středa 26. října 2022

Soud národů VIII (2022)

Soud národů VIII (2022)

Ctihodný Holzhauser: Neočekávaný zásah překonávající veškerou lidskou představivost

Margaret C. Galitzin

19. října 2022

Působivým argumentem ve prospěch proroctví Ctihodného Bartoloměje Holzhausera je jeho popis Věku soužení (viz minulý článek), který ztotožňuje s počátkem protestantské revoluce a který pokračuje až do Velkého trestu. Jak poznamenává: „Část jsme již viděli, přijde toho však víc.“ (1)

liberty

Symbol republiky na Place de la Republique

Ctihodný Holzhauser během této dlouhé revoluce předpovídá herezi uvnitř Církve a naprosté zkažení společnosti. Dojde k rozvrácení monarchií a ustavení republik, které budou pro změnu otřásány chaosem a revolucemi. Na konci tohoto Věku soužení bude vše zpustošeno válkou, biskupové a kněží budou nedbalí a nevěrní, v Církvi budou početné hereze, monarchie budou zničeny a jedinci budou utlačováni zkaženými republikami, bohatství bude vypleněno a všude bude bída.

Jak jsme byli svědky, to vše se stalo. Nyní vidíme sebezničení Církve jako důsledek Druhého vatikánského koncilu a zničení společnosti jako důsledek komunistických a kulturních revolucí.

Věk útěchy

Ale přesně ve chvíli, kdy se vše bude zdát ztracené, zasáhne neočekávaným způsobem Bůh. Ctihodný Holzhauser říká: „Až bude vše zničené válkou, až budou katolíci tvrdě utlačováni zrádnými souvěrci a heretiky, pak ruka Všemohoucího Boha učiní zázračnou změnu, něco dle lidského chápání zjevně nemožného.“ (2)

Tato pozoruhodná změna bude předzvěstí počátku „šestého období Církve – Status Consolationis [Věku útěchy], který započne se Svatým papežem a Mocným vladařem a vyprší narozením Antikrista“ (Zjevení Janovo 3:7–10).

Bude to věk útěchy, kdy bude Bůh utěšovat Svou Církev po mnoha poníženích a souženích, které snášela v pátém období, protože všechny národy budou přivedeny k jednotě pravé katolické Víry.“ (3)

Velký vůdce poslaný Bohem

Tuto éru uvede laik, velký Monarcha nebo Vůdce: „Bude zde skvělý a svatý papež a mocný Vůdce, který přijde na zemi jako Boží vyslanec, aby ukončil nepořádek.“ …

monarch

Velký monarcha ukončí revoluci a uvede Věk útěchy

Vykoření všechny republiky. Všechny věci podrobí své autoritě a ukáže velký zápal pro pravou Kristovu Církev. Všechny hereze budou vyhoštěny do pekla. Říše mohamedánů bude do základů vyvrácena a jeho panství se bude rozkládat od Východu k Západu.“

Všechny národy přijdou a budou uctívat Pána v jediné pravé katolické Víře. Mnozí počestní lidé budou prospívat a povstane mnoho učených lidí.

Lidé budou milovat spravedlnost a poctivost, a na celém světě bude vládnout mír, protože Všemohoucí sváže na mnoho let satana až do příchodu toho, který má přijít – syna záhuby [Antikrista].“ (4)

Velice zajímavá je předpověď Ctihodného Holzhausera o novém koncilu, jehož úkolem, jak tušíme, bude odčinit zničení napáchané Druhým vatikánským koncilem a odvolat falešné světce jmenované koncilními papeži, kteří budou muset být Svatým papežem, jenž přijde, oficiálně odsouzeni:

Od šestého období nikdo nebude moct překrucovat slovo Boží. Přijde ekumenický koncil, který bude největším ze všech koncilů. Díky milosti Boží, díky moci Velkého monarchy, díky autoritě svatého papeže a díky jednotě všech nejzbožnějších vladařů budou ateismus a všechny hereze odstraněny ze země. Tento koncil bude definovat pravý smysl Písma svatého a bude to milováno a přijímáno všemi.“ (5)

Mocný Monarcha a osvícený papež

V jiném proroctví ve svém Komentáři ke kapitole X. Zjevení Janova Ctihodný Holzhauser opět poukazuje na „mocného Monarchu a osvíceného papeže“.

council

Svatý papež svolá největší z církevních koncilů

Mocný anděl, který sestupuje z nebe (Zj 10:1–7) a postavil pravou nohu na moře a levou na zem je „vznešeným popisem tohoto mocného Monarchy poslaného Bohem. Je mocným andělem, protože mu nikdo nemůže vzdorovat, je vyslancem Božím. Sestoupí z nebe…

Duha nad jeho hlavou znamená, že přinese mír celé zemi. Sluneční třpyt jeho čela značí nádheru jeho slávy, jeho čest, jeho svatost, jeho vlohy takové, že všichni vladaři budou následovat jeho příkladu.

Ohnivé sloupy symbolizují ohromný rozsah jeho moci a oheň jeho náboženského zápalu…“

Rozšíření Církve ve všech zemích nastane díky působení tohoto silného Monarchy a před zničením světa bude křesťanství hlásáno všem národům země, jak bylo předpovězeno v Mt. 24:4, Iz 2:2, Mich. 4:2.“ (6)

Tomuto bohabojnému a mocnému Vůdci bude pomáhat svatý a Bohem osvícený papež. Ctihodný Holzhauser říká: „A jiný anděl vyšel z chrámu a volal mocným hlasem na toho, jenž seděl na oblaku: ´Pusť svůj srp a žni, neboť nadešla hodina žní, poněvadž uzrál plod země!´“ (Zjevení Janovo 14:15)

Holzhauser vysvětluje, že: „Tento Hospodinův anděl je velkým a svatým papežem, který pohnut Bohem bude volat ze svatostánku Církve na tohoto mocného Monarchu, aby vykořenil koukol špatnosti, protože žeň je přezrálá a míra hříchů a ohavností přetéká.“

Poučený Božím zjevením tento svatý papež tím, že jej [zjevení] bude hlásat, podnítí srdce vladařů ke společné válce a Bůh se dotkne srdcí válečníků, takže všichni, oživováni jedním duchem, přilnou k tomuto mocnému Monarchovi.“ (7)

V dalším ze svých vidění viděl Ctihodný Holzhauser dva mocné trůny, které zastiňovaly celou zemi, a na nichž seděl mocný Monarcha a Svatý papež, nejvyšší představitelé duchovní a světské moci. (8)

Stejně jako ve středověku bude obnovena rovnováha moci, kdy papež svrchovaně vládne nad duchovní sférou a Monarcha nad světskou sférou. To bude obnova křesťanské civilizace.

Šesté období neboli Věk útěchy se dokonale shoduje s oním dlouhým obdobím míru, o němž Písmo svaté říká, že přijde po velkém Trestu z nebe, kdy budou poraženi muslimové a Židé budou obráceni.

Ctihodný Holzhauser  potvrzuje, že po velkém Trestu budou Židé na počátku tohoto období skutečně obráceni: „Šestá epocha světa, která započne osvobozením lidu Izraele a obnovou Chrámu a města Jeruzaléma, potrvá až do [druhého] příchodu Ježíše Krista…“

Je to tedy věk, kdy nadejde úplné a slavné vítězství Krista v Jeho Církvi a ve společnosti. Je to obnova křesťanské civilizace předpovězená sv. Ludvíkem z Montfortu jako Vláda Panny Marie, tj. doba, kdy bude Církev vzkvétat jako nikdy v dějinách. V díle O pravé mariánské úctě sv. Ludvík řekl, že aby se toto období nastolilo, „Všemohoucí Bůh a Jeho Svatá Matka pozvednou velké světce, kteří ve svatosti překonají většinu jiných světců tak, jako libanonské cedry převyšují malé keře.“ (9)

Věk zpustošení

Teprve na konci tohoto dlouhého období míru přijde sedmá epocha, Věk zpustošení, který bude pádem Vlády Panny Marie a příchodem Antikrista. Tato strašlivá apostaze povede k Poslednímu soudu a konci světa.

second coming

Druhý příchod a Poslední soud nastane teprve po dlouhém období míru

Ctihodný Holzhauser píše, že v tomto věku bude odpadnutí od Víry všeobecné a pak čas dospěje ke svému konci. Tomuto období odpovídá sedmý den stvoření, kdy Bůh zakončil Své dílo a slavil sabat. Stejně Bůh završí dílo duchovního stvoření Svým druhým příchodem a Posledním soudem.

Co způsobí pád Vlády Panny Marie? Ctihodný Holzhauser poukazuje na nedostatek bdělosti a všeobecnou lhostejnost, což jsou tytéž neřesti, které způsobily konec čtvrtého věku, tj. středověku:

Zlem tohoto věku bude lhostejnost ve Víře – ochladnutí lásky – rozrušení veřejného pořádku – pošetilost na straně pastýřů a vládců, kteří budou jako podzimní stromy bez plodů – těkající hvězdy a mraky bez deště.“ (10)

Ctihodný Holzhauser do tohoto posledního období umístil boj Henocha a Eliáše a jejich následnou smrt a vzkříšení. Antikrist se po svém vítězství pokusí o falešné nanebevstoupení z Olivetské hory, bude však sražen na zem a zaživa pohlcen do pekla.

Období po smrti Antikrista bude dle tvrzení tohoto německého vizionáře krátké. Muka umírajícího světa skončí zatroubením archandělovy polnice.

Závěr

Holzhauser

Ctihodný Bartoloměj Holzhauser (1613–1658)

Podle Ctihodného Holzhausera tedy dnes žijeme na konci pátého věku světa, což jsou poslední časy. Není to ještě čas konce, kterým bude až sedmý věk světa.

Pátý věk, který skončí velkým Trestem, ustoupí šestému věku, který bude největším a nejslavnějším vítězstvím Církve v celé její historii. Bude to dlouhé období, oněch tisíc let předpovězených v Písmu svatém, kdy bude Kristu na zemi i na nebi vzdávána patřičná sláva.

Na konci tohoto období přijde Velká apostaze, sedmý věk, který uzří vzestup Antikrista, největší pronásledování celé historie Církve a čas konce, tj. konec světa, jak jej známe, který bude nahrazen „novými nebesy a novou zemí“ (2 Pet. 3:13).

Anglicky mluvící svět by mohl zajímat osud Anglie v předpovědích Ctihodného Holzhausera, který měl palčivou touhu vidět obrácení této země, jež kdysi byla věnem Panny Marie.

Proto se v příštím článku podívám na osud Anglie v posledních časech.

Pokračování příště

1) Joao Machado, Prophecies and Visions of Ven. Fr. Bartholomew Holzhauser, Kidnel Edition 2016, str. 51.

2) Dp. R. Gerald Culerton, The Prophets and Our Times, TAN, reprint 1974, str. 171. V roce 1643 Naše Paní Dobrého pořízení slíbila svou přímluvu právě ve chvíli, „kdy se bude zdát, že zlo vítězí a kdy autorita bude zneužívat mou moc“. To bude „značit příchod mé hodiny, kdy já zázračným způsobem zbavím trůnu pyšného a prokletého satana, pošlapu ho svýma nohama a uzavřu ho do pekelné propasti“. Tato slova dokonale ladí se slovy Ctihodného Holzhausera.

3) Tamtéž, str. 173 a 55.

4) J. Machado, Prophecies and Visions, str. 57.

5) Bartholomew Holzhauser, Apocalypsis, 1850, str. 68–69, apud Desmond A. Birch, Trial, Tribulation and Triumph: Before, During and After Antichrist.

6) Tamtéž, str. 62–63

7) Tamtéž, str. 64–65

8) Tamtéž, str. 65

9) Sv. Ludvík de Montfort, True Devotion to Mary, č. 217

10) J. Machado, Prophecies and Visions, str. 73.

11) „A spatřil jsem anděla sestupovati s nebe. Držel v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. I uchopil draka, starého hada, tj. ďábla neboli satana, a spoutal ho na tisíc let. Potom ho uvrhl do propasti a zavřel ji a zapečetil, aby drak již nesváděl národy, dokud by neuplynulo tisíc let. Poté měl býti na krátký čas rozvázán. (Zjevení Janovo 20: 1–3)

Zdroj: Tradition In Action

Překlad: D. Grof