pátek 8. dubna 2016

Arcibiskup Pozzo k regularizaci FSSPX (2016)

 
Arcibiskup Pozzo k regularizaci FSSPX (2016)
Jisté koncilní texty mohou být dle Vatikánu předmětem „diskuze“ s FSSPX
Poznámka překladatele: Krátce po setkání generálního představeného FSSPX biskupa Fellayho s papežem Františkem a následném setkání se sekretářem Komise Ecclesia Dei arcibiskupem Pozzem vám přinášíme překlad článku, v němž se arcibiskup Pozzo vyjadřuje k regularizaci FSSPX. Článek ponecháváme bez komentáře, pouze opětovně poukazujeme na fakt, že vedení FSSPX již dnes neřeší, zda bude dohoda s neomodernistickým Římem, ale pouze to kdy tato dohoda bude a za jakých podmínek pro FSSPX.
***
7. dubna 2016
Marie Malzac
Několik dní po setkání  papeže Františka a představeného Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) naznačil arcibiskup Guido Pozzo, sekretář Komise Ecclesia Dei, že „dokumenty Druhého vatikánského koncilu by měly být přivítány dle míry závaznosti, již vyžadují.“ Přijetí textů o vztazích s jinými náboženstvími [Nostra Aetate] nepředstavuje nutnou podmínku pro právní uznání lefebvristické společnosti, a jisté otázky budou moct zůstat „předmětem diskuze a vyjasnění,“ vysvětlil pro La Croix.
Setkání 1. dubna mezi papežem Františkem a biskupem Bernardem Fellayem, hlavou lefebvristické linie, spadá „do kontextu postupu FSSPX k plnému smíření, které přijde s kanonickým uznáním tohoto institutu,“ vysvětlil pro La Croix arcibiskup Guido Pozzo, sekretář Komise Ecclesia Dei, která je v rámci Kongregace pro nauku Víry zodpovědná za vztahy s Tradicí.
V tuto chvíli je zvláště důležité pracovat k vytváření atmosféry důvěry ... překonat tvrdost nedůvěry, která je pochopitelná po tolika letech odstupu a rozdělení,“ pokračoval arcibiskup Pozzo a ujišťoval, že ji chce „rozptýlit“, aby se znovu objevily „důvody pro jednotu a pro prosazování integrity katolické víry a Tradice Církve.
Jsou vyžadovány různé stupně přilnutí
Muž zodpovědný za rozhovory s FSSPX považuje za vhodné připomenout tři základní body, jež činí člověka katolíkem: „lpění na vyznání víry, pouto svátostí a hierarchické spojení s papežem“. Toto bude obsahovat Věroučná deklarace, „která bude ve vhodný čas předložena FSSPX k uznání.“
Co se týká Druhého vatikánského koncilu, vedl kurz přijatý při setkáních posledních let k důležitému vyjasnění: Druhý vatikánský koncil může být dostatečně pochopen pouze v kontextu celé Tradice Církve a jejího stálého magisteria,“ upřesnil arcibiskup Pozzo.
Vyhlášení pravd víry a jisté katolické nauky obsažené v dokumentech Druhého vatikánského koncilu musí být uznány dle míry závaznosti, již vyžadují,“ pokračoval tento italský biskup, který opakuje rozdíl mezi dogmatem a některými výnosy či deklaracemi obsahujícími „pokyny pro pastorační působení, směřování a návrhy, nebo exhortacemi praktické pastorační povahy,“ jako tomu je zvláště v případě [dokumentu] Nostra Aetate v jeho otevření dialogu s nekřesťanskými náboženstvími.
Není to překážkou pro kanonické uznání
Tyto dekrety „budou, i po kanonickém uznání, představovat předmět diskuze a detailnějšího prohloubení, a [tato diskuse] bude jejich částí, se zřetelem na větší zpřesnění, abychom se vyhnuli nedorozuměním a mnohosmyslům, které se, jak víme, široce rozšířily v současném církevním světě.“
Problémy vznesené ze strany FSSPX a týkající se otázek vztahů Církve a státu a náboženské svobody, praxe ekumenismu a dialog s nekřesťanskými náboženstvími, jisté aspekty liturgické reformy a jejich konkrétní aplikace zůstávají předmětem diskuze a vyjasnění,“ dodal arcibiskup Pozzo, „nepředstavují však překážku kanonickému a právnímu uznání FSSPX.“
FSSPX je žádáno „akceptovat, že magisterium Církve je jediné, jemuž je svěřen poklad víry, aby ho strážilo, hájilo a vykládalo.“ „Věřím, že toto vyjasnění může pro FSSPX představovat pevný bod.
Zdroj: La Croix
Překlad: D. Grof, revize Lapis Reprobatus