neděle 29. listopadu 2015

Arcibiskup Lefebvre – obhájce katolické Církve (2014)Arcibiskup Lefebvre – obhájce katolické Církve (2014)
clip_image002
Následující článek přináší výběr působivých citátů arcibiskupa Lefebvra, zakladatele FSSPX a velkého obhájce Boží Církve. Slova tohoto velkého muže stojí za zamyšlení.
To, co řekl o svobodných zednářích, stojí za zopakování i dnes. Ve Vatikánu jsou zednáři. Pokud to řekl v roce 1986, co by řekl nyní, když by je viděl u moci, jak se v tuto chvíli pokoušejí zničit Církev?
„Je velice obtížné říct: ´Tento člověk je zednář´, ´Tento člověk je zednář´, nebo ´Tamten člověk je zednář´.“ My nevíme. Je to velice obtížné. Je jisté, že existují někteří kardinálové, někteří biskupové, kardinálové v Kurii nebo monsignoři nebo sekretáři kongregací v Římě, kteří jsou zednáři. To je jisté, protože to sami zednáři řekli. Řekli, že mají ve své lóži některé kněze a biskupy. Je jisté, že v Římě existují někteří kardinálové a mnoho monsignorů, kteří dělají totéž dílo jako zednáři; mají stejné myšlení, stejné uvažování.“ – arcibiskup Lefebvre, rozhovor z roku 1986, St. Michael´s Mission, Atlanta, GA
Petrův stolec a posty čelních představitelů v Římě jsou obsazeny antikristy, rychle se uskutečňuje zničení Království Našeho Pána dokonce i v Jeho Mystickém Těle zde dole... To na naše hlavy seslalo pronásledování ze strany římských antikristů. Tento Řím, modernistický a liberální, pokračuje ve svém díle ničení Království Našeho Pána, jak ukazuje Assisi a potvrzování vatikánských liberálních tezí ohledně náboženské svobody...“ – arcibiskup Lefebvre, Dopis budoucím biskupům, 29. srpna 1987
„Papež si jen může přát, aby katolické kněžství pokračovalo. Proto nikterak není duchem roztržky či schizmatu, že uskutečňujeme tato biskupská svěcení, ale je to proto, abychom přišli na pomoc Církvi, která se bezpochyby nachází v nejžalostnější situaci celé své historie. Kdybychom se nacházeli v době sv. Františka z Assisi, papež by s námi souhlasil. V jejích šťastnějších dnech nebyl Vatikán okupován zednáři. – arcibiskup Lefebvre
Jsme obviňováni, že jsme exkomunikováni, když jsme ve skutečnosti „exkomunikováni“ zednáři.
„Máme tedy být exkomunikováni modernisty, lidmi, kteří byli odsouzeni předešlými papeži. Co to tedy může doopravdy udělat? Jsme odsouzeni lidmi, kteří jsou sami odsouzeni...“ – arcibiskup Lefebvre, tisková konference Écône, 15. června 1988
Největším vítězstvím ďábla je, že se ujal ničení Církve bez toho, že by stvořil jakékoliv mučedníky. Ale Církev [stojící] proti své minulosti a své Tradici není katolickou Církví; proto to, že jsme exkomunikováni liberální, ekumenickou a revoluční církví, je nám lhostejné.“ – arcibiskup Lefebvre, 29. června 1979, kázání při svěcení
Čím je Druhý vatikánský koncil? Arcibiskup nám to říká:
Druhý vatikánský koncil byl „vypuštěním sil zla ke zničení Církve“. – arcibiskup Lefebvre, „Koncil neboli vítězství liberalismu“
Toto řekl o koncilních otcích:
„Ti, kteří pracovali k odzbrojení pravdy a vydali ji omylu, nesou těžkou odpovědnost.“ – arcibiskup Lefebvre, „Obviňuji koncil“
Další arcibiskupovy citáty:
„Přijímám Řím všech časů s jeho naukou a s jeho Vírou. To je Řím, který následujeme, ale modernistický Řím, který mění náboženství? Odmítám jej a zavrhuji jej. A to je Řím, který byl uveden na koncil a který právě ničí Církev. Odmítám tuto církev.“ – arcibiskup Lefebvre
„Katoličtí věřící mají striktní právo vědět, že kněží, k nimž se uchylují, nejsou ve společenství s falešnou církví, která je evoluční, letniční, synkretistická.“ – arcibiskup Lefebvre
„Ekumenismus není posláním Církve. Církev není ekumenická, je misionářská. Cílem misionářské Církve je obracet [na Víru]. Cílem ekumenické církve je nacházet to, co je pravdivé v omylech a zůstat na této úrovni. Znamená to popírat pravdu Církve.“ – arcibiskup Lefebvre, 14. dubna 1978
„Dvě náboženství stojí proti sobě navzájem; jsme v dramatické situaci a je nemožné se vyhnout volbě, volba však není mezi poslušností a neposlušností. Co se nám navrhuje, k čemu jsme výslovně vybízeni, za co jsme pronásledováni, protože to nečiníme, je zvolit si vnějškovou poslušnost. Ale ani Svatý otec nás nemůže žádat opustit naši víru.“ – arcibiskup Lefebvre
Co máme činit tváří v tvář ničení Víry?
clip_image006
„Celým svým srdcem a celou svou duší lpíme na katolickém Římu, strážci katolické víry a oněch tradic nezbytných pro zachování této víry, na věčném Římu, učiteli moudrosti a pravdy. Na druhou stranu odmítáme a vždy jsme odmítali následovat Řím neomodernistických a neoprotestantských sklonů, které se jasně projevily na Druhém vatikánském koncilu a po koncilu ve všech z něj plynoucích reformách.“ – Deklarace arcibiskupa Lefebvra z roku 1974
„Do té míry, do jaké se nová církev odděluje od staré Církve, ji nemůžeme následovat. To je náš postoj a proto zachováváme Tradici, pevně se přidržujeme Tradice; a já jsem si jistý, že jsme ohromnou službou Církvi.“ – arcibiskup Lefebvre
Čemu arcibiskup věřil?
„Věříme v jednoho Boha, Našeho Pána Ježíše Krista, s Otcem a Duchem Svatým a vždy zůstaneme věrní Jeho jedinečné Nevěstě, jedné, svaté, katolické apoštolské a římské Církvi.“ – arcibiskup Lefebvre, dopis kardinálu Gantinovi, 6. července 1988
„I když zůstanu sám a i když mě opustí všichni moji seminaristé, dokonce i když mě opustí celé veřejné mínění, je to pro mě totéž. Lpím na svém katechismu, lpím na svém Krédu, lpím na Tradici, která posvěcovala všechny svaté v nebi. Nejsem druhými – oni dělají, jak chtějí, ale já chci spasit svou duši. Veřejné mínění znám příliš dobře: Bylo to veřejné mínění, které odsoudilo Našeho Pána poté, co jej před pár dny vychvalovalo. Nejprve Květná neděle, pak Velký pátek. Známe to. Veřejnému mínění se vůbec nemá věřit. Dnes je pro mě, zítra je proti mně. To na čem záleží, je věrnost naší víře. Měli bychom mít toto přesvědčení a zůstat klidní.“ – arcibiskup Lefebvre
V roce 1987 v dopise budoucím biskupům Bratrstva arcibiskup řekl:
„Hlavním účelem mého předání biskupského svěcení je ten, že bude milost kněžského stavu pokračovat, že bude pravá mešní Oběť pokračovat a že milost svátosti biřmování bude poskytována dětem a věřícím, kteří vás o to požádají.
Zapřísahám vás, abyste lnuli k Petrovu stolci, k římské Církvi, Matce a Paní všech církví, v integrální katolické Víře, vyjádřené v různých krédech naší katolické Víry, v Tridentském katechismu, v souladu s tím, co jste se učili ve svém semináři. Zůstaňte věrní při předávání této Víry, aby mohlo přijít Království našeho Pána.
Nakonec vás zapřísahám, abyste lnuli k Bratrstvu sv. Pia X., abyste zůstali hluboce sjednoceni mezi sebou, v podrobení se generálnímu představenému Bratrstva, v katolické Víře všech časů a pamatovali si slova sv. Pavla Galatským (1:8-9): Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: „Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“
Jak jsme řekli předtím, znovu nyní říkám: „Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ Moji drazí přátelé, buďte mou útěchou v Kristu Ježíši, zůstaňte silní ve Víře, věrní pravé mešní Oběti, pravému a svatému kněžství Našeho Pána pro vítězství a slávu Ježíše v nebi a na zemi, pro spásu duší, pro spásu mé vlastní duše.“
Arcibiskupova slova by mohla být vykládána a mohla by naplnit celé knihy. Nemohu mu učinit zadost a nemohu nikdy dostatečně velebit tohoto muže za záchranu svaté Víry a mše. Jeho přímluvu potřebujeme víc než kdy jindy....
Jen se pevně držel tradice a předal, co přijal.
Ať žije arcibiskup Lefebvre!
„Pravá, tradiční latinská mše je srdcem semináře, kněze, Církve, Evangelia, Našeho Pána. Sv. Pius V. to dobře viděl: pravá, starobylá mše je také překážkou víry proti herezi.“ – arcibiskup Lefebvre, 23. listopadu 1972
Překlad: D. Grof