neděle 6. srpna 2017

Komentář Eleison DXXV – Fatimské zasvěcení II (2017)


Komentář Eleison DXXV – Fatimské zasvěcení II (2017)
(525)
5. srpna 2017
FATIMSKÉ ZASVĚCENÍ II
Zde je druhá a poslední část formule zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak ji před třemi měsíci použili čtyři biskupové ve Spojených státech:
Jen o tři roky později tento trest započal s odmítnutím církevních představitelů zveřejnit třetí část tvého utajeného fatimského poselství, které jsi je žádala zveřejnit nejpozději v roce 1960. Skrze takřka neodpustitelnou lež předstírali, že jsi jim řekla, že od roku 1960 jej mohou zveřejnit, a od této doby tato jejich snaha potlačit tvé fatimské poselství pokračuje a vyvrcholila v roce 2000. Ty ses však nikdy nevzdala svých pokusů zachránit nás, zatímco církevní představitelé byli dokonce ještě silněji potrestáni slepotou, která je zachvátila na Druhém vatikánském koncilu. Je nejpravděpodobnější, že ve třetí části tajemství jsi varovala před přesně těmi omyly, které se na tomto koncilu prosadily. A nyní je celá Církev v temnotě a svět je na pokraji třetí a nejstrašnější světové války.
Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Nejsvětější Matko Boží, voláme k tobě ve svém zoufalství. Pomocnice křesťanů, Útočiště hříšníků, Utěšitelko trpících, v tebe důvěřujeme. Královno nejsvětějšího růžence, Matko Církve, úpěnlivě prosíme tvé nanejvýš milující, mateřské a Neposkvrněné Srdce, aby se slitovalo nad námi ubohými hříšníky, tvými dětmi; uslyš a vyslyš naši prosbu. Snažně tě prosíme, abys nám od svého Božího Syna získala milosti potřebné pro Svatého Otce a biskupy, aby bezodkladně vyplnili dlouhodobý příkaz nebe tím, že zasvětí s biskupy celého světa Svaté Rusko tvému Neposkvrněnému Srdci, jak o to bylo žádáno, a tebou požadovaným způsobem ve jménu Nejsvětější Trojice před tak dlouhou dobou, a který teprve musí být naplněn. Neposkvrněné Srdce Panny Marie, ty víš, jak velkému utrpení by se lidstvo bývalo vyhnulo v posledních devadesáti letech, kdyby jen jeden z papežů během oné doby dbal tvého požadavku na zasvěcení Ruska. Matko Boží, jen ty a tvůj Boží Syn víte, jak strašlivý trest nyní visí nad hlavami lidstva, jestliže papeži z jakýchkoliv nedostatečných lidských důvodů stále odmítají vaše požadavky. Bude-li to záležet na nich, budou mít sklon se vykrucovat, ačkoliv jsi nám před sto lety řekla, jak moc je to přiměje trpět. Matko Boží, tvůj Boží Syn ti nemůže odmítnout nic, oč Jej žádáš. Chce, aby zasvěcení záviselo na tobě, protože chce, aby bylo tvé Neposkvrněné Srdce uznáváno jako zdroj vítězství zasvěcení. Svatá Matko Boží, na svých kolenou tě nejpokorněji prosíme, abys získala ony milosti potřebné pro papeže k vykonání zasvěcení.
Mezitím zde dnes před tebou poroučíme, svěřujeme a činíme cokoliv, co leží v rámci naší vlastní moci, abychom zasvětili Rusko tvému Neposkvrněnému Srdci, nikoliv proto, že [snad] můžeme náznakem zaujmout místo papeže a biskupů celého světa, ale proto, že chceme dostát tvým požadavkům, nakolik jen můžeme. Kdyby se jen Svaté Rusko stalo opět katolickým, východní církev by mohla vzkřísit západní církev, v současnosti zpustošenou materialismem a ateismem. Matko Boží, svěřujeme také sami sebe tvé ochraně a tvé všemocné přímluvě u Našeho Pána Ježíše Krista, který je Pánem Pánů a Králem Králů, který je však zároveň Synem, který bezmezně miluje Svou Matku a učiní vše, oč jej požádá. Milovaná a Požehnaná Matko, nemáme ani stín pochybnosti, že nakonec tvé Neposkvrněné Srdce zvítězí.
Rozumí se samo sebou, že Všemohoucí Bůh by nezanechal lidstvo bez nějakých prostých prostředků, aby se k Němu obrátilo zpět, kdyby chtělo. Rozumí se také samo sebou že, když Jej lidé uráželi přespříliš, že svěřil tyto prostředky Své Matce. Proto Fatima. Každý z nás se musí modlit růženec a praktikovat pobožnost prvních sobot, aby církevní představitelé nakonec vyplnili její prostý požadavek. 
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof