středa 23. října 2019

Hnutí Maria 2.0 – ponížení Naší Paní (2019)


Hnutí Maria 2.0 – ponížení Naší Paní (2019)
4. září 2019
Elizabeth A. Lozowski
V Německu získává na síle feministické hnutí, které chce modernizovat Naší Paní. Toto hnutí se nazývá Maria 2.0 a jedná se o skupinu katolických žen, jež protestují proti mužské struktuře Církve.
maria2.0
Předělávka Naší Paní na posílenou feministickou Marii
Toto jméno – Maria 2.0 – je zamýšleno tak, aby naznačovalo novou, modernizovanou Marii. Maria 1.0 je dle zakladatelů tohoto hnutí ideálem tiché, služebné ženy, a s tou nechtějí nic mít. Namísto toho přicházejí se svou vlastní verzí Marie, takové, která je jim rovná, jež byla muži utlačována a která je obhájkyní „ženských práv“.
Jedna z vůdkyň Maria 2.0, Barbara Stratmann, vysvětluje, že „2.0 znamená nový začátek: Všechno musí začít od nuly. To my už nemusíme!“ (1) Jinak řečeno, „my už nejsme jako Blahoslavená Panna Maria. My jsme moderní, posílené ženy.“
Tyto ženy už nechtějí napodobovat Naši Blahoslavenou Matku v její pokoře. Namísto toho se rozhodly snížit tuto Marii na svou vlastní úroveň a předstírat, že je taková jako ony – arogantní feministky, které se odmítají podrobit autoritě a nauce Církve.
Hnutí započalo tento rok (2019) v květnu v Mnichově s požadavkem na týdenní protest proti církevním autoritám a s peticí, jež bude zaslána papeži Františkovi, a požadující mezi jiným dobrovolný celibát (nespecifikují pro koho, ale předpokládám, že myslí pro kněze a následně pro „kněžky“), novou sexuální morálku, která se vyrovnává s „realitou“, a kněžskými svěceními. Ženy, které se protestu účastnily, odmítly na deset dní vkročit do jakéhokoliv kostela či poskytnout jakékoliv služby své farnosti.
strike
Ženy „stávkující“ proti Církvi si venku vysluhují své vlastní „bohoslužby“
Toto odmítnutí vkročit na kostelní půdu mělo prezentovat to, jak jsou ženy vně církevní struktury, nemohou činit jakákoliv rozhodnutí nebo zastávat posty autority. A tak se tyto ženy (a dokonce i někteří muži, kteří je podporují) rozhodly, že mají právo se vyjmout z povinnosti účastnit se nedělní mše, aniž by ukázaly nejmenší známku pocitu viny, když veřejně spáchaly těžký hřích.
Bezostyšně zůstaly vně kostelů a slavily své vlastní bohoslužby v protestantském stylu na kostelním dvoře, s chvalozpěvy, modlitbami a kázáními rádoby kněžek.
Women called to be priests
„Až budu velká, budu papežkou“
Tato petice, jež má v současnosti 34 300 podpisů, obsahuje taková šokující prohlášení, jako jsou následující:
„Muži v naší Církvi rádi pějí chvály na ženy. Paradoxně jsou však muži jedinými, kdo určuje naše zapojení v naší Církvi. V současnosti je mezi nimi tolerována pouze jedna žena: Maria. Na svém piedestalu. Stojí tam, omezena na mlčení. My chceme vzít Marii pryč z jejího piedestalu a do našeho středu jako sestru směřující naším směrem.“
Pro tyto ženy již Maria, jak je v katolické Církvi zpodobňována zhruba 2000 let, není ženským ideálem; namísto toho se stává jejich moderní sestrou a prostředkem k vyjádření jejich radikálně feministických idejí.
„Marie, nemlč“
Jejich jednotícím pokřikem je: „Marie, nemlč“. A aby protestující vyjádřily tyto odporné urážky vůči Naší Paní, namalovaly plakáty s Blahoslavenou Pannou Marií s lepicí páskou zakrývající její ústa. Předstírají, že Královna nebes je umlčována a Církví potlačována – ta, která pokorně přijala mlčení jako prostředek k růstu v milosti a dokonalosti a která se s láskou podrobila Církvi.
bandaid
Naše Paní, umlčená stejně jako všechny ženy, musí být osvobozena a posílena
Tyto ženy se bouří proti Mariině pokoře a dožadují se být kněžími. Jacqueline Straub, mladá žena, která je vdaná a je teoložkou, vysvětluje v rozhovoru na německém zpravodajském kanále, proč chce být knězem.
„Za prvé,“ prohlašuje, „musí ženy dostat stejná práva. Povinný celibát se musí stát volbou. Celá diskuze o zneužívání se musí radikálně vyjasnit. Musí zde být nová sexuální morálka. A v Církvi se musí nalézt nový jazyk, protože většina lidí, kteří chodí v neděli do kostela, nechápe, co se říká.“
sketch
„Dáváme polibek své Církvi, aby se probudila“
Straubová věří, že většina lidí je připravená na změnu v Církvi a pronáší směšné tvrzení, že Ježíš by jí v jejím úsilí stát se knězem podporoval, protože „i raní křesťané věděli, že rovná práva jsou zjevná“. Pro Straubovou je otázkou, zda toto hnutí zůstane v Německu nebo se stane mezinárodním pokřikem žen v katolické Církvi.
Bohužel je toto hnutí podporováno a propagováno oficiální webovou stránkou německé katolické církve Katholisch.de. Církev v Německu je na toto hnutí připravená, protože biskupové otázku jáhenek bezostyšně diskutují mnoho let.
Biskup Franz-Josef, biskup z Osnabrücku a místopředseda Německé biskupské konference, plně toto hnutí podporuje. Říká: „Považuji toto hnutí za dobré, jako znamení více zapojit ženy v katolické Církvi.“ Doufá, že se ustanoví jáhenky a je silným zastáncem Maria 2.0 v biskupské konferenci. (2)
Biskup Peter Kohlgraf z Mohuče toto hnutí také podporuje a nahlíží jej jako prostředek ke vstupu do dialogu s protestujícími. Ačkoliv si nemyslí, že svěcení žen na kněze je v současnosti možné kvůli trvalé nauce Církve, věří v církevní koncil, který znovu promyslí tuto možnost. Touto „cestou synody“, jak to nazývá, poukazuje na Amazonskou synodu jako prostředek k legitimizaci svěcení žen. (3)
katholisch
Oficiální webová stránka německé katolické církve toto hnutí propaguje
Kardinál Rainer Woelki, berlínský arcibiskup, také touží po podobném výsledku. Je připraven probrat otázku svěcení žen detailněji a je ochoten do budoucna přijmout nové směřování. (4)
To je jen několik příkladů prelátů, kteří nabízejí svou podporu pro Maria 2.0.  Existuje ještě mnoho dalších biskupů, kteří chtějí „setrvat v dialogu“ s těmito feministkami, jež sundávají Marii z jejího piedestalu.
Reakce věrných katolických žen
Věrné katolické ženy na toto hnutí zareagovaly opozičním hnutím nazvaným Maria 1.0. Tato webová stránka prohlašuje, že „Naše Maria, Matka Boží, nepotřebuje žádnou aktualizaci! Především ji nechceme instrumentalizovat, aby naplňovala naše vlastní zájmy. Jsme katolické ženy, které ctí Naší Matku Boží a které ji vnímají jako vzor. Jsme přesvědčeny, že po celém světě mnoho žen přemýšlí stejně.“
To je správná odpověď na takové rouhání, ačkoliv jsem přesvědčená, že by bylo lepší nevstupovat do arény a nechávat progresivisty diktovat terminologii. Proč ne namísto Maria 1.0 raději Naše Paní, Královna vesmíru, což plně vyhlašuje její královskou vznešenost a autoritu?
coronation
Věrné katoličky brání Naší Paní jako Královnu nebe a země
Naše Paní není žádnou obyčejnou ženou – není jednou z těch feministek aspirujících na to být knězem. Dokonce sebe sama nepovažovala ani za rovnou apoštolům. Podle Marie z Agredy Naše Paní, Královna nebe a země, se v předtuše své smrti pokořila přede všemi apoštoly:
„Se svolením svatého Petra opustila lože, poklekla před ním a řekla: ´Prosím tě, můj pane, coby všeobecného pastýře a hlavu svaté Církve, abys mi ve svém jménu i ve jménu Církve udělil požehnání. Odpusť mi, tvé služebnici, že jsem během svého života prokázala tak málo služeb ... Pak padla na svou tvář a políbila nohy svatého Petra, coby Kristova zástupce a velkým množstvím slz vzbudila ne menší obdiv, než slzy apoštolů a všech okolostojících.
Od svatého Petra přešla ke svatému Janovi a podobně, jako u svatého Petra, klečíc u jeho nohou řekla: ´Odpusť mi, můj synu a pane, že jsem vůči tobě neplnila dostatečně své povinnosti Matky, jak jsem měla, a jak mi přikázal Pán ... Uděl mi své požehnání na vstup do vize a společnosti toho, který mě stvořil.“
(Mystické město Boží, Washington, New Jersey: Ami Press, 1990, sv. 4, str. 623-624)
Toto je skutečná Panna Maria, která skrze svou pokoru a poslušnost byla vyvýšena nade všechna stvoření. Maria 2.0 není nic víc než výmluva pro feministky, aby Naši Paní strhly z jejího piedestalu, aby mohli uctívat samy sebe – všechny stejně „posílené“ a troufalé – namísto Ní. Měli bychom bojovat proti tomuto zlému hnutí, které Naši Blahoslavenou Matku používá jako prostředek k podkopání nauk naší svaté Víry.
Prosme Naši Paní, aby tyto revoltující a urážlivé ženy pokořila.
Poznámky:
  1. Andrea Lieblang - Frauen in der katholische Kirche: Die Zeit der schweigenden Frauchen ist vorbei Deutschlandfunk. 10. května 2019. Přístupné 28. srpna 2019.
  2. Bischof Bode unterstützt "Maria 2.0", Katholisch.de. 11. května 2019. Dostupné 27. srpna 2019.
  3. Bischof Kohlgraf: Maria 2.0 soll "synodalen Weg" mitgestalten, Katholisch.de. 16. srpna 2019. Dostupné 27. srpna 2019.
  4. Koch: Bin bereit, auch theologisch neue Schritte zu gehen, Katholisch.de. 16. srpna 2019. Dostupné 27. srpna 20192019.
Překlad: D. Grof