pondělí 2. dubna 2018

Komentář Eleison DLIX – Vzkříšení Církve? (2018)

 
Komentář Eleison DLIX – Vzkříšení Církve? (2018)
(559)
31. března 2018
 
VZKŘÍŠENÍ CÍRKVE?
A den před Velikonocemi by měl být dobrou chvíli zamyslet se nad tím, jak se Matka Církev zvedne ze svého současného churavého stavu. Skrze svou katolickou Víru s naprostou jistotou víme, že se znovu zvedne, a že bude trvat až do konce světa (Mt. XXVIII, 20). Je však velkou chybou myslet si, že tentokrát se zvedne skrze lidské prostředky, protože pak začnu věřit například v lidské prostředky, jež přijdou na její záchranu, jako jsou například „teologické rozhovory“ nebo diplomatická vyjednávání s jejími současnými vládci ve Vatikánu.
A tak teologické rozhovory z let 2009-2011 nevedly nikam, a proto jsme o nich od té doby takřka nic neslyšeli, protože prokázaly, že ona věroučná propast mezi koncilním Římem a katolickou Tradicí nemůže být překlenuta. A diplomatická vyjednávání mohou vést přinejlepším k pouhému zdání záchrany Tradice, protože dnešní Římani mají dvoutisíciletou zkušenost s diplomacií a nechtějí Tradici, protože je vážnou překážkou na cestě k jejich novému světovému pořádku, kde Náš Pán Ježíš Kristus nemá žádný nárok, aby ještě jakkoliv vládnul. Problémem je úplné odmítnutí Boha ze strany lidstva obecně, a ze strany Jeho vlastních duchovních v Římě zvlášť.
Proto tento problém nebude vyřešen pouhými lidskými prostředky. Jak na své smrtelné posteli připustil kardinál Villot (1905-1979), bývalý státní sekretář ve Vatikánu za tří koncilních papežů (1969-1979), „lidsky vzato, je Církev vyřízená“. A je to ze strany současných vůdců Bratrstva sv. Pia X. velký nedostatek nadpřirozeného ducha argumentovat, nikoliv bez domýšlivosti, jak to činí, že Bratrstvo musí vyjednat nějaké vypořádání s oficiálními představiteli Církve v Římě, protože neexistuje žádné jiné řešení krize Církve. Opravdu si tito lidé myslí, že Pánu Bohu se nedostává prostředků, aby přišel na záchranu Své Církve: Opravdu si myslí, že Boží ruka je krátká kvůli nepravosti lidí? Zde hovoří Jeho prorok Izaiáš (LIX, 1-4):
1 Hle Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. 2 Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší? 3 Vždyť vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti. 4 Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti.
Nepravosti lidí jsou problémem. A je pravděpodobné, že Bůh nemá žádné řešení? Ne. A je pravděpodobné, že chce, aby v Jeho řešení lidé nehráli žádnou roli? Ne. A je pravděpodobné, že to, co chce, aby udělali, aby zachránili Jeho Církev, je obzvláště obtížné nebo komplikované? Ne. Je však pravděpodobné, že to bude vyžadovat nějakou pokoru? Ano, protože „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“ (List Jakubův IV, 6) A bude to vyžadovat nějakou víru? Zajisté, protože „bez víry není možné zalíbit se Bohu“. (Žid. XI, 6) A je nějaká možnost, že Bůh lidstvu na pokraji zničení sebe sama neřekl, v jaké skromné prostředky chce, aby lidé uvěřili a aplikovali je, aby On sám zakročil a zachránil je před zkázou? Taková možnost naprosto neexistuje. Co tedy vlastně řekl lidstvu, aby se Jeho Církev mohla opět zvednout?
Řekl to skrze Svou Matku ve Fatimě v roce 1917, v Pontevedra v roce 1925 a v Akitě v roce 1973. Ve Fatimě: Rusko musí být zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papežem se všemi katolickými biskupy. V Pontevedra: Katolíci musí praktikovat pobožnost prvních sobot. V Akitě: Katolíci se musí modlit růženec, za papeže, za biskupy, za kněze. Jsou tyto tři body skromné? Ano. Jsou nadpřirozené a vyžadují nadpřirozenou víru? Určitě. Je některých z nich příliš, aby se o něj žádalo pro Církev, aby se opět zvedla, a pro lidstvo, aby se vrátilo zpět z pokraje zničení? Určitě ne. Pak ať si nikdo nestěžuje, že nemůže nic udělat!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof