úterý 18. září 2018

Otázka principů: FSSPX vs. FSSP (2013)

 
Otázka principů: FSSPX vs. FSSP (2013)
Poznámka REX!: Následující článek poukazuje na některé principiální rozdíly mezi Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (FSSPX) a Kněžským bratrstvem sv. Petra (FSSP) s ohledem na jejich založení a fungování. Mluví-li se v něm o FSSPX, myslí se tím FSSPX v plnosti působící na principech svého zakladatele.
Další články přibližující mylnou indultní mentalitu a kompromisnictví v Bratrstvu sv. Petra lze nalézt např. zde:
 
***
 
P. Francois Laisney
Tento rok 2013 znamená 25. výročí biskupských svěcení uskutečněných arcibiskupem Lefebvrem a biskupem de Castro Mayerem. Také znamená 25. výročí založení Bratrstva sv. Petra (FSSP) dvanácti kněžími FSSPX, kteří cítili, že již s dobrým svědomím nemohou následovat arcibiskupa Lefebvra. Získali papežský souhlas a pokusili se dělat to, co dělalo FSSPX.
Toto dvojí výročí je příležitostí podívat se zpět na důvody a důsledky jejich oddělení.
Falešný důvod: papežský souhlas
Někteří si myslí, že jediným rozdílem je, že oni [FSSP] mají papežský souhlas a FSSPX jej nemá. Kdyby to byla pravda, pak by tito kněží měli bývali opustit FSSPX o mnoho let dříve, spíše v roce 1975 nebo nejpozději 1976. Skutečně už v té době se arcibiskup Lefebvre musel rozhodnout pro zdánlivou neposlušnost, aby pokračoval v předávání toho, co přijal, katolické Víry a katolické liturgie všech časů navzdory bezprecedentnímu útoku proti Víře. Vzpomeňte si na kázání při svěcení kněží v roce 1976. P. Bisig [jeden ze zakladatelů FSSP a jeho první generální představený – pozn. překl.] žil a skutečně dobře sloužil Církvi v FSSPX dvanáct let, tj. celé své kněžství, než odešel. Jistě tedy souhlasil se všemi principy suplované jurisdikce v takovémto případu nouze.
Skutečný důvod: krize Víry zesílená skrze Assisi – odtud potřeba biskupů
Jestliže člověk čte poselství papeže Františka pro FSSP při jejích výročí, zdá se, že jedinou „velkou zkouškou pro Církev“ v roce 1988 bylo oddělení, pro něž FSSP dostalo „misi smíření“. Bylo to tak opravdu?
Velkou zkouškou pro Církev“ byla v té době – a ještě stále je – spíše krize Víry, jež se stala naléhavější kvůli ekumenickému setkání v Assisi v říjnu 1986. Toto setkání bylo nepochybně hlavním důvodem pro svěcení biskupů v červnu 1988. Tváří v tvář pohoršení takové závažnosti byl potřeba silný nápravný prostředek! Když sám papež dává takový špatný příklad (1) – který byl poté následován mnoha biskupy – existuje potřeba chránit věřící v jejich věrnosti Víře všech časů tím, že se jim poskytnou biskupové, kteří nedělají kompromisy.
Bratrstvo sv. Petra mylně tvrdí, že se těší ze stejného „protokolu“, se kterým souhlasil i arcibiskup Lefebvre. To zjevně není pravda v prostém faktu, že asi nejdůležitějším bodem onoho protokolu byla záruka biskupa pro FSSPX. Sám arcibiskup Lefebvre řekl při kázání při svěceních, že vysvěcení biskupa bylo papežem v principu schváleno – jen praktické naplnění bylo znemožněno nekonečnými průtahy uvalenými ze strany vatikánské byrokracie. Bratrstvo sv. Petra však nikdy biskupa nedostalo.
Bez dobrých biskupů však seminář nemohl formovat dobré kněze – v době svěcení mohl světící biskup snadno říct: pokud nepřijmete to či ono, nebudete vysvěceni.
Boj za Víru – jak může člověk mlčet ohledně omylů Druhého vatikánského koncilu?
To, že Bratrstvo sv. Petra nebylo vyňato z tohoto nebezpečí, je zjevné v samotném papežově dopise k tomuto výročí: požaduje se po nich, aby následovali směřování koncilní Konstituce o liturgii a Katechismus katolické Církve, který zahrnuje nové nauky Druhého vatikánského koncilu; požaduje se po nich, aby pracovali k lepšímu pochopení a aplikaci Druhého vatikánského koncilu.
Jako by na Druhém vatikánském koncilu a na Novus Ordo nebylo nic špatného
Druhý vatikánský koncil logicky vede k Assisi… a k tiché apostazi, což musel později uznat i sám Jan Pavel II. Hlavní omyly Druhého vatikánského koncilu – náboženská svoboda, kolegialita a ekumenismus – byly arcibiskupem Lefebvrem odsuzovány od počátku a nadále ničí víru mnohých – tiše, ale nanejvýš účinně. Nepočítaje mravní problémy u kléru (nejen pedofilii, homosexualitu, ale také konkubináty a opomíjení povinností jako je povinnost zpovídat), kteréžto mravní problémy jsou důsledkem ztráty duchovního života často kvůli světskému směřování, jež předložil koncil, hlavním problémem Církve dnes je ztráta Víry u věřících i kléru, možná dokonce víc u kléru. (2)
Neschopnost Církve účinně vzdorovat rostoucímu zlu světa má kořeny v těchto omylech Druhého vatikánského koncilu. Je však velmi nepravděpodobné, že toto uslyšíte od FSSP.
Katolická Víra není volitelná
Proč? Protože Víra – pravá Víra, katolická Víra – není názorem, ale jistotou založenou na svědectví Božím (I Jn 5:10): katolická Víra není volitelná, ale povinná. Tato povinnost je velice jasně potvrzena samotným Naším Pánem: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, spasen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen.“ (Mk 16:16) Jakákoliv subjektivní víra je nedostatečná: existuje potřeba objektivně pravé Víry, katolické Víry. A omyl ve věci Víry není něčím nedůležitým, je to velice závažné zlo, které může vést k zatracení. A lhostejnost nepřináší spásu, je to pravá Víra, jež je počátkem spásy: „Co žádáš od Církve Boží? Víru. Co ti dá Víra? Život věčný. Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání…“ Toto je úplný počátek (tradičního) křestního ritu, který je v novém ritu volitelný.
Žádáte od pravé Církve pravou Víru a tato pravá Víra vás vede k věčnému životu – a neexistuje žádná jiná cesta k věčnému životu! Protože „Bůh, Spasitel náš … chce, aby všichni lidé byli spaseni a přišli k poznání pravdy.“ (I Tim 2:2-4) Náš Pán Ježíš Kristus je Spasitel; přišel spasit všechny lidi; žádný člověk nemůže říct: „Nepotřebuji Ježíše Krista Spasitele.“ Žádný člověk nemůže říct: „Nechci Ježíše Krista Spasitele.“ Bůh nám dal naši svobodu, nikoliv abychom odmítli Jeho Zákon, ale abychom z lásky uposlechli, nikoliv abychom odmítli Jeho Syna našeho Spasitele, ale abychom Jej přijali s láskou! Náš Pán Ježíš Kristus není volitelný!
Náboženská svoboda a ekumenismus podkopávají tento katolický princip, a tak podkopávají víru milionů; první oběti jsou mezi duchovními právě proto, že vyučování omylů je dělá prvními oběťmi těchto omylů.
Když učitelé neučí
Katolickou Víru vyučuje katolická Církev – to znamená biskupové a papež, kteří jsou Církev vyučující, a kněží, kteří jsou jejich pomocníky, a také rodiče vůči svým dětem atd. Krize Víry, jíž teď Církev prochází, pochází právě od skutečnosti, že ti, jejichž posláním je učit Víru, v tom často selhávají. (3) A tak již v 60. letech 20. století byli rodiče zděšení, když viděli, jak se mění katechismus, a jejich děti se už neučili správně Víru. Mezi požadavky Jeana Madirana (4) na papeže bylo: „dejte nám zpět katechismus!“
Jak tedy věřící rozliší mezi naukou členů Církve vyučující, tou, která je učením Církve, a tou, která je jejich vlastním názorem (často mylným a někdy dokonce heretickým)?
Druhý rozdíl: pravé nebo zveličené pojetí papežské neomylnosti
Zde přicházíme k druhému principu, který je u kořene oddělení se FSSP od FSSPX. Je jím zveličené pojetí neomylnosti papeže. První vatikánský koncil definoval, že papež má zaručeno, že se nebude mýlit, kdykoliv definuje ex cathedra, a patřičně předložil čtyři kritéria, aby se rozeznalo, kdy takové definování nastalo – a kanonické právo moudře říká, že žádná nauka by neměla být považována za „definitivní“, pokud jako taková není manifestovaná, tj. pokud nejsou jasně naplněna tato čtyři kritéria. Má však papež mimo tyto případy zaručeno, že se nemýlí, kdykoliv užívá svou autoritu, nebo existují nějaké podmínky pro správné použití autority i pro papeže, a jaké tyto podmínky jsou?
Dilema z roku 1988: papež nebo Tradice
V roce 1988 si každý kněz FSSPX musel vybrat mezi dvěma důležitými principy reprezentovanými dvěma osobami, papežem Janem Pavlem II. a arcibiskupem Lefebvrem, protože první hrozil (a pokusil se) exkomunikovat druhého. Papež Jan Pavel II. personifikoval potřebu lnout k Petrovu nástupci (5) a arcibiskup Lefebvre personifikoval potřebu být věrný Tradici Církve. Zdá se mi zjevné, že všichni kněží FSSPX, včetně P. Bisiga, v té době zastávali oba principy a chtěli se držet obou principů; žádný z nich nechtěl schvalovat Assisi, ani být exkomunikován. Přesto se prakticky museli rozhodnout, na které straně zůstanou.
Pascalova sázka
Některým věřícím se tato věc zdála velice jasná – takřka skrze dar rady. Já však pokorně uznávám, že mně to tak jasné nebylo. Vyřešil jsem toto dilema tímto konkrétním způsobem: Uvažoval jsem tak, že na konci světa, při posledním soudu, budou jen čtyři možnosti: buď bude Jan Pavel II. i arcibiskup Lefebvre nalevo, nebo oba napravo, nebo první napravo a druhý nalevo, nebo druhý napravo a první nalevo! Velice prosté – takřka matematické. Pak jsem vyloučil první možnost, přičemž jsem si řekl, že kdyby byli oba zatracení, pak opravdu nevím, kam bych se obrátil! V druhém případě jsem si řekl, že neexistuje žádné nebezpečí při následování kteréhokoliv z nich a že bude lepší následovat „věrného biskupa“, nežli papeže Assisi.
Co se týká posledních dvou případů, řekl jsem si, že bude-li jeden nalevo a druhý napravo, bude to arcibiskup Lefebvre napravo a Jan Pavel II. nalevo, protože je nemožné, že by ten, který byl celý život věrný a jehož jedinou „chybou“ bylo pokračovat v předávání toho, co přijal od Církve, byl odsouzen, zatímco papež, který učinil tolik novot v ekumenismu a činil věci, které by zjevně byly odsouzeny, kdyby je udělal nějaký biskup kdykoliv před Druhým vatikánským koncilem, by měl pravdu ve svém odsudku onoho předešlého jen proto, že je papežem! Autorita nemění dobro na zlo a zlo na dobro! Líbání koránu, jak to Jan Pavel II. učinil, zůstává zlem, i když jej udělal papež; zastávání Víry všech časů a zajištění jejího předávání příštím generacím zůstává dobrem, i když je papežem zakázáno.
Fakta: proč se arcibiskup rozhodl?
Později při sběru dokumentů pro knihu Arcibiskup Lefebvre a Vatikán, se důvody pro arcibiskupa staly dokumentovanější a jasnější. Na jedné straně byl muž, který měl starost o čistotu Víry a její věrné předávání, na druhé straně byli lidé, kteří – ačkoliv neměli argumenty, aby jej odmítli – užívali své mocenské postavení k dalším a dalším odkladům… dokud by neumřel.
V protokolu z 5. května [1988] mu skutečně zaručili právo vysvětit biskupa, když však 6. května požádal, aby toto dobré rozhodnutí bylo konkrétně naplněno tím, že se určí datum bez dalších odkladů a určí se definitivní kandidát, bylo za 24 dní skutečně dáno datum pro svěcení (15. srpna, což bylo již šest týdnů po krajní lhůtě stanovené na 30. června, jak to zmínil), v této odpovědi však byl požádán, aby navrhnul nové kandidáty: nyní mu byl dán čas na přípravu dalšího „terna“ (seznamu tří kandidátů) a čas pro Řím, aby jej zúřadoval. Už však nezbývalo dost času pro navrhované datum 15. srpna 1988, což tedy znamenalo: „Dáváme vám datum, ale dobře víme, že je to nemožné datum, a bude muset být dále posunuto!
To opravdu nebylo čestné, protože jestliže měli námitky vůči jménům, jež již předložil, měli mnoho měsíců říct mu to před Protokolem! Datum svěcení předtím již mnohokrát posunul (30. červen byl čtvrtým datem), a už prostě tu hru dál nehrál. Jejich přání jenom jej [datum] posunout… dokud [arcibiskup Lefebvre] nezemře, bylo příliš jasné a nikoliv čestné.
Ale co papež?
Takřka se zdá, že někteří v FSSP by si z motu proprio Ecclesia_Dei Adflicta učinili definici dogmatu, neomylný výrok! To z mnoha důvodů nedává smysl.
Zaprvé proto, že neexistuje žádný zvláštní bod víry nebo mravů, který je tímto motu proprio definován: nikde neříká: „jestliže někdo řekne to a to, budiž proklet – a protože arcibiskup Lefebvre to řekl, budiž proklet.“
Zadruhé, jestliže někdo říká, že to, co je „definováno“ je, že arcibiskup Lefebvre je exkomunikován, pak pro ty, kteří s tím nesouhlasí, neexistuje žádný postih, a tudíž to neukládá povinnost souhlasit s takovým soudem a nenaplňuje čtvrtou podmínku Prvního vatikánského koncilu.
Zatřetí, protože to naprosto ignoruje stav nouze, jehož se arcibiskup Lefebvre výslovně dovolával: žádný řádný soud nějakého soudce nemůže ignorovat obhajobu; to je prostě proti spravedlnosti. Začtvrté, kdyby se o takovou „definici“ jednalo, žádná římská univerzita by nikdy nedovolila P. Murraymu prezentovat případ argumentující proti. A člověk by snadno mohl představit více důvodů.
Autentické Magisterium?
Není však papež také někdy neomylný při výkonu svého řádného Magisteria?
Někdy ano, ale kdy? Co je kritériem neomylnosti řádného Magisteria? Při odpovědi na tuto otázku musí být člověk opatrný. Zde skutečně nalézáme moderní zveličování neomylnosti papeže obvyklé mezi mnoha konzervativci a jež je jaksi u kořene „hermeneutiky kontinuity“ papeže Benedikta XVI.
Takto k onomu zveličení došli: zavádějí nový pojem a hovoří o „autentickém Magisteriu“, které by bylo pod mimořádnými definicemi ve smyslu Prvního vatikánského koncilu, a které vůbec nedovolují zpochybnit. A celý Druhý vatikánský koncil a také mnoho dokumentů moderního Magisteria zařazují do této kategorie.
Člověk by mohl přijmout pojem „autentického“ Magisteria v tom smyslu, že mezi akty biskupů – a papežů – existují některé velmi obyčejné (dopisy jednotlivcům, kázání…) a jiné formálnější události (např. encykliky všem biskupům světa, pastorační dopisy nějakého biskupa pro celou jeho diecézi, synody biskupů, koncily), které jsou nepochybně závažnější, a tudíž by mohli být nazývány „autentické“. V tomto smyslu by člověk mohl říct, že Druhý vatikánský koncil je částí „autentického“ Magisteria. Takové Magisterium by však stále bylo podmnožinou „řádného Magisteria“ a podmíněné týmiž základními kritérii.
Tvrdit však, že celé toto autentické Magisterium je neomylné, není tradiční naukou.
Magisterium versus prohlášení
Církev rozlišovala mezi mimořádným a řádným Magisteriem. Avšak přesné termíny Prvního vatikánského koncilu jsou, že máme „věřit též pevnou Vírou vše, co je obsaženo v Božím slově psaném i předávaném a co Církev předkládá k věření jako Bohem zjevené buď formou slavnostního prohlášení, nebo formou řádného a univerzálního Magisteria.“ (Denzinger [Dz.] 1792). V kontrastu k „řádnému Magisteriu“ jsou slavnostní prohlášení často konstruována jako „mimořádné“ Magisterium. Všimněte si však, že tento (První vatikánský) koncil nehovoří o „Magisteriu“, ale spíše o „prohlášení“.
A skutečně existuje podstatný rozdíl mezi prohlášením [rozsudkem] (aktem soudce) a Magisteriem (aktem učitele/magistra). Soudce pečlivě zvažuje každé slovo rozsudku, jejž chce mít stručný a jasný, jak je to jen možné, vyhlásí svůj rozsudek jednou a neopakuje se. Naopak učitel, který by se neopakoval, by nebyl dobrým učitelem! Učitel vysvětluje, objasňuje, rozvíjí, vykládá mnoha způsoby tutéž pravdu, dívá se na ní z každé strany, dává příklady atd. To, co pronikne do mysli studentů, je to, co je společné v těchto všech slovech jejich učitele: proto je opakování (takřka) podstatou učení (přinejmenším pro lidi po pádu [Adama a Evy], se zraněním nevědomosti).
Slavnostní prohlášení
Proti rozsudku nižšího soudu se lze odvolat k vyššímu soudu, ale proti rozsudku Nejvyššího soudu se nelze odvolat. V Církvi Náš Pán Ježíš Kristus udělil výsadu neomylnosti Svému náměstkovi na zemi, když „svazuje a rozvazuje“, tj. když konečným způsobem soudí. Zdá se důležité jasně chápat, že neomylnost, jak je definovaná Prvním vatikánským koncilem se aplikuje na takové rozsudky, tj. konečné rozsudky Nejvyššího soudce na zemi (náměstka Nejvyššího soudce v nebi).
Ne každý rozsudek soudce je konečným rozsudkem; tentýž soudce může vynést řádné rozsudky nebo slavnostní rozsudky – pouze ty konečné jsou neomylné. Neomylnost se vztahuje na slavnostní výroky nejvyššího soudce na zemi, nikoliv na každé slovo a úvahu, jež učiní před vynesením svého rozsudku. Koncil je typickým případem slavnostnosti, ale není-li na takovém koncilu žádný výrok, pak zde není žádná neomylnost. Tudíž díky faktu, že Druhý vatikánský koncil nechtěl kohokoliv odsoudit a nevynesl jakýkoliv výrok, nebyl neomylný.
Také skutečnost snížení standardů (6) objasňuje, že člověk nezamýšlí vyslovit nejvyšší výrok, který by zavázal Církev až do konce časů – rozsudky jsou skutečně akty moudrosti a člověk nemůže mít nízké standardy moudrosti pro nejvyšší rozsudek. Neomylné výroky jsou nezměnitelné „ex sese“ říká První vatikánský koncil (Dz. 1839), tj. samy ze sebe, nezávisle na jiných prohlášeních.
Řádné Magisterium
Prohlášení řádného Magisteria naopak nejsou neomylná ex sese: právě proto, že patří do povahy učení (magisteria) zahrnovat opakování. Je to tedy shoda v učení – quod ab omnibus, quod ubique, quod semper – to, co bylo učeno všemi, všude a vždy – to je kritériem pravdy pro řádné Magisterium. Nejzákladnějším hlediskem je zde ono „vždy“: učení Církve je skutečně pravdou natolik, nakolik je pokračováním učení Našeho Pána Ježíše Krista, apoštolů a jejich nástupců: pochází-li od Krista, pak je pravdivé; nepochází-li od Krista, pak nepatří do učení Církve! Novota vždy byla znamením hereze. To neznamená, že vše musí být výslovně v Evangeliu; skutečně existuje legitimní vývoj nauky, ale je to od implicitního k explicitnímu, tj. odkrýváním bohatství obsaženého v pokladu Víry – nikoliv jeho měněním.
Správnou vírou je „zastávat to, co se zastávalo od chvíle, kdy byla založena Kristova Církev, to, co bylo přijato od Otců, to, co bylo předáno jejich nástupcům.“ (8) Sv. Pavel to nádherně shrnuje jedním slovem: „Tak smýšlej o nás každý jako o služebnících Kristových a správcích tajemství Božích! Tu však se žádá od správců, aby každý byl shledán věrný.“ (I Kor. 4:1-2)
Věrnost je tedy jednou vlastností, jíž vyžaduje od služebníků Krista, tj. kněží, biskupů a především všech papežů; tato věrnost může být shrnuta těmito dalšími slovy sv. Pavla: „Především jsem vám totiž podal to, co jsem také přijal – tradidi quod et accepi“ (I Kor. 15:3) Když to papež činí, když to biskupové činí, pak jsou součástí onoho řádného a univerzálního Magisteria, jež učí Víru neomylně – nikoliv, že jejich individuální prohlášení samotné (ex sese) je neomylné, ale že jejich obecná shoda s tím, co se vždy v Církvi učilo, je znakem jeho Božího původu, a tudíž neomylnosti.
Kritériem je věrnost
A tak může člověk říct, že věrnost je kritériem řádného a univerzálního Magisteria: člověk pozná, že to, co nějaký papež říká, co nějaký biskup říká, patří do onoho řádného a univerzálního Magisteria, když vidí, že věrně předává to, co přijal. Naopak, když je jasné, že to, co nějaký prelát učí, je novota, pak je tedy jasné, že „nezapadá“ do univerzálního (v čase a prostoru) Magisteria; hovoří sám za sebe, ne z toho, co přijal od Krista.
Zavést „autentické Magisterium“, které by již nepotřebovalo být „věrné“, které by již nepotřebovalo být v kontinuitě s minulým Magisterium, a vyžadovalo si plný souhlas od věřících, je samo o sobě novotou. Předstírat, že toto Magisterium je nutně v kontinuitě, bez ohledu na to, co říká, je omyl „hermeneutiky kontinuity“, jako by kontinuita byla automatickým důsledkem jeho autenticity, a nikoliv předběžnou podmínkou požadovanou pro jeho autenticitu.
FSSPX vs. FSSP: pravdivé versus mylné pojetí Magisteria
Zdá se mi, že toto zveličení neomylnosti papeže je v jádru rozdílu mezi FSSP a FSSPX. Podle FSSP se papež nemohl mýlit, když exkomunikoval arcibiskupa Lefebvra. Podle FSSPX měl arcibiskup Lefebvre pravdu při „předávání toho, co přijal“, včetně samotného svého episkopátu, aby zajistil věrné předávání katolické Víry, když „bez této Víry nemůže být nikdo ospravedlněn.“ (9)
Věrnost je principem FSSPX
Tento velký princip věrnosti je vlastním principem Bratrstva sv. Pia X., věrnosti víře všech časů, věrnosti liturgii všech časů, věrnosti, víře světců, věrnosti mši světců, věrnosti mravům světců, věrnosti Církvi! To byl hlavní princip celého života arcibiskupa Lefebvra: „tradidi quod et accepi – předal jsem, co jsem přijal.“ Máme naději, že obdrží slibovanou odměnu: „Služebníku dobrý a věrný! … Vejdi v radost svého pána!“ (Mt. 25:21, 23)
Kéž nám všem nejvěrnější Panna Maria pomůže zůstat „věrnými až do smrti“, abychom obdrželi korunu života. (Zj 2:10)!
Poznámky
1)      Dokonce i P. Bisig v roce 1986 nesouhlasil s Assisi. Každý musí uznat, že kdyby nějaký biskup udělal takové setkání o padesát let dříve, byl by zcela jistě odsouzen (Mortalium Animos  byla [zveřejněna] jen před 58 lety). Stává se zlo dobrem, když jej učiní papež? Papež nevytváří dobro a zlo; jeho posláním je učit to, co je dobré, posuzovat to, ale neměnit to! Jak by mohl kterýkoliv katolík ospravedlnit Buddhu na katolických oltářích? Přesto dal papež v Assisi buddhistům katolický kostel, aby si konali svou bohoslužbu! To je důsledkem toho, když se Kristův náměstek postaví na stejnou úroveň jako zástupci všech druhů falešných náboženství. Toto je nejtěžší hřích proti prvnímu přikázání.
Člověk ale u Bratrstva sv. Petra sotva nalezne kritiku setkání v Assisi v roce 1986, ani velmi nebezpečných oficiálních prohlášení, jež jsou ze strany církevních hierarchů, dokonce i papežů, dnes tak obvyklé., jako např. „máme stejného Boha jako muslimové; Starý zákon je stále platným prostředkem spásy pro Židy“ atd.
2)      Sám Scott Hahn – který nemůže být obviněn, že je tradiční katolík – zmiňuje „katolíky, kteří opustili svou Víru, ale nevzdali se svého mocenského postavení.“ Rome, Sweet Home, str. 119-120
3)      Mají větší starost o „nezaměstnanost mládeže a osamělost starých lidí“, což pro ně je „nejvážnější zlo, jež dnes postihuje svět“. Viz rozhovor papeže Františka pro La Repubblica, 1.10.2013
4)      Pan Jean Madiran byl pracovníkem první hodiny, zakladatelem časopisu Itineraires, který od 50. let 20. století bojoval dobrý boj a hájil Víru proti progresivistům! V jeho časopise byla poprvé zveřejněna Deklarace arcibiskupa Lefebvra z 21. listopadu 1974.
5)      Všimněte si, že dokonce i během a po biskupských svěceních se arcibiskup Lefebvre i Bratrstvo sv. Pia X. drželi tohoto principu a nadále odmítali sedesvakantismus ve všech jeho formách; my však také se sv. Tomášem zastáváme názor, že člověk může uznávat držení autority, a přesto odporovat zneužití této autority … Viz Ia IIae, q. 64 a. 1, IIa IIae q 104 a. 5).
6)      Např. v případě nových kanonizací, kde se zřekli požadavků na zázraky.
7)      Sv. Vincenc Lerinský, Commonitorium, 2, 6.
8)      Viz sv. Augustin, De peccatorum meritis et remissione, II 6.12.
9)      Tridentský koncil
Zdroj: SSPX USA
Překlad: D. Grof