pondělí 31. října 2016

Martin Luther hovoří sám za sebe (1990)

 
Martin Luther hovoří sám za sebe (1990)
P. James Doran
Ne každý, kdo mi říká: ´Pane, Pane´, vejde do království nebeského..“ (Mt. 7:21)
Předmětem tohoto článku o Martinu Lutherovi není výklad jeho historie, která se dá snadno dohledat, ale spíše předložení přímých citátů muže nazývaného „velkým náboženským reformátorem hlubokého duchovního vhledu“, k němuž mnozí nekatolíci vztahují původ svých církví. Žádné z následujících prohlášení nebylo nikdy popřeno a mohou být považována za součást jeho náboženského myšlení. Mnoha lidem by to mělo ukázat aspekt Martina Luthera tak „pohodlně“ přehlížený v dnešní době falešného ekumenismu.
PŘIKÁZÁNÍ
Kristus
Chceš-li však vejíti do života, zachovávej přikázání.“ (Mt. 19:17)
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Vpravdě zajisté pravím vám: dokavad nepomine nebe a země, nepomine jediné písmě neb jediná čárka ze zákona, až se všecko stane.“ (Mt. 5:17)
Neboť to jest láska k Bohu, abychom zachovávali přikázání jeho; a přikázání jeho nejsou těžká.“ (I Jan 5:2)
Luther
„Kdyby se měl Mojžíš pokoušet vás zastrašovat svým hloupým Desaterem přikázání, rovnou mu řekněte – běž obtěžovat Židy.“ (Přednáška ve Wittenbergu)
„´Nepožádáš´, je přikázání, které prokazuje, že jsme všichni hříšníky; protože není v silách člověka nežádat, a stejné je směřování všech přikázání, protože jsou pro nás všechna stejně nemožná.“ (De Lib. Chris, 4:2)
MOUDROST, SVOBODNÁ VŮLE
Kristus
„Každý tedy, kdo slyší tato slova má a koná je, bude připodobněn muži moudrému, jenž postavil dům svůj na skálu.“ (Mt. 7:24)
Luther
„Žádné dobré dílo nevzejde jako výsledek vlastní moudrosti člověka, ale vše se musí stát v otupění... Rozum se musí opustit, protože je to nepřítel víry.“ (Tischreden, Weimer VI, 143, 25-35)
„Rozum je služkou ďábla a nečiní nic, než že se rouhá a zneucťuje vše, co Bůh říká nebo dělá.“ (Proti nebeským prorokům, O obrazech a svátosti)
Kristus
„Nikdo jsa pokoušen neříkej: „Od Boha jsem pokoušen“, neboť Bůh nemůže býti pokoušen ke zlému, sám pak nepokouší nikoho.“ (List Jakubův 1:13)
„Syn člověka sice jde, jak psáno jest o něm, ale běda člověku tomu, skrze něhož Syn člověka bude zrazen; lépe by mu bylo, kdyby se byl nenarodil člověk ten.“ (Mt. 26:24)
Luther
„Jeho [Jidášova] vůle byla řízena od Boha; Bůh Svou všemohoucí mocí pohnul jeho vůlí, protože činí vše, co je na tomto světě.“ (De Servo Arbitrio, proti svobodné vůli člověka)
HŘÍCH
Kristus
„Kdo činí hřích, jest z ďábla, neboť ďábel hřeší od počátku. K tomu se ukázal Syn Boží, aby zkazil díla ďáblova.“ (1. List Janův 3:8)
Luther
„Osoba, která je pokřtěná, nemůže, ačkoliv by mohla, ztratit svou spásu jakýmikoliv hříchy jakkoli závažnými, dokud neodepře věřit. Protože žádné hříchy ji nemohou zatratit, ale jen nevíra sama.“ (Babylonské zajetí)
VÍRA A DOBRÉ SKUTKY
Kristus
„Co prospěje, bratři moji, praví-li kdo, že má víru, skutků však nemá? Může ho víra spasiti?“ (List Jakubův 2:14) „Tak i víra, nemá-li skutků, jest mrtvá sama v sobě.“ (List Jakubův 2:17)
„Kdybych měl všecku víru, takže bych hory přenášel, lásky však kdybych neměl, ničím bych nebyl.“ (1 Kor 13:2)
„Vynasnažte se tím více, abyste dobrými skutky upevnili své povolání a vyvolení, neboť činíce to, nikdy nepadnete.“ (II Petr 1:10-11)
„Dobré pak čiňme bez ustání, neboť časem svým budeme žnouti, neochabneme-li. Nuže, pokud máme čas, čiňme dobré vůči všem, zvláště vůči domácím víry.“ (Gal. 6:9-10)
Luther
„Proto považujeme člověka za ospravedlněného samou vírou, bez skutků zákona.“ (List Martina Luthera o přímluvě svatých)
„Je důležitější mít se na pozoru před dobrými skutky než před hříchem.“ (Tischreden, Wittenbergské vydání, sv. VI., str. 160)
„Toto je křesťanská svoboda... že nemáme potřebu žádných skutků k dosažení zbožnosti a spásy.“ (O křesťanské svobodě)
„Úplně nejlepším dobrým skutkem je lehký hřích dle Božího milosrdného soudu a smrtelný hřích dle Jeho přísného soudu.“ (32. článek Argumentu na obhajobu článků Martina Luthera)
„Ten, kdo říká, že Evangelium vyžaduje skutky ke spáse, jářku, prázdné a všední, je lhář.“ (Tischreden, str. 137)
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST
Kristus
„Nezabiješ.“ (Mt. 19:18)
„Každý, kdo nenávidí bratra svého, jest vražedník; a víte, že žádný vražedník nemá života věčného v sobě zůstávajícího.“ (I Jn 3:15)
„Vtas svůj meč na jeho místo; neboť všichni, kteří berou meč, od meče zahynou.“ (Mt. 26:52)
„Nedej se přemoci zlému, nýbrž přemáhej zlé dobrým.“ (Ř 12:21)
„Bůh nemůže býti pokoušen ke zlému, sám pak nepokouší nikoho.“ (List Jakubův 1:13)
Luther
„Já, Martin Luther, jsem během povstání zavraždil všechny sedláky, protože jsem to byl já, kdo nařídil, aby byli ubiti. Všechna jejich krev jde na mou hlavu. Vkládám to však na našeho Pána Boha: protože On mi nařídil takto hovořit.“ (Tischreden; Erlanger ed., sv. 59, str. 284)
Němečtí vladaři během selského povstání (1524-25) požádali Luthera o jeho morální souhlas před tím, než zaútočili, na což odpověděl:
„Kdokoli tedy můžeš, musíš bít, věšet a zabíjet v okruhu svého panství i v zájmu obecném a nezapomínat, že nad vzbouřence není nic jedovatějšího, škodlivějšího a ďábelštějšího. Vzteklého psa musíš ubít k smrti; nezabiješ-li ty, zničí on tebe a s tebou celou zemi.“
„Vladař může získat nebe krveprolitím spíše nežli modlitbou.“ (Pamflet s názvem: Proti loupežným a vražedným hordám sedláků)
„Bůh dal zákon a nikdo jej neposlouchá. Kromě toho zavedl biřice, poháněče; mají tedy vládci pohánět, škrtit, věšet, upalovat, stínat a lámat v kole sprosté masy.“ (přepis kázání předneseného Lutherem v roce 1526, ref. Erlanger, sv. XV, 2, str. 276)
MANŽELSTVÍ
Kristus
„Proto opustí člověk otce svého i matku svou a přidrží se manželky své a ti dva budou tělem jedním.‘ Nejsou tedy již dva, nýbrž jedno tělo. Nuže, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“ ... „Pro tvrdost srdce vašeho dopustil vám Mojžíš propouštěti manželky vaše, ale s počátku nebylo tak. Pravím však vám: Kdo propustí manželku svou leč pro smilství a pojme jinou, cizoloží, a kdo pojme propuštěnou, cizoloží.“ (Mt. 19:4-9)
Luther
„Zdráhá-li se manžel, existuje jiný, který se nezdráhá; zdráhá-li se žena, pak nechť přijde služka.“ (O životě v manželství)
„Dejme tomu, že bych měl poradit ženě impotentního muže, s jeho svolením, aby se dala jinému, řekněme bratrovi jejího manžela, ale aby držela toto manželství v tajnosti a připsala děti tak zvanému domnělému otci. Otázkou je: Je taková žena ve stavu spásy? Odpovídám: zajisté.“ (O manželství)
Kristus
„Manželství budiž ve všem počestné a lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky souditi bude Bůh.“ (Ř 13:4)
Luther
„Není to v protikladu k Písmu svatému, aby měl muž několik manželek.“ (De Wette, sv. 2, str. 459)
„Pokud jde o rozvod, je to stále diskutabilní otázka, zda je přípustný. Co se mě týká, já před ním dávám přednost bigamii.“ (O manželství)
PANENSTVÍ
Kristus
A žena nevdaná, totiž panna, myslí na věci Páně, aby byla svatá tělem i duchem.“ (I Kor. 7:34)
„Střezte se smilství. Každý hřích, který člověk učiní, jest kromě těla; kdo však smilní, hřeší proti tělu svému.“ (I Kor. 6:18)
Luther
„Slovo a dílo Boží hovoří jasně, že ženy mají být učiněny buď manželkami, nebo prostitutkami.“ (O životě v manželství)
Kristus
„On hříchu neučinil, aniž se nalezla lesť v ústech jeho.“ (I Petr 2:22)
„Takový zajisté příslušel nám velekněz, svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšenější nad nebesa.“ (Ž 7:26)
„Kdo z vás bude mne viniti z hříchu? Jestliže pravdu mluvím (vám), proč mi nevěříte? Kdo z Boha jest, slova Boží slyší; proto vy neslyšíte, že z Boha nejste.“ (Jn 8:46-47)
Luther
Končíme tím, co musí být jedním z největších rouhání vyslovených kdy ústy člověka.
„Kristus se dopustil cizoložství nejprve se ženou u studny, o níž nás zpravuje sv. Jan. Cožpak o něm všichni neříkali: ´Co s ní dělal?´ Za druhé, s Marii Magdalenou, a za třetí, se ženou chycenou při cizoložství, kterou tak lehce propustil. Tak i Kristus, který byl tak počestný, se musel provinit smilstvem před tím, než zemřel.“ (Tischreden, Weimer ed., II, 107)
ZÁVĚR
Kristus
Prosím však vás, bratři, abyste měli pozor na ty, kteří činí různice a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili, a vyhněte se jim. Neboť takoví lidé neslouží Kristu, Pánu našemu, nýbrž svému břichu, a lahodnými řečmi a pochlebováním podvádějí srdce nevinných.“ (Ř 16:17)
Luther byl formálně exkomunikován bulou Exsurge Domine vypracovanou v červenci 1520. Ta také zavrhla čtyřicet jedna tezí vyňatých z jeho spisů.
Luther
„Pokud jde o mě, kostky jsou vrženy: Pohrdám náklonností i vztekem Říma; nechci s ním být smířen nebo s ním kdy mít jakékoliv společenství. Ať zavrhne a spálí mé knihy; já na oplátku zavrhnu a veřejně spálím celý papežský zákon, tu bažinu herezí.“ (De Wette, I, 466)
Kristus
„Byli však i nepraví proroci v lidu (israelském), jakož i mezi vámi budou nepraví učitelé, kteří uvedou sekty záhubné... A mnozí budou následovati jejich prostopášnosti; a pro ně cesta pravdy bude se tupiti.“ (II Petr 2:1-2)
 
Překlad: D. Grof