úterý 7. dubna 2020

Svěcení neděle v době krize a pronásledování (2020)


Svěcení neděle v době krize a pronásledování (2020)
V této době, kdy je návštěva mše svaté pro mnoho věřících nemožná, si připomeňte, že musíte rozlišovat:
  • Přikázání Boží, které je všeobecné (Pomni, abys den sváteční světil)
  • A církevní přikázání, které vykládá přikázání Boží tak, že má člověk povinnost účastnit se svaté mešní Oběti.
Normálně jsou obě dvě pod trestem závažného provinění závazná pro všechny pokřtěné, kteří dosáhli věku rozumu, ale okolnosti mohou člověka zprostit povinnosti dodržet církevní přikázání (účast na mši svaté), aniž by však byl zproštěn dodržení přikázání Božího.
Když je účast na mši nemožná, je nutné světit neděli jiný způsobem – věnovat čas modlitbě a katolickému poučení (přinejmenším rovnocennému nedělní tiché mši, která normálně zahrnuje kázání).
Aby to člověk splnil, může si přečíst mešní texty a pomodlit se růženec (5 či 15 desátků), pokud je to možné, tak s rodinou.
Doporučuje se vykonat duchovní Svaté přijímání (k tomu si člověk může v misálu nebo modlitební knize přečíst modlitby před Svatým přijímáním a vzbudit v sobě větší touhu po jednotě s Naším Pánem, a pak si může přečíst modlitby po Svatém přijímání).
Sv. Tomáš Akvinský říká: „...účinek této svátosti může být od někoho dosažen, má-li chtění svátosti; třeba ji nepřijímá věcně. [...] tak také někteří požívají duchovně tuto svátost, než ji přijmou svátostně.“ (III ot. 80 čl. 1 k 3)
Tridentský katechismus říká: „O jiných pak říkáme, že jen duchovně přijímají svátost oltářní; to jsou ti, kteří toužebností a přáním svým požívají předloženého toho nebeského chleba, jsouce rozníceni živou „věrou (Gal. 5:6), která skrze lásku působí“; a odtud, ne-li všech, zajisté přemnohých užitků nabývají.“
Pokud je obtížné dostat se ke svátosti pokání tak často, jako dříve, měl by člověk ve své duši vzbudit akt dokonalé lítosti a litovat svých hříchů kvůli utrpení, jež způsobil Našemu Pánu během Jeho Umučení a mít pevné předsevzetí jít ke svátosti pokání ke knězi, jakmile to bude možné. Křížová cesta (kterou můžete vykonat i doma) je skvělým způsobem k dosažení této dokonalé lítosti. Prostě při každém zastavení poklekněte, pak se postavte a pokračujte dalším zastavením.
Tyto zásady se vztahují na neděle a zasvěcené svátky.
Modlitby vzaté ze mše za ochranu proti úmrtnosti a moru
Modlitba:
Bože, jenž nechceš smrti hříšníků, nýbrž pokání, popatř milostivě na lid k tobě se vracející, a poněvadž se tobě vroucně oddává, rač od něho metly hněvu svého laskavě odvrátiti. Skrze Pána našeho...
Tichá:
Ať nám přispěje, prosíme, Pane, podání této oběti, abychom jí byli trvale oproštěni ode všech bludů a osvobozeni od každého záhubného útoku. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou...
Po přijímání:
Vyslyš nás, Bože, Spasiteli náš, a učiň, aby lid tvůj byl zproštěn hrůz tvého hněvu a štědrým tvým milosrdenstvím uveden v bezpečí. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna...
Překlad: D. Grof