jim Ježíš Kristus nepošle pravého Pastýře, ale ničitele.“ – Sebrané spisy Serafinského Otce svatého Františka z Assisi, [London: R. Washbourne, 1882], str. 248–250

***

Další články k tématu:

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie

P. Malachi Martin o třetím fatimském tajemství

Fatima – některá další svědectví

Zdroj: Pilgrim Priest

Překlad: D. Grof