středa 21. června 2017

Zednářské cíle, povaha a politika (1932)

 
Zednářské cíle, povaha a politika (1932)
Rev. E. Cahill, S.J.
Zednářská mlčenlivost
„Jednou z prvních ... povinností,“ píše John H. Cowles, Velký inspektor inkvizitor komandér Jižní jurisdikce skotského ritu svobodného zednářství v USA, „kterou na sebe bere každý zasvěcenec zednářských bratrstev je, že žádným způsobem neodhalí jakoukoliv část tajemství, jež jsou sdělována. Vážnost této přísahy je mu vštěpována jasně a detailně... Moudrost utajování, pokud jde o ezoterické zednářství, byla stanovena před dlouhou dobou, je založena na zdravém uvažování a její hodnota byla prokázána v mnoha letech existence bratrstva....“ (1)
Zednářství, dítě temnoty, je v podstatě tajné. Jeho utajení nespočívá čistě ve skutečnosti, že jeho členstvo je částečně neznámé a jeho názory a činnost jsou drženy mimo povědomí veřejnosti. Základní povaha bratrstva samotného, jeho skutečné cíle, dokonce i jeho mravní a filozofické učení jsou zahaleny tajemstvím. To vše je neznámé i ohromné většině členů; a je to sdělováno pouze několika vyvoleným, patřícím do vnitřních kruhů, u jejichž mentality a morálních názorů se předpokládá, že jsou dostatečně uvedeny do souladu se zednářskými ideály. Pro řadové členy Umění [tj. zednářství] jsou všechny tyto záležitosti skryté v alegorii a symbolismu, jejichž skutečnému významu nerozumí, a co se jich týče, jsou ve skutečnosti úmyslně klamáni. (2) Těmito prostředky je ohromné množství lidí přesvědčeno, aby propůjčili své jméno instituci a propagovali záměry, od nichž by se, kdyby znali úplnou pravdu, se zděšením odtáhli. Z tohoto důvodu tedy na každé úrovni zednářského zasvěcení kandidát obnovuje bezbožné přísahy o utajení, a na tomto utajení se velice trvá v každé části organizace a při práci bratrstva.
Nicméně bratrstvo nemůže, o nic víc než nějaká osoba, trvale skrýt svou pravou povahu. Proto nemálo badatelů, katolických i protestantských, kteří systematicky studovali zednářství z hojných materiálů, které se během posledních dvou století nahromadily, alespoň částečně uspěli při snětí závoje, který jej zakrývá, a obnažení pravé povahy zednářství a rámce jeho tajné organizace pro ty, kteří ji chtějí poznat. (3) Kromě toho, dokonce už od samého počátku papeži s neomylnou vizí, kterou vedení Ducha Svatého propůjčuje, jasně viděli a nikterak nejistými termíny odsuzovali špatnost zednářství a jeho plánů proti Kristově Království na zemi.
Podstata svobodného zednářství
Svobodné zednářství je duší a středem celého moderního protikřesťanského hnutí. Jinak řečeno, je to „proticírkev“. Jeden moderní katolický spisovatel komentující dobře známá slova, která se objevují ve dvou různých encyklikách Pia IX., kde papež označuje zednářství jako „Synagogu Satanovu“, popisuje tuto sektu jako „syntézu všech herezí a symbol všech vzpour člověka proti Bohu“. (4)
Zednářství vytváří mravní kodex a zásady lidské ctnosti a dobročinnosti nezávisle na Bohu; a zatímco předstírá ignorovat Našeho Božského Pána, nebo, kde to okolnosti vyžadují, slovně vzdává poctu Jeho posvátnému Jménu, jeho pravou podstatou je opozice vůči Němu a vůči Jeho poslání na zemi. To, co je pod povrchem celého zednářského systému, a co ovlivňuje všechno jeho učení a všechny jeho aktivity a obřady, je stálý proud nepřátelství vůči křesťanství. Ideály Církve jsou vystavovány posměchu, její učení překrucováno; její služebníci a řeholníci, když je k tomu příležitost, očerňováni a pronásledováni. Dokonce i její nejposvátnější tajemství a obřady jako jsou Vtělení, mše a svátosti, jsou neskutečně a rouhavě karikovány v některých zednářských obřadech a nauce.
Bezprostřední cíl zednářské politiky
Naturalismus a hermetismus nebo okultismus (včetně teosofie, spiritismu, křesťanského scientismu a satanismu) jsou pro zednářský kult a filozofii charakteristické. Jsou předkládány jako náhražka opravdového náboženství a vlastně jsou dnes asi nejsilnějším rozpouštědlem elementů pravého křesťanství, které stále přežívají mezi nekatolickými komunitami anglicky mluvícího světa.
S cílem uvést zásady naturalismu do života lidu se zednářství všude snaží odkřesťanštit vzdělávací systém a veřejný život státu tak úplně, jak je to jen možné. Proto jeho politický a společenský program zahrnuje:
I. Vyhnání náboženství ze všech vládních ministerstev a ze všech veřejných institucí; a jako známku triumfu této politiky odstranění křížů a všech náboženských symbolů ze zákonodárných shromáždění, soudních dvorů, veřejných nemocnic, škol a univerzit atd.
II. Zesvětštění sňatků a zavedení možnosti rozvodu.
III. Ustanovení státního systému vzdělávání, který, alespoň ve svých základních stupních, bude povinný, bezplatný a řízený laiky. (5)
IV. Úplná svoboda kultu (přinejmenším pro všechna náboženství s výjimkou jediného pravého).
V. Neomezená svoboda tisku dokonce i při propagaci ateistických nauk a zásad, které podrývají morálku; podobnou svobodu pro divadlo, kino a všechny druhy veřejných aktivit, i když budou nejškodlivější veřejnému zájmu, jako je působení sázkových a herních agentur a agentur pokleslých zábav, nelegálního obchodu s alkoholem, nelegálního obchodu s drogami a nástroji nepřirozených neřestí atd.
VI. Odstranění všech rozdílů mezi pohlavími ve vzdělání a ve všech oblastech veřejného života, a propagování či povzbuzování radikálního feminismu.
Tentýž program obvykle zahrnuje nebo upřednostňuje ústavu nebo vládu, která je formálně podle jména demokratická nebo republikánská, ale je organizovaná tak, aby se dala snadno ovládat zednářským tiskem a pány vysokých financí; univerzální volební právo bez rozlišení; a centralizaci politické a administrativní moci v rukách byrokracie. Je na jedné straně protikladná k národním odlišnostem, které jsou spojovány s křesťanskou ctností vlastenectví, k ideálu pevně organizovaných venkovských komunit trvale usazených na půdě; a nakonec k organizaci společnosti ve třídách svázaných vazbami obecného zájmu a vzájemné služby. Proto jeho politika směřuje ke komercialismu, falešnému internacionalismu a krajnímu individualismu. (6)
Papežské odsudky
Církev pod trestem exkomunikace, zapříčiněné činem samotným (ipso facto), zakazuje katolíkům vstupovat do zednářské společnosti nebo jí dávat jakoukoliv pomoc nebo podporu. Navíc jsou papežské odsudky zednářství tak přísné a tak široké ve svém rázu, že jsou v dějinách církevního zákonodárství jedinečné.
Během posledních dvou století bylo zednářství výslovně prokleto přinejmenším deseti různými papeži a přímo či nepřímo odsouzeno prakticky každým papežem, který usedl na Petrův stolec. Papeži obviňují zednáře z tajných zločinných aktivit s „hanebnými skutky“; z jednání pod přímou inspirací ďábla, ne-li ve skutečnosti uctívání Satana samotného (obvinění, jež se naznačuje v některých papežských dokumentech); z hanebností, rouhání, svatokrádeže a odporných herezí dřívějších dob; ze systematického praktikování atentátů; ze zrady státu; z anarchistických a revolučních principů a z upřednostňování a propagování toho, co se nyní nazývá bolševismem, z kažení a mravního narušování myšlení mládeže, z hanebného pokrytectví a lhaní, s jejichž pomocí se zednáři snaží skrýt svou špatnost pod pláštíkem bezúhonnosti a úctyhodnosti, přičemž ve skutečnosti jsou evidentně „Satanovou synagogou“, jejímž přímým cílem je úplné zničení křesťanství a všeobecná obnova pohanství ve formě degradovanější a nepřirozenější, než svět doposud znal.
Papežové znovu a znovu připomínají křesťanským vladařům jejich naléhavou povinnost, v zájmu náboženství a morálky, a kvůli míru a bezpečnosti státu, aby ve své zemi potlačovali všechny tajné společnosti. (7)
Papeži neobviňují všechny jednotlivé zednáře z aktivní účasti na zločinech a hanebných činech zednářské organizace. Protože však všichni členové propůjčují své jméno a přinejmenším svou morální podporu této zavržené sektě, na všechny se vztahuje trest a má se za to, že sdílejí svou odpovědnost a vinu. Proto papež Pius IX. píše:
„Není to pouze zednářská organizace v Evropě, na níž se odkazuje [jmenovitě v papežských dokumentech], ale také zednářská sdružení v Americe a kterékoliv části světa, kde mohou být.“ (2)
Proto jsou celý Řád a všechny sekce a oddělení zednářstva zavrženy bez rozlišení.
Poznámky:
1)      The New Age, oficiální orgán Nejvyšší rady 33. stupně starobylého a přijatého skotského ritu svobodného zednářství, červenec 1931, str. 388. (Kurzíva v originálu není.)
2)      Cahill, op. cit., kap. III, kde jsou citovány texty o zednářském utajení.
3)      Srovnej Cahill, op. cit., str. 95 a dále.
4)      Gautherot v Dictionaire de la Foi Catholique, sv. II, sl. 95.
5)      Toto je přiznaný cíl zednářské Ligy instrukcí, která byla založena ve Francii v roce 1866. Srovnej Deschamps, op. cit. sv. III, str. 427 a dále; také Msgr. Jouin – Le Péril Judaeo-Maconnique, sv. XII (Le Loi d´Enseignment), str. 99 a dále.
6)      Srovnej Cahill, op. cit., str. 166 a dále.
7)      Srovnej řadu citátů (v angličtině) z textů papežských prohlášení o zednářství, Cahill, op. cit., kap. VI (str 118-135). Kompletnější a podrobnější řada odkazů a citací z papežských dokumentů k zednářství, srovnej Revue Internationale des Soc. Sec. (1929-1930) v řadě článků P. Dom Baucher, OSB, pod názvem „Les papes et la Franc-Maconnerie.“
8)      Etsi Multa, 1873.
Zdroj: The Framework of A Christian State, Rev. E. Cahill, S.J., M.H.Gill and Son Ltd., Dublin, 1932, str. 230-234
Překlad: D. Grof