úterý 11. září 2018

Dopadá na nás Boží hněv (2018)


Dopadá na nás Boží hněv (2018)
Homer Sweeney
31. srpna 2018
Sv. Jan Eudes byl citován, že řekl: „Nejzjevnější známka Božího hněvu a nejstrašnější trest, který může uvalit na svět se projeví, když dovolí Svému lidu, aby padnul do rukou duchovních, jež jsou kněžími jen podle jména, vskutku kněžími, kteří praktikují krutost pustošivých vlků spíše než lásku a příchylnost pastýřů.“ …
„Když Bůh dovolí takové věci, je to velmi pozitivní důkaz toho, že se na Svůj lid velmi zlobí a ukazuje mu Svůj nejstrašnější hněv. Proto bez přestání ke křesťanům volá: ´Navraťte se, odpadlí synové … Dám vám pastýře podle Svého srdce.´“ (Jer. 3:14-15)
Hlavní státní zástupce Pensylvánie zveřejňuje vyšetřování obvinění za sedmdesát let sexuálního zneužívání
Zpráva Velké poroty zaměřující se pouze na šest diecézí ve Filadelfii vyšetřovala kněze zapojené po desetiletí do „příšerných a odporných činů“ znásilňování a dětské pornografie, používání důtek, násilí a sadismu. Zpráva čítající 1356 stran vyjmenovala okolo 300 kněží, kteří zneužili tisíce obětí. Byla vydána v srpnu 2018 a hlavní titulek článku v New York Times (15. srpna 2018) zněl: „Po zprávě: Je opravdu těžké být katolíkem.“
Naše Paní z La Saletty v roce 1846 řekla: „Běda kněžím a osobám zasvěceným Bohu, kteří svou nevěrností a svým špatným životem znovu ukřižovávají Mého Syna!“
Jak se dalo očekávat, přišla hromada reakcí. Jedna paní poznamenala, že Církev se musí změnit a dovolit kněžím se ženit. Této paní by se mělo připomenout, že se drží progresivistické agendy pro Církev. Progresivističtí vůdci si skutečně představují, že mají ohledně tohoto tématu „lepší ideu“, než Náš Pán Ježíš Kristus.
Po Druhém vatikánském koncilu eliminovali latinu, sjednocující jazyk Církev, změnili mši na protestantskou bohoslužbu, která je tak podobná, že tyto sekty ve svých obchodem s knihami prodávají katolický misál. Svátosti byly změněny natolik, že někteří zpochybňují, jestli jsou ještě platné. Hřích, peklo a svátost pokání byly skoro úplně odstraněny, a ačkoliv se to rozhodně popírá, dogma se změnilo.
Náš Pán řekl, že strom můžeme soudit po jeho ovoci – že dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom špatné ovoce. S tímto skandálem vidíme pronásledování Církve jejími vlastními kněžími. Je to odlišný druh pronásledování, kdy se nepřátelé infiltrovali do Církve a snaží se zničit jí zevnitř. Nicméně je to pronásledování předpovězené Naší Paní z Fatimy v roce 1917, nebude-li se dbát jejích požadavků.
 
Kardinál Wuerl kryjící McCarrickovu prostopášnost
Dnes biskupové prohlašují, že jsou šokováni, ale většina z nich perfektně věděla, co se děje a nic s tím neudělali. Tvrdí, že se derou o to, kdo se k této věci vyjádří a rozkryje hlavní příčiny, což jsou tytéž věci, které říkali během krize v roce 2002. Příčina je však jasná. Je to změna katolických mravů, která je plodem koncilní revoluce.
Jeden arcibiskup, Samuel Aquila z Denveru, říká, že je odhodlaný spojit se se svými bratry biskupy, aby „vykořenili toto zlo z našeho středu“. Potíž je, že tito biskupové jsou částí tohoto problému, nikoliv řešením. Biskup Kevin Vann z Kalifornie přislíbil vyčlenit diecézní fondy k milionům dolarů, které již zaplatili farníci, aby urovnali soudní procesy se sexuálním podtextem v minulých desetiletích.
Arcibiskup Wilton D. Gregory z Atlanty předstíral velkou „ránu“, protože jeho „respekt a bratrská úcta k Theodorovi McCarrickovi byli zřejmě věnovaný [někomu] nehodnému.“ Navzdory jeho [McCarrikově] široce známé špatné pověsti [arcibiskup Wilton] tvrdil, že nikdy neznal nebo netušil tuto „skrytou stranu onoho muže“, který vystoupal řadami hierarchie a ve svých důchodových letech pokračoval ve funkci osobního vyslance Církve.
Vodítko nám nejspíš dala Naše Paní Dobrého pořízení, když prorokovala, že na konci 19. století – a zvláště ve 20. století – bude Satan takřka zcela vládnout skrze zednářskou sektu. Dnes vidíme, že skutečně Církev sama byla infiltrována zednáři, komunisty, pedofily a homosexuálními sítěmi.
Viganův dokument
Když vrcholila zpráva z Filadelfie, katolický svět byl zasažen dalším šokujícími dokumentem. Vatikánský nuncius ve Spojených státech, který je na odpočinku, arcibiskup Carlo Maria Viganó, zveřejnil jedenáctistránkový dopis, v němž předložil to, co ví o krytí sexuálního zneužívání. V tomto dopise odpálil bombu, když řekl, že František se o McCarrickovi dozvěděl 23. června 2013 a od té doby jej kryl. Na konci tohoto dopisu vyzývá papeže, aby dal dobrý příklad ostatním provinilým duchovním a rezignoval.
Protestní transparenty v Irsku a velmi skrovné přivítání
Tento papež byl velmi výřečný ve svém nepřátelství vůči tradičním katolíkům. Dokonce i jeho obhájci byli šokováni, když mlčky podporuje biskupy, kteří kryjí zločiny a homosexuální hnutí. Viganův dopis obsahuje dlouhý výčet homosexuálů v Církvi, který se čte jako ideologický manifest vypočítávající jména všech známých Františkových podporovatelů ve Spojených státech.
Papežova „zatvrzelá“ odezva na tento skandál byla popisována jako pouhá recyklovaná rétorika, která nedokáže uznat roli Vatikánu při zavírání očí u kořistnických kardinálů, biskupů a kněží a při podpoře kultury tajemství, která umožnila, že zločiny po desetiletí procházely bez trestu.
František byl v Irsku vyfocen s transparentem, který říkal: „Papež – hlava největší pedofilní kliky v dějinách lidstva.“
Požadavek Naší Paní byl ignorován
13. července 1917 pověděla Naše Paní z Fatimy třem vizionářům, Lucii a její sestřenici Hyacintě a bratranci Františkovi, o svých plánech a požadavcích, aby nám pomohla se vrátit k Bohu a spasit své duše, jež jsou buďto neznámé, nebo se ze strany současných biskupů a kléru ignorují:
„Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. K jejich záchraně si Bůh přeje uvést do světa úctu k mému Neposkvrněnému Srdci.
Když lidé udělají, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno a nastane pokoj. Válka se chýlí ke konci: jestliže ale lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne ještě horší válka během pontifikátu papeže Pia XI. Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení od Boha, že se chystá ztrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hladomor a pronásledování Církve a Svatého otce.
Aby se to nestalo, přeji si zasvětit Rusko svému Neposkvrněnému Srdci a konat kající svaté přijímání každou první sobotu v měsíci. Jestliže má přání lidé vyplní, Rusko se obrátí a nastane tam mír; pokud ale ne, rozšíří se jeho bludy po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobro bude týráno, Svatý otec bude velmi trpět, mnohé národy budou vyhubeny.
Nakonec ale mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko a ono se obrátí, a po celém světě zavládne mír.“
Naše Paní nabízí pomoc, která je ze strany vůdců Církve ignorována
Požadavky Naší Paní byly ignorovány a Církev je teď trestána za svou neposlušnost a člověk musí přemýšlet nad tím, jestli pronásledování papeže a velký trest slíbený Naší Paní nemůže být příliš vzdálen.
Naše Paní Dobrého pořízení, řekla v 17. století Matce Marianě: „Vězte také, že Boží spravedlnost dává průchod strašným trestům na celých národech, nejen za hříchy lidu, ale také za hříchy kněží a řeholních osob. Protože posledně zmínění jsou povoláni, dokonalostí svého stavu, aby byli solí země, pány pravdy a rozptylovači Božího hněvu. Zbloudí-li od svého Božího poslání, degradují se takovým způsobem, že před očima Božíma uspišují přísnost trestů...“
Strategie Novus Ordo církve – s pomocí Satana a aby se udrželi protestanti spokojení – je velmi úspěšná, protože je zjevné, že miliony katolíků nevědí o pravém fatimském poselství, které bylo zamýšleno – jako poslední zbraň – aby jim pomohlo spasit své duše před věčnými plameny pekla.
Tak jako Bůh v Jeremiášovi (30:1-38) povzbuzuje vzpurné Židy, aby se k Němu vrátili, tak i Náš Pán řekl sestře Lucii: „Nikdy nebude příliš pozdě utíkat se k Ježíšovi a Marii.“
Překlad: D. Grof