neděle 2. ledna 2022

Komentář Eleison DCCLV – „Odpor“ a rok 2022 (2022)

Komentář Eleison DCCLV – „Odpor“ a rok 2022 (2022)

(755)

1. ledna 2022

„ODPOR“ A ROK 2022

Pokud „Odporem“ chápeme ono volné uskupení, které sdružuje katolické kněze a laiky, kteří chtějí zachovat víru a mravy tradičního katolicismu před jejich podstatným narušením ze strany moderního světa prostřednictvím Druhého vatikánského koncilu a žít podle toho, jaké jsou pak jeho vyhlídky v právě přicházejícím novém roce? Na pohled tyto vyhlídky nejsou zářné, protože se zdá, že ďábel díky covidovému nesmyslu vítězí v boji o kontrolu nad naším světem. Ve skutečnosti zářné jsou, protože pokud „Odpor“ zatím přežívá, může to být jenom proto, že mu Bůh poskytuje nutné minimum milostí pro přežití v souladu se Svým slibem, že se Svou Církví bude až do konce světa. A tento slib stále platí. (Mt. XXVIII, 20)

Jaké však jsou ty principy, díky kterým hnutí „Odporu“ (nebo „Věrnosti“, jak je také nazýváno) začalo existovat a stále existuje? Většina kněží, kteří by řekli, že do tohoto hnutí patří, jsou bývalí kněží Bratrstva sv. Pia X., kterým se nelíbila politika, kterou oficiálně přijímalo od generální kapituly v roce 2012. Tato politika byla charakterizována určitým druhem shovívavosti vůči církevním vládcům v Římě a vůči rozhodnutím Druhého vatikánského koncilu, který tyto vládce formoval. Arcibiskup Lefebvre, zakladatel Bratrstva, ji nikdy vůči nim neprokazoval.

A co je špatného na tom, aby katolíci vykazovali shovívavost vůči církevním vládcům? Cožpak katolíci nemají povinnost prokazovat úctu a poslušnost vůči oficiálním představitelům Církve a zvláště papeži? Ano, to je skutečně obvyklé pravidlo, je zde však jedna výjimka, a to, když je ohrožována katolická Víra. Ta je bohužel vážně ohrožována nejtypičtějšími dokumenty Druhého vatikánského koncilu (1962–1965), mezi jinými například Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio, Gaudium et Spes a Dignitatis Humanae. A jak řekl arcibiskup na sklonku svého života, horší než závažné, ale jednotlivé omyly v těchto koncilních dokumentech, je všeobecný subjektivismus, jímž jsou všechny prodchnuty. Jinak řečeno, ono zmatení myšlení, díky kterému člověk klade své subjektivní pocity před objektivní pravdu. Jestliže však neexistuje žádná objektivní pravda, jak může existovat pravý Bůh? Druhý vatikánský koncil ve 20. století doširoka otevřel dveře pro Pačamamu.

Neukazuje však papež (nebo přinejmenším zdánlivý papež) Bergoglio zvláštní shovívavost vůči Bratrstvu sv. Pia X.? To je, jak říká arcibiskup Viganò (kdysi ve Vatikánu číslo 11) pouze trik z jeho strany, aby Bratrstvo navnadil k opuštění nezávislého jurisdikčního statutu na oficiální hierarchii Církve, který arcibiskup Lefebvre Bratrstvu tak pečlivě zajistil, ale který, jak se zdá, chtějí jeho současní vůdci stále vyměnit za plné oficiální přijetí ze strany zdánlivé církevní autority. Přesto přesně v tuto chvíli musí tito vůdci připustit, že je to pouze neoficiální status Bratrstva, který jej chrání před kladivem apoštolského listu Traditionis Custodes, které nyní drtí všechny ostatní tradiční komunity, jež se snaží zachovávat pravou mši, ale zároveň chtějí respektovat nepravdivou autoritu těchto Římanů.

Ochrana této Pravdy, kterou je katolická Víra, bez níž nemůže být nikdo spasen (Žid. XI, 6), byla posláním a silou a slávou arcibiskupa a jeho původního Bratrstva sv. Pia X. Tato síla byla podkopána a sláva pošpiněna během posledních deseti let byť i jen stínem kompromisu s nevěrnými církevními autoritami. Toto poslání však zůstalo a zůstává po celý nový rok, dokud Hospodin nepostaví papeže zpátky na nohy. Mezitím (tzv.) „Odpor“, stejně jako každý věrný zbytek v průběhu věků, nepotřebuje žádné velké počty, žádné významné postavení, žádné oficiální schválení, ale aby zachránil kameny od toho, že budou muset volat (srov. Lk. XIX, 40), potřebuje od svých stoupenců věrnost pravé Víře a docela dobře může v určité fázi potřebovat i mučedníky.

A tak když katolíci upnou své oči k nebi a budou se vážně, tiše a vytrvale modlit, je-li to možné patnáct tajemství růžence každý den, nemohou rok 2022 využít lépe. Šťastný nový rok!

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof