úterý 16. května 2017

Přezkoumaná Fatima (2017)

 
Přezkoumaná Fatima (2017)
Kázání P. Martina Fuchse v Praze 14. května 2017
***
Drazí věřící,
přesně před sto lety se Naše Paní zjevila třem dětem ve Fatimě. Tato zjevení byla pečlivě přezkoumána a považují se ze strany katolické Církve za pravá.
Během zjevení od 13. května do 13. října byla komunikace mezi Naší Paní a těmi dětmi různá. Hyacinta Naší Paní viděla a slyšela, Lucie Naší Paní viděla a slyšela a jen ona s ní mohla hovořit. František jí viděl, ale neslyšel, co říká.
Je to podobné tomu, co čteme ve Skutcích apoštolů o obrácení Saula. Saul viděl a slyšel hlas. Jeho doprovod na cestě slyšel, ale neviděl. (Sk 9:7)
Podívejme se na nejdůležitější fáze takového přezkoumání:
  1. Musí být hlásána pravá nauka.
  2. Musí být prokázán nadpřirozený původ, Boží zásah.
  3. Vizionáři musí vést opravdu křesťanský život.
Bod 1: Ten je důležitý, ale ne dostačující sám o sobě, protože každý, kdo se opravdu naučil katechismus, je schopen hlásat pravou nauku.
Vidíme, že anděl se dětským vizionářům zjevil ve Fatimě třikrát v roce 1916.
Katolický katechismus učí o existenci andělů a o tom, že se mohou viditelně zjevit. Anděl děti také naučil modlitbu, která plně odpovídá katolické nauce:
Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe, miluji Tě! Prosím Tě za odpuštění za ty, kteří nevěří, kteří se ti neklaní, kteří v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.
Anděl podal dětem Svaté přijímání. Svatý Tomáš Akvinský učí, že anděl nemůže vysluhovat svátost, ale že může lidem přinést plody svátosti.
Anděl podal Svátost oltářní Lucii a drahocennou Krev Hyacintě a Františkovi. Vyšetřování ukázalo, že ty pocházely z kostela v Juncalu.
13. května se Lucie zeptala na osud dvou mrtvých dětí z Aljustrelu. Naše Paní odpověděla: „Jedno z nich je v nebi, druhé ještě musí počkat v očistci.“ Naše Nebeská Matka tak hlásala existenci očistce.
13. června zjevení hovořilo o nebi. Lucie Pannu Marii požádala, aby jí s ní vzala do nebe. A dostala následující odpověď: „Ano, brzy vezmu do nebe Hyacintu a Františka. Ty zde však budeš muset chvíli zůstat. Ježíš tě chce použít, aby mě lidé uznali.“ Při té příležitosti Lucie prosila za nemocného člověka.
Takto je vyjádřena katolická víra ve společenství svatých: Lidé se mohou modlit za sebe navzájem a obracet se na svaté. Naše Paní ji utěšila těmito slovy: „Jestliže se navrátí k Bohu, jestliže se obrátí, bude uzdraven.“
To je v náboženském životě důležitá podmínka! Časné blaho je podřízeno blahu věčnému.
„Jestliže se navrátí k Bohu, bude uzdraven.“ Bůh chce spásu duše a všechno ostatní je tomuto účelu podřízeno.
Při příležitosti tohoto zjevení Blahoslavená Panna Maria slíbila spásu těm, kteří praktikují pobožnost k Jejímu Neposkvrněnému Srdci.
13. července Panna Maria ukázala dětem peklo. Viděly tam anděly a lidi. Panna Maria mluvila o nutnosti modlitby a pokání. Válka ve skutečnosti brzy skončí, ale jestliže lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. mnohem větší válka. A pak Lucii naučila následující modlitbu: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ A požádala, aby byla opakována po každém desátku růžence.
13. srpna se Nebeská Matka nezjevila, protože děti byly do 19. srpna vězněny. 19. srpna řekla, že lidé musí spolupracovat s Boží milostí a že by měli konat mnoho obětí a činit pokání.
13. září ohlásila zázraky. Katolický katechismus také učí, že zázraky jsou nutné. Zázraky může vytvořit pouze Bůh a skrze tato díla může člověk poznat pravé náboženství.
Panna Maria požádala děti o zdrženlivost. Během dne měly nosit kající pás.
13. října se zjevila Svatá rodina. Toho dne se odehrál proslulý sluneční zázrak a uzdravilo se mnoho nemocných lidí.
Bod 2: Musí být prokázán nadpřirozený původ, Boží zásah.
13. října se odehrál ohlášený sluneční zázrak, jehož si bylo možné všimnout na vzdálenost 50 km během 3x 10 minut. Ale také se uzdravilo mnoho nemocných osob a mnoho lidí se toho dne vrátilo k Bohu.
Fatimě lze připsat bezpočet milostí. Kolik růženců se mohlo odříkat kvůli těmto zjevením? Kolik lidí se mohlo vrátit k Bohu? Kolik modlitebních nocí se od té doby drželo? A kolik pokání bylo od té doby vykonáno? Jen Bůh zná jejich počet!
Bod 3: Vizionáři musí vést opravdu křesťanský život.
Hyacinta, František a Lucie vedli zbožný život. Konali velké oběti, odříkali mnoho růženců a byli dokonce připravení jít pro pravdu do ohně.
Nechtěli nic, než se jednoho dne dostat do nebe a spasit mnoho duší.
František zemřel v roce 1919 na španělskou chřipku a Hyacinta jej následovala o rok později. Než umřela, řekla zdravotní sestře: „Kdyby lidé znali věčnost, určitě by dělali vše, aby změnili svůj život. Vyvarovali by se pohodlného života! Milovali by chudobu! Milovali by každého, i zlé lidi! Neříkali by nic špatného o druhých a neopovrhovali by jimi. Měli by trpělivost. Trpělivost vede do nebe!“
Lucie vstoupila do karmelu v Coimbře a zemřela tam 13. února 2005.
Fatima je zjevení, které pochází z nebe. Fatima byla poslední velkou milostí! Následujme výzvu Naší Paní. Amen.
Překlad: D. Grof