středa 25. srpna 2021

Návštěva P. Marii-Vavřince, OP (2021)

Návštěva P. Marii-Vavřince, OP (2021)

D. Grof

Po kratší pauze jsme na konci srpna mohli v Česku opět přivítat P. Mariu-Vavřince, OP, z kláštera bratrů dominikánů z Avrillé z Francie. Návštěva tohoto řeholního kněze byla tradičně spojena se starostí o Třetí řád, na většinu pořádaných akcí však měla přístup i širší veřejnost.

Po pražské části programu, kdy otec odsloužil odpolední mši svatou v pátek 20.8 a dopolední mši v sobotu 21.8. spojenou s přednáškou o Nejsvětějším Srdci Páně, následoval hlavní nedělní program, který proběhl ve starobylém městě Kouřimi.

Kašna se sochou Neposkvrněné Panny Marie

Shromaždiště účastníků bylo příznačně pro naši dobu stanoveno na kouřimské náměstí ke kašně se sochou Neposkvrněné Panny Marie. Odtud za účasti čtyř desítek věřících vyšlo procesí po promyšleně stanovené trase s několika pobožnostmi, jež vyvrcholilo mší svatou v tradičním dominikánském ritu.

Pobožnost u sochy sv. Jana Nepomuckého

Po krátké obědové pauze pak proběhla očekávaná přednáška zaměřená na aktuální témata, jako jsou covid-19 a Motu Proprio Traditionis Custodes.

U prvního tématu podal Otec Maria-Vavřinec obsáhlý výčet technických, lékařských i finančních dat spojených s touto problematikou s tím, že některé závěry již dnes jsou naprosto nezpochybnitelně průkazné, kdežto u jiných musíme vznášet otázky a být obezřetní, protože v současnosti ještě nemáme dostatek spolehlivých dat k jejich vyhodnocení. V narážce na ohromné zisky farmaceutického průmyslu otec poukázal na to, že Písmo svaté nám jasně říká, že nelze sloužit Bohu i mamonu. Dále konstatoval, že u této problematiky existuje velké množství úmyslných, prokázaných a zdokumentovaných lží, přičemž my máme výmluvné poučení od Našeho Pána, že otcem lži je ďábel.

P. Maria-Vavřinec při nedělní mši svaté

V závěru první části přednášky padly také dotazy týkající se mravních otázek spojených se zvyšujícími se represemi ze strany státu a oficiálních autorit. Obecný závěr byl, že se dnes nacházíme de facto ve válce, protože nepřítel nám vnucuje pravidla, která nás mají zotročit, a my máme při splnění jasně daných podmínek právo adekvátně reagovat, což otec na příkladech blíže specifikoval.

Otec Maria-Vavřinec mimo jiné poukázal také na to, že arcibiskup Lefebvre již před několika desítkami let hluboce chápal, kam budoucí vývoj společnosti směřuje. Pro ilustraci citoval pasáž z přednášky arcibiskupa Lefebvra ze srpna 1979:

„Socialismus dosahuje značného pokroku, je tomu však díky veškeré moci současného zednářství, které je všude, všude, všude; které je v Římě, které je všude. Zednářství je všude a vše řídí. Brzy budeme registrováni pomocí počítačů, všichni budeme mít své číslo a nebudeme moci cokoliv dělat, aniž by vše bylo uvedeno v průkaze, který budeme mít, a to vše pomocí počítače. Budeme v horší situaci než v zemi Sovětů. Budeme říkat, že jsme svobodná země, ale nebude to svobodná země – už nebudeme mít svobodu dělat cokoliv.“

(Překlad celého textu byl již před časem publikován na tomto blogu pod titulem "Proroctví" arcibiskupa Lefebvra.)  

Cestou ke kapličce sv. Víta

V druhé části přednášky došlo na nedávné Motu Proprio Traditionis Custodes a jejího autora. Otec opět prezentoval množství informací k získání širšího pochopení tématu v souvislostech. Když hovořil o situaci ve Francii, poukázal také na to, že tímto omezováním ze strany papeže Františka trpí v současnosti především kvazitradiční skupiny dříve sdružené pod Papežskou komisí Ecclesia Dei jako jsou Bratrstvo sv. Petra, Institut Dobrého Pastýře apod. Velké množství věřících, kteří navštěvovali tradiční mši svatou slouženou kněžími těchto společenství, nyní ve vzrůstajícím počtu přicházejí do kaplí Bratrstva sv. Pia X., přičemž si však do velké míry zachovávají své umírněně liberální smýšlení. Bohužel FSSPX v tuto chvíli nedisponuje kapacitou tyto věřící v krátkém čase patřičně instruovat, což představuje problém, protože dochází k dalšímu nařeďování Tradice. Podobně je tomu i u kněží z oficiálních struktur, kteří se s ohledem na poslední vývoj rozhodli na pozvání generálního představeného FSSPX P. Pagliaraniho vstoupit do jeho řad. Mezi některými věřícími tak panuje obava z nedostatečné formace těchto kněží a pochybnost o platnosti jejich svěcení. Tento problém se však neomezuje jen na Francii, ale je ve větší či menší míře patrný i v dalších zemích, kde FSSPX působí. Otec Maria-Vavřinec proto doporučoval především horlivou modlitbu za představené FSSPX.

Stejně jako v předešlých letech byla přednáška obsáhlá, náročná, ale podnětná. Po závěrečné modlitbě ještě P. Maria-Vavřinec ochotně odpovídal na individuální dotazy věřících, kteří tuto možnost hojně využili. Zároveň mohli účastníci akce neformálně pohovořit spolu navzájem.

Závěrem se opět sluší poděkovat všem organizátorům, tlumočníkovi, štědrým dárcům i všem, kteří ke zdaru akce přispěli svou modlitbou. Pán Bůh vám to oplať!