sobota 15. června 2019

Komentář Eleison DCXXII – Prometeo – I (2019)


Komentář Eleison DCXXII – Prometeo – I (2019)
(622)
15. června 2019
PROMETEO – I
Druhý vatikánský koncil byl pro katolickou Církev pohromou. Pro budoucnost téže Církve je podstatné, aby katolíci, kteří chtějí spasit svou duši, pochopili, proč byl takovou pohromou. P. Alvaro Calderón, profesor tomistické filozofie a teologie v kněžském semináři Bratrstva sv. Pia X. v La Reja v Argentině, napsal před deseti lety knihu prokazující, že Druhý vatikánský koncil z nitra Církve nahradil náboženství Boha náboženstvím člověka. Aby první ze čtyř částí této knihy řekla, čím Druhý vatikánský koncil byl, začíná s trojí definicí: byl oficializací humanismu převlečeného za katolicismus.
Zaprvé byl humanismem, jinými slovy oslavou člověka na úkor Boha. Středověk byl následován řadou humanismů, např. renesancí, reformací, Francouzskou revolucí, ale pokaždé takový humanismus zahynul, říká Calderón, protože se odřízl od katolické Církve. Konečný výsledek? Dvě světové války. Tentokrát to však byli sami duchovní, kdo vytvořil nový humanismus, aby pasoval katolické Církvi. Proto Druhý vatikánský koncil bezprecedentně učinil oficiálním to, co vždy bylo závažným omylem odsuzovaným Církví, tentokrát však duchovní věděli, jak učinit, aby se to zdálo katolickým. Tak mohli svým novým humanismem dosáhnout moderní, na člověka soustředěný, svět, ale zároveň zamýšleli zůstat v Církvi, prý proto, aby zachránili moderního člověka před jeho bezbožností, i moderní Církev před její sterilní izolací. Při nejlepším měli tito duchovní Druhého vatikánského koncilu dobré úmysly, při nejhorším věděli, že jejich nové smíření protikladných sil nebude fungovat, s výjimkou toho, že zničí Církev, ale to je to, co ti úplně nejhorší z nich chtěli.
A proč by tedy nové smíření nefungovalo? Protože Pavel VI. chtěl nový humanismus, ani nelidsky orientovaný vůči Bohu jako ve středověku, ani přehnaně reagující proti tomu jako v moderní době, ale novou rovnováhu mezi těmito oběma krajnostmi, která by ukázala, že větší sláva Boží nastává současně se slávou člověka. Například člověk je nejúžasnějším stvořením svého Stvořitele, takže oslavovat člověka znamená také oslavovat Boha. A člověk je obrazem Boha tím, že je svobodný, takže čím je svobodnější, tím víc oslavuje Boha. Proto propagovat lidskou důstojnost a svobodu znamená oslavovat nejen člověka, ale také Boha. Když se však začne od slávy člověka, kdo by neviděl riziko, že se sklouzne zpět ke slávě člověka? Navíc je Bůh jedinou zcela Dokonalou Bytostí, která tudíž nemůže potřebovat nebo chtít cokoliv vně Své vlastní ze samotné podstaty plynoucí slávy. Pouze druhotně může pro Svou vnější slávu chtít nebo si přát dobrotu nějakého stvoření vně Své vlastní. Pravdou proto je, že Bůh i člověk jsou primárně zaměřeni vůči Bohu a Bůh může být pouze druhotně zaměřen vůči člověku.
Zde jsou však některé citáty z dokumentu Gaudium et Spes Druhého vatikánského koncilu: „Všechno na světě má být zaměřeno k člověku jako svému středu a vyvrcholení ... pánu nad veškerým pozemským tvorstvem“ (12) – cožpak to není spíše Bůh? „Láska k Bohu a k bližnímu je první a největší přikázání“ (24) – objevuje se bližní v prvním přikázání Desatera? „Člověk [je] jediný tvor na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samotného“ (24). Pro člověka samotného? Tato odchylka je závažná, ale sotva patrná, a ve vlastních koncilních textech je spíše implicitní než explicitní, jasněji se však objevuje v církevní nauce po koncilu, například v Novém katechismu (např. 293, 294, 299). Koncil, říká P. Calderón, prakticky staví člověka na trůn Stvoření a Boha do jeho služeb.
Podobně Druhý vatikánský koncil obrací vzhůru nohama autoritu. Humanismus je vždy proti autoritě, ale Nový humanismus musí vypadat katolicky, proto musí hledat jinou cestu pro vládu Kristovy autority v moderní Církvi a světě. Kristus však řekl, že přišel sloužit (Mt. XXV, 25-28). Nová hierarchie se tedy učinila demokratickou odshora dolů, aby sloužila modernímu člověku způsobem, který chápe. Kde však v Nové hierarchii bude autorita Boží, aby lidi pozvedla do nebe? Bude zrušena, a když je autorita v Církvi zrušena, bude autorita zrušena všude, jak to vidíme v roce 2019 všude kolem nás.
Část II od P. Calderóna bude Nový člověk Druhého vatikánského koncilu, Část III Nová Církev, Část IV Nové náboženství.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof