středa 20. března 2019

Prorocké poslání Matky Mariany (2006)


Prorocké poslání Matky Mariany (2006)
17. července 2006
Rozhovor s dr. Marian T. Horvat o 2. svazku knihy The Admirable Life of Mother Mariana (Obdivuhodný život Matky Mariany).
***
V 17. století se Naše Paní zjevila španělské sestře koncepcionistce, ctihodné Matce Marianě de Jesús Torres, jedné ze zakládajících matek kláštera Neposkvrněného početí v Quitu v Ekvádoru. Během 72 let svého života Matka Mariana obdržela mnoho zjevení a přízně od Naší Paní, která jí odkryla důležité skutečnosti z dějin Církve. Panna Maria jí také řekla, aby nechala zhotovit sochu Naší Paní Dobrého pořízení jako ochranu pro celý svět v bouřlivých časech, které přijdou.
Naše Paní řekla Matce Marianě, že velká krize v Církvi začne ve 20. století a že teprve tehdy se uctívání Naší Paní Dobrého pořízení stane známým, protože to bude nápravným prostředkem na tuto krizi. Aby odčinila mnohá znesvěcení, rouhání a zneužití, a aby uspíšila den triumfální obnovy katolické Církve, byla Matka Mariana požádána stát se kající obětí pro naši dobu. Není těžké přijít na to, že ona krize předpovídaná pro 20. století byl Druhý vatikánský koncil a jeho důsledky.
tiabk_A18_Life2_lg.jpg - 41902 Bytes 
Je to skutečně mimořádné. Naše Paní předestřela počátkem 17. století celé panorama současné pohromy prosté sestře v Quitu. Matka Mariana uviděla tuto tragickou situaci a takřka zemřela prudkostí toho šoku. Člověk si jen může představovat, jak vize zmenšené pokoncilní Církve rozrušila řádovou sestru žijící ve zdravém ovzduší protireformace v Církvi, jež měla jeden ze svých vrcholů ve Španělsku, její vlasti.
Zvláště trpěla tím, že viděla nemravnost a zkažení kléru v této krizi. Zvrhlí kněží té doby, jak předpovídala, budou tak pohoršovat křesťanský lid, že jejich ohavné činy vyvolají všeobecné pobouření špatných katolíků a nepřátel Církve proti všem kněžím. To je velmi silné tvrzení, nicméně toto nastalo. Dnes katolíci po celém světě musí čelit přívalu homosexuality a pedofilie, která bohužel zaplavila katolický klérus a hierarchii. Je smutné a nepopiratelné, že toto prorocké poselství Matky Mariany se v naší době naplnilo.
Zmiňujete tato prorocká poselství Matky Mariany. Jaká jsou některá tato proroctví a uskutečnila se?
První svazek knihy The Admirable Life of Mother Mariana (Obdivuhodný život Matky Mariany), který byl publikován minulý rok, je důležitý, protože ukazuje, jak jí její časné utrpení a pokání v klášteře koncepcionistek připravilo na velké služby a na její prorocké poslání. Nově vydaný druhý svazek je knihou, na níž mnoho lidí čekalo, protože líčí většinu těch proroctví, mnohé, která již nastala, a jiná, jež jsou ještě rezervována pro budoucnost.
Když jsem připravovala druhý svazek do tisku, dostala jsem knihu ve španělštině o proroctvích Matky Mariany napsanou v roce 1985 postulátorem v její kauze, Msgr. Luisem E. Cadenou y Almeidou. (1) Toto dílo, které má imprimatur generálního vikáře arcidiecéze Quito, předkládá historická data, aby věřícím demonstrovalo přesné naplnění proroctví Matky Mariany přijatá od Naší Paní Dobrého pořízení a jejího Božského Syna. Přepsala jsem mnohá tato fakta do poznámek v druhém svazku ku prospěchu anglicky hovořící veřejnosti, aby mohla vidět, jak se každé proroctví do posledního písmene naplnilo.
Stručně zmíním jenom některá proroctví, jež se naplnila:
 • Nezávislost Ekvádoru v 19. století
 • Zasvěcení Ekvádoru Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu „skutečně katolickým prezidentem“ [Gabrielem Garcíou Morenem] v 19. století
 • Vyhlášení dogmatu Neposkvrněného početí Naší Paní a dogmatu papežské neomylnosti, oboje v 19. století, papežem, který se stane vězněm ve Vatikánu [papež Pius IX.]
a008_MensajeProfetico004.jpg - 26468 Bytes
Postulátor kauzy Matky Mariany dokazuje pravdu proroctví
Pokud jde o proroctví specifická pro naši dobu, popisují:
 • Ohromnou apostazi v Církvi
 • Zkažení kléru a prelátů
 • Hereze
 • Opuštění řeholí v klášterech a konventech
 • Vinu církevní autority za tuto krizi
Konkrétněji Naše Paní ukázala na klíčový bod této krize uprostřed 20. století.
Tyto předpovědi se zdají přesně popisovat důsledky Druhého vatikánského koncilu v Církvi, jejichž jsme v současnosti svědkem.
Taková přesná vyplnění [proroctví] nás vedou k tomu věřit, že další části těchto proroctví pro naši dobu se také vyplní.
Protože Naše Paní také předpověděla, že ve chvíli, kdy se situace bude zdát ztracená, zasáhne a zachrání katolickou Církev před krizí a obnoví ji v její patřičné nádheře. V této šťastné době, po kruté očistě a pročišťování ve všech řeholních řádech, nastane oživení v povoláních, návrat k praxi původních řeholí a vzkvétající, zdravá Církev.
Zmínila Naše Paní konkrétně papeže v této všeobecné apostazi Církve v naší době?
Při několika příležitostech zmíněných v druhém svazku hovořila o apostazi v nejvyšším kruhu Církve. Například ve zjevení z 2. února 1634, poté, co Naše Paní varovala Matku Marianu před mnoha špatnými představenými, kteří budou ničit ducha náboženství, řekla: „Přijdou strašné časy, kdy ti, kteří by správně měli hájit práva Církve, budou slepí. Bez podlézavého strachu či lidského respektu se přidají k nepřátelům Církve, aby jim pomohli dokončit jejich plány.“
„Běda omylu moudrých, [běda] tomu, kdo vládne Církvi, Pastýři stáda, jež do jeho péče svěřil Můj Nejsvětější Syn!
Dále, s odvoláním na roli špatných řeholních autorit v této krizi, dodala:
„Ale až se bude zdát, že vítězí a až autorita bude zneužívat svou moc, páchat nespravedlnosti a utlačovat slabé, bude blízko jejich pád. Ochrnutí padnou k zemi.“ (Kapitola 10)
Proto, i když poselství Naší Paní Dobrého pořízení hovoří o velkém trestu, stejně jako poselství Naší Paní Fatimské, nabízí také velkou naději obnovy Svaté Církve.
Proč myslíte, že Naše Paní řekla, že si ponechá povědomí o tomto zjevení [až] pro 20. století?
Myslím si, že existují dva hlavní důvody:
Za prvé, jak Naše Paní sama řekla Matce Marianě, chce nabídnout zvláštní útěchu v této prosbě o pomoc Dobrého pořízení věrným duším naší doby, jež trpí všeobecným zmatením, v době, jak předpověděla, „kdy bude světlo Víry takřka uhašeno“. Slíbila, že prostřednictvím tohoto uctívání Náš Pán bude činit velké duchovní i materiální zázraky pro zbožné věřící:
„…především pro ty na konci 20. století, kteří budou miláčky Jeho Srdce, protože v té době bude peklo odpoutané a mnoho duší bude ztraceno.“
Toto uctívání je tedy zvláštní ochranou pro lidi a národy v těchto dnech. Naše Paní slíbila činit velké zázraky při této prosbě o pomoc; na nás pouze zůstává vzývat ji pod tímto titulem [Naše Paní Dobrého pořízení]. Můžeme se spolehnout na její záruku pomoci.
A008_VirginChild.jpg - 223253 Bytes
Naše Paní Dobrého pořízení slíbila pomoc pro tuto dobu
Za druhé, si myslím, že existuje i další důvod, proč toto uctívání upadlo po staletí do tajemného zapomnění a tato zjevení zůstala takřka neznámá. Kdyby si byli nepřátelé Církve vědomí proroctví Naší Paní Dobrého pořízení – odkazuji tu na modernisty a progresivisty, kteří infiltrovali Církev – mohli by je snadno zatemnit nebo změnit, jako se to stalo s třetím tajemstvím ve fatimském poselství.
Namísto toho, ve chvíli, kdy se zdálo, že progresivistická církev pohřbila fatimské poselství, vyšly na světlo proroctví Naší Paní Dobrého pořízení.
Je to schválená úcta? Byli život a proroctví Matky Mariany zkoumány církevními autoritami?
Je to skutečně schválená úcta. Po tři a půl století, od 2. února 1611, kdy osmý biskup Quita Salvador de Ribeira (1607-1612) posvětil zázračnou sochu a usadil ji do křesla abatyše, bylo toto uctívání biskupy z Quita schvalováno. Úcta k Naší Paní Dobrého pořízení se v Quitu slaví bez přerušení posledních 395 let. Z tohoto důvodu v roce 1991 arcidiecéze v Quitu požádala a bylo poskytnuto povolení ze strany Říma o kanonickou korunovaci Naší Paní Dobrého pořízení jako Královny Quita.
Co se týče Matky Mariany a proroctví, která obdržela, bylo to z příkazu desátého biskupa Quita, asketického a vzdělaného biskupa Pedra de Ovieda, že Matka Mariana v Životopise zaznamenala tato zjevení, jež obdržela z nebe. Tento prelát byl zasvěcený do intimních detailů její duše a uvědomoval si důležitost toho, mít trvalý záznam jejích mnoha zjevení a přízně. P. Manuel Sousa Pereira se obrátil o pomoc k tomuto Životopisu, jakož i k mnoha dalším zdrojovým dokumentům střeženým v klášterních archivech, když v roce 1790 napsal Podivuhodný život Matky Mariany (dva svazky).
Jak Naše Paní předpověděla, život a historie Matky Mariany upadli na několik století do zapomnění, ačkoliv uctívání Naší Paní Dobrého pořízení v klášteře vzkvétalo. Pak muselo být 8. února 1906 tělo Matky Mariany přeneseno kvůli stavebnímu projektu. Hrobka byla otevřena a její tělo bylo nalezeno neporušené a celé.
A008_IncorruptBodies.jpg - 30409 Bytes
Tělo Matky Mariany a Matek zakladatelek jsou v klášterním ambitu uchovávána ve skleněných skříních
Zájem o její život a slova se obnovil a vzrostl a do poloviny 20. století začaly malé skupiny osob z jiných zemí navštěvovat klášter a žádat o více informací o této řádové sestře, jejíž život je tak těsně propleten se zázračnou sochou.
Počátkem 80. let 20. století byla ustavena komise kněží, aby prostudovala život a skutky Matky Mariany de Jesús Torres. Hlavním zdrojem v tomto studiu bylo právě toto dílo P. Manuela Sousa Pereiry sepsané v roce 1790 a nyní přeložené do angličtiny a předložené anglicky hovořícímu světu. Tato komise provedla důkladné šetření a se vší pílí, nestranností a apelem na pravověrnost vyhlásila, že tyto zdroje byly „autentické, nikoliv nepravdivě uvedené, a hodné důvěryhodnosti“. (2) V roce 1986 arcibiskup Quita Antonio Gonzales zahájil kanonizační proces v případu Matky Mariany de Jesús Torres.
A tak dnes máme solidní důkaz – ustavený církevní komisí – ohledně pravdy těchto zjevení.
Jaké byly podle vašeho názoru nejpůsobivější části v tomto díle P. Manuela Pereiry?
Myslím si, že je to zjevení z 2. února 1634 (kapitola 14), v němž je zhašeno světlo ve svatostánku. Naše Paní pak vysvětluje Matce Marianě, že to symbolizuje Církev ve 20. století a vysvětluje pět významů tohoto symbolického aktu. Podle slov Naší Paní toto uhašené světlo reprezentovalo následující:
Za prvé, šíření herezí v 19. a 20. století, jež zhasí drahocenné světlo Víry v duších.
Za druhé, velkou duchovní pohromu v klášteře a potažmo v celé Církvi.
Za třetí, velikou nemravnost, která bude naplňovat ovzduší. „Jako oceán nečistoty zaplaví ulice, náměstí a veřejná místa s ohromující nevázaností,“ řekla. „Ve světě nebudou existovat takřka žádné panenské duše.“
A008_SessionVatican II.jpg - 43445 Bytes
Byla předpovězena veliká krize v Církvi po polovině 20. století: Druhý vatikánský koncil
Za čtvrté, zkažení dětské nevinnosti a krize v kléru.
Za páté, laxnost a nedbalost zámožných, kteří budou přihlížet a budou svědky toho, že je Církev utiskována, ctnost pronásledována, a zlo vítězí, aniž použijí své bohatství k útoku na zlo a k obnově Víry.
V paradoxním smyslu nabízí pochmurné detaily tohoto proroctví útěchu a posilu těm, kteří připouštějí onu velkou krizi v Církvi a ve společnosti naší doby. Poskytuje nám útěchu vědět, že Naše Paní jasně předpověděla tuto strašnou situaci, že viděla a vidí naše současné utrpení a slíbila nám pomoci vytrvat v boji, jestliže se k ní budeme utíkat.
Povzbuzuje nás vědět, že řekla, že ti, kteří jsou předurčení pro obnovu, budou potřebovat velikou sílu vůle, vytrvalost, odvahu a důvěru v Boha. Slyšet to nám dává odvahu postupovat vpřed a povzbuzovat svou bdělost, abychom byli hodni být mezi tím šťastným počtem bojovníků, kteří uzří den jejího prozřetelného zásahu a vítězství.
Kromě těchto působivých proroctví je tu ještě něco, co si u tohoto díla P. Pereiry zasluhuje zmínku. Tato slova, jak se zdá, přenášejí přes staletí ducha náboženství a zbožnosti minulosti. Jeho popis událostí nás povzbuzuje vidět svět očima víry, chápat důležitost rozlišování nadpřirozeného ve věcech, které se dějí v našem každodenním životě.
P. Pereira, který sám zemřel v pověsti svatosti, také zdůrazňuje mnoho důležitých náboženských pravd, jež dnes progresivismus zlehčuje nebo skrývá: důležitost času daného nám v tomto životě, abychom si zasloužili nebe; přísný účet, který každý z nás bude skládat za svůj život při svém soudu; důležitost toho, nejen praktikovat ctnosti, ale také nedovolit ani nejmenší ústupek zlu či ochabnutí dobrých obyčejů a náboženské praxe. Je to, jak si všimnul jeden čtenář, kniha, která by neměla být jen čtena, ale nad níž by se mělo rozjímat.
Chtěla byste čtenářům tohoto rozhovoru říct několik slov na závěr?
Zdá se vhodné skončit zdůrazněním důležité role věřících při šíření tohoto poselství Naší Paní Dobrého pořízení. Naše Paní řekla Matce Marianě, že dá svou zvláštní pomoc všem těm, kteří svou pomocí a zdroji budou pomáhat šířit tuto úctu v budoucí době, kdy si přála být známou. To jsou naše časy, naše doba.
Je sotva nutné poznamenávat, že Naše Paní je nepřekonatelná ve štědrosti. Když Matka Mariana žádala zvláštní ochránkyni kláštera, markýzu, o pomoc při vytvoření její sochy, tato urozená dáma neváhala poskytnout ji k dispozici vše. Matka Mariana ji poděkovala a řekla jí: „Bůh Náš Pán a Jeho Blahoslavená Matka hojně vynahradí vaši štědrost a zbožnost a zvětší vaše duchovní i časné blaho.“ A vy v druhém svazku [knihy] uvidíte, že její štědrost byla okamžitě odměněna – ještě téhož dne Naše Paní zcela uzdravila zlomenou ruku této markýzy!
A008_Virgin.jpg - 36147 Bytes
Naše Paní slíbila pomáhat těm, kteří šíří tuto úctu
Jsem si jistá, že Naše Paní to stejně tak vynahradí těm, kteří pomáhají šířit úctu k Naší Paní Dobrého pořízení ve Spojených státech, což je úsilí, které určitě podnítí to, aby se tato úcta šířila v Evropě a Amerikách.
Poznámky:
 1. Mensaje Profético de la Sierva de Dios Sor Mariana Francisca de Jesús Torres y Berriochoa, Quito: Fundacion Jesús de la Misericordia, 1985
 2. Tamtéž, str. 8-9
  Překlad: D. Grof