středa 10. září 2014

O učení modernistů (1911)

 
O učení modernistů (1911)
Počátky a povaha modernismu
Rozpor mezi vzdělaným světem a církví, který zvláště po revoluci francouzské nabyl tak děsivých poměrů, přivedl mnohé bystré hlavy k tomu, aby hledaly nových cest ke smíru vědy s věrou. Pravíme nových cest! Dosavadní katolická věda bohoslovná mohla zajisté s chloubou ukázati na celou řadu skvělých děl apologetických, sledujících stejný účel. Bossuet, sv. František Saleský, Hettinger, Bautz, Gutberlet, Weiss, Schanz, Schill, Jungmann, Egger, Ottiger, Wilmers jsou v té příčině zvučná jména. Ba možno říci, že vlastně celá velikolepá budova filosofie křesťanské s přebohatou literaturou byla rovněž k tomuto účelu zbudována. Tu však vyskytli se učenci, kterým „stará apologie“ zdála se již přežilou. Hlavní její vadou jest prý přemrštěný intellektualismus. Tím prý se modernímu člověku málo pomůže. „Nikoliv chladné rozumování jest s to, aby duši náboženství namluvilo; náboženství musí vypučeti z duše samé, nábožensky cítící.“ Stará apologetika, snažíc se na základě metafysiky dokázati jsoucnost Boží, jsoucnost řádu nadpřirozeného, nesmrtelnost duše a mnohé jiné, nevyhovuje prý již duchu modernímu, který důkazů metafysických neuznává. Třeba prý tudíž apologie nové. „Tážete-li se“, praví francouzský apologeta P. Causette, „k čemu jest třeba nové náboženské apologie, odpovídáme, protože stará již nevystačí. V polemice proti víře změnily se, podobně jako ve válce, od mnohých let zbraně útočné, a proto nemohou obhájcové její jinak, než aby zbraně své oněm přizpůsobili… Ovšem musí apologie, aby byla dokonalá, spojovati důkazy tradicionální s oněmi, které různé doby učinily nezbytnými. Právem však lze tvrditi, že apologie přinese tím hojnější užitek, čím více bude míti na zřeteli potřeby doby přítomné“.
To vše bylo by krásné a uznání hodné, kdyby se jen bylo dle toho též jednalo, že totiž „staré, tradicionální důkazy metafysické mají býti podrženy“. Leč význačnou známkou modernistů jest právě zřejmé opovrhování vším, co dosud v církvi katolické se zvláštní péčí bylo pěstováno: scholastickou filosofií a − jak se vyjadřují − starou, školskou apologetikou. Čím však nahraditi filosofii scholastickou? Kantem, Spencerem, Heglem, Comtem; toť moderní filosofové a miláčci moderny. Jak vidíme, jsou katoličtí moderní apologetové s protestantskými theology za jedno. Protestantům jest veškeren intellektualismus solí v očích. Kant, filosof protestantismu per eminentiam, popřel metafysiku jako vědu, a nazývá se s chloubou drtitelem – „der Zermalmer“ − všech rozumových důkazův o Bohu, duši a nesmrtelnosti.
Na počátku se modernisté k těmto filosofům hlásili veřejně. Když však se začaly mezi duchovenstvem ozývati zřejmé protesty, změnili taktiku a snažili se onu otravnou nauku uvésti do bohosloví katolického pod cizí vlajkou. Není tedy modernismus vlastně nic původního. „Civiltà cattolica“ nazvala jej proto velmi vhodně psittacismem, to jest papouškováním. Zvláštností celé věci pouze jest, že jsou to právě katoličtí kněží, kteří se s takovou horlivostí methody protestantských filosofů a racionalistických theologů ujali. To pověděl modernistům italským přímo do očí Scipio Sighele, jinak nepřítel katolicismu. Pravíť, že moderna nemá vlastně v sobě nic nového, leč, že její hlavní stoupenci nosí na sobě kněžský oděv.
P. Václav Smolík C. SS. R.: Encyklika J. S. papeže Pia X. „Pascendi Domini gregis“ o učení modernistů, Praha 1911, str. 13−14.
Znehodnocení evangelia
Chceme, ctihodní bratři, pozornost vaši obrátiti na toto znetvoření evangelia a svatého charakteru Pána našeho Ježíše Krista, Boha a člověka zároveň, jak je znetvořil Sillon a jiní. Jakmile se zavadí o sociální otázku, jest v jistých kruzích mravem, vyřaditi nejprve božství Ježíše Krista a mluviti pak jen o jeho svrchované spanilomyslnosti, o jeho smilování se nade všemi lidskými nedostatky, o jeho důtklivém vybízení k lásce k bližnímu a bratrství. Zajisté, že nás Ježíš miloval láskou bezmeznou a nekonečnou a sestoupil na zemi, aby trpěl a zemřel, aby všichni lidé ve spravedlnosti a lásce kolem něho shromážděni, oduševnělí týmiž city vzájemné lásky, ve štěstí a v pokoji žili. Avšak uskutečnění tohoto časného a věčného štěstí podmínil tím, aby každý žil ctnostně a dal se poučovati Petrem a jeho nástupci. A byť i byl Ježíš oproti zbloudilým a hříšníkům dobrotivým, nešetřil přece jejich bludných názorů, třeba že byly poctivě míněny: miloval všechny, aby je poučil, obrátil a zachránil. Volal-li k sobě nuzné a strádající, nečinil tak, aby jim hlásal závist fantastické rovnosti. Pozvedal-li nízkých, nečinil tak, aby jim vštěpoval cit neodvislé a poslouchati se zdráhající důstojnosti. Překypovalo-li srdce jeho vlídnosti k duším dobré vůle, dovedl je ozbrojiti svatým rozhořčením proti prznitelům stánku Božího, proti nešťastníkům, kteří dávali malým pohoršení, proti mocným, kteří lid těžkými břemeny utiskovali, nehnuvše ani prstem pro jeho povznesení. Byl právě tak silný jako spanilomyslný: napomínal, varoval, trestal, věda a uče nás, že bázeň jest počátek moudrosti, a že mnohdy musí býti odňat úd, aby ostatní tělo bylo zachráněno. Konečně nesliboval příští společnosti vlády ideální rovnosti, z níž všechno utrpení bude odstraněno, nýbrž svým učením a svým příkladem naznačil cestu k možnému štěstí na zemi a k dokonalému štěstí na nebi: královskou cestu sv. kříže. To jest učení, které ukazuje nám v Pánu našem Ježíši Kristu něco jiného, než humanismus bez podstaty a bez autority.
List papeže Pia X. arcibiskupům a biskupům francouzským proti Sillonistům ze dne 25. srpna 1910, Rádce duchovní, XVIII, č. 1, str. 80.
Podle modernistů víra podléhá vědě
To, co [modernisté] věrou nazývají, není vůbec věrou, tím méně věrou katolickou. Přesvědčení katolíka opírá se o nadpřirozené zjevení Boží; věříme, protože Bůh, pravda věčná, to zjevil a pravdivost zjevení dokázal událostmi, které historickou methodou lze zjistiti. Z té příčiny bylo, jest a bude učením katolické bohovědy, že víra ve věcech náboženských jest nad každou profánní vědu povýšena, ve věcech pak profánních ostatním vědám nadřízena, to jest žádná věda profánní nemůže býti pravdivou, příčí-li se pravdám Bohem nám zjeveným. Příčina toho jest jasná. Rozum lidský, od něhož věda má svou existenci, může se klamati, a často se klamal; Bůh však, jehož zjevení jest zdrojem víry, klamati ani oklamán býti nemůže. Nejlepším důkazem ex absurdis (t. j. z nesmyslných důsledkův učení) proti zásadě modernistů, že víra se musí vědě přizpůsobiti, jsou dějiny filosofie. Co tu různých vědeckých názorů splodí jediné století, ba jediné desítiletí. Každý z oněch vědců činí nárok na neomylnost a naprostou vědeckost své soustavy; a přece stojí tyto někdy venkoncem proti sobě. Kterému z nich má se víra přizpůsobiti? Právě soustava čítající největší počet stoupenců může se, jak zkušenost dokazuje, přes den změniti. Co se dnes ve filosofii velebí, to se zítra odkládá jako věc přežilá… Musila by tu platiti také zásada: „Ježto pravda našeho poznání jest pouze relativní, jest lhostejno, kterému z různých systémů filosofie se víra přizpůsobí, kousek pravdy se najde všude?“ Ale tu dle téže svobodomyslné zásady musí býti také církev oprávněna, aby zůstala při své staré, osvědčené filosofii Aristotelově a sv. Tomáše Akvinského, neboť i v této musí býti snad také kousek pravdy. Nelze přece mysliti, že všecky ostatní soustavy mají kousek relativní pravdy, a jenom stará filosofie scholastická jest čirou nepravdou.
Co platí o filosofii, platí o všech ostatních vědách. Kolika proměnám podléhají na př. různé hypothese a theorie přírodozpytců v poměrně krátké době. (…) Nedivíme se tomu. Pravdy, které jsou předmětem věd profánních, nejsou nám zjeveny. Jest to ponecháno bádavému duchu lidskému, aby zkoušel sil svých na vyzpytování jejich, i lze snadno pochopiti, že důvtip lidský vždy nestačí, aby celou pravda najednou a dokonale pochopil. Namáhavě, krok za krokem kráčí osvěta vpřed; častokráte zabloudí na stezky bludné, octne se na bezcestí, a musí se vraceti zpět, aby s větší pozorností začala svoji práci poznovu. Věda profánní, i když si osvojuje hrdý název „exaktní“, jest omylům a proto i změnám podrobena, jak to dějiny její nejjasněji dosvědčují. A víra, jejímž předmětem jest pravda Bohem nám zjevená, měla by se stále vědě přizpůsobovati? Měla by se měniti dle módy právě vládnoucí? Pošetilejší zásady nemohli modernisté ani vysloviti.
P. Václav Smolík C. SS. R.: Encyklika J. S. papeže Pia X. „Pascendi Domini gregis“ o učení modernistů, Praha 1911, str. 257−260.
Vývoj náboženských dogmat
Dogmat v té formě a v tom slovném znění, jak je nyní v církvi nalézáme, od počátku ovšem nebylo. Ale bohověda katolická nikdy neučila, že by Písmo svaté bylo sbírkou hotových, již přesně a jednou pro vždy definovaných článků víry; nikdy, že by na př. dogma o neomylnosti papežově, o neposkvrněném početí P. Marie, o transsubstanciaci apod. bylo prvním křesťanům v té formě a slovném znění známo, jak je pozdější církevní sněmy definovaly. Právě církevní synody a všeobecné sněmy jsou toho nejlepším důkazem; bývaloť stálým bodem programů jejich urovnání různých dogmatických sporův a slavné definování článků víry. Často slouží jistá slova, vyskytující se ve spise, o jehož stáří se rozhoduje, právě za důkaz, že dílo nemohlo býti sepsáno před tím neb oním církevním sněmem, poněvadž teprve tam se od Otců církevních do bohosloví zavedlo, jako nejpřiměřenější výraz určité pravdy. Dogmata církevní podléhají tedy také jistému druhu vývoje, o tom nikdo nepochyboval a nepochybuje. (…)
Avšak s druhé strany jest zase plnou pravdou, že církev takového vývoje, o jakém modernisté píší a blouzní, nikdy neuznávala a nikdy neuzná. V jakém smyslu připouští katolické bohosloví vývoj pravdy věroučné, krásně a jadrně nastínil již ve 13. století sv. Tomáš Akvinský, a to tak jasně, že by [modernisté] byli všecko, co v jejich soustavě správného jest, u něho nalezli, kdyby místo Kanta, Spencera, Hegela, byli jemu věnovali svou píli a své nadšení. Učíť sv. Tomáš: Žádný rozum stvořený nemůže pravdy božské pochopiti adaequate, t. j. pochopiti na ní vše, co pochopitelno jest, tak aby již více k pochopení na ní nezůstalo. I ti, kteří se na nejvyšší, dosažitelný stupeň poznání povznesli, poznávají pouze nepatrný díl celé pravdy. Než, ani tato nepatrná část pravdy božské nebyla hned od začátku majetkem lidstva. Bůh ovšem všecko adaequate poznává; avšak nezjevuje lidem všecko, co sám poznává, a co jim zjevuje, nezjevuje hned od začátku v celé plnosti a jasnosti. Spíše počíná si tu Bůh jako moudrý učitel, který žáka jenom pozvolna v poznání pravdy uvádí, poněvadž by ani všeho najednou nepochopil. (…) Čemu sv. Tomáš učil, učili před ním již sv. Augustin, a ještě starší spisovatelé. Stále opakuje se u nich pravá katolická zásada: Zjevení Boží bylo Kristem a sv. apoštoly ukončeno, nicméně křesťanská nauka věroučná a mravoučná se v jistém smyslu stále vyvíjí, t. j. přibývá dogmat definovaných.
Nastává důležitá otázka, zda jest tento vývoj spojen s nějakou pozměnou vět dogmatických? Třeba tu činiti přesný rozdíl. K dogmatu náleží dvě věci; předně pravda Bohem zjevená, jako jeho obsah a rozsah, a za druhé autoritativní definice téže pravdy církevním úřadem učitelským. Pravda, Bohem zjevená, se měniti nemůže; způsob však, jakým církevní úřad věřícím tuto pravdu předkládá, jest změnám přístupen. Avšak i tato změna, stala-li se, neznamená nikdy nějaké opravy neb odvolání pravdy dříve definované, nýbrž pouze její další objasnění, rozbor a všestrannější upotřebení. Zjevení Boží, které Ježíšem Kristem a sv. apoštoly bylo navždy ukončeno, jest uloženo v Písmě sv. a tradici. Co v tomto depositum fidei obsaženo není, nemůže církev nikdy za dogma prohlásiti; avšak naopak také ničeho zavrhnouti, co zřejmě v učení apoštolském jest zahrnuto, − tak rozhodl sněm Tridentský (sess. 4.). S druhé strany zavrhl sněm Vatikánský (sess. 3.) bludnou domněnku, že by mohla někdy nastati nutnost, staré církevní učení v novém, rozdílném smyslu vykládati. Protože tedy vývoj víry ani v rozmnožení pravdy zjevené, ani ve změně smyslu dogmat již definovaných záležeti nemůže, zbývá pouze, že vývoj onen spočívá v přesnějším podání a rozboru nauky původní. (…)
Příklad věc objasní. O primátu a neomylnosti papežově, mluví-li ex cathedra jako zástupce Kristův, ve středověku nikdo téměř nemluvil. Věc rozuměla se sama sebou na základě Písma sv. a tradice; proto také nikdo této pravdy zvláště nezdůrazňoval. Tu přišla neblahá doba papežského rozkolu. Sněm Kostnický přiměl pravého papeže i protipapeže k tomu, aby se nároků svých na stolec Petrův zřekli. Přirozený účinek toho byl, že vznikla domněnka, jakoby sněm církevní stál nad papežem. Začalo se psáti a mluviti tak i onak. Jansenisté, Gallikáni a všichni ti, jichž zájem vyžadoval popírání primátu římských biskupů, využitkovali neblahé události ve svůj prospěch. S druhé strany katoličtí biskupové, provinciální sněmy, papežové, se vší rozhodností hájili starého církevního učení. Až konečně sněm Vatikánský všem hádkám učinil konec. Dogma tedy o neomylnosti papežově není novou pravdou zjevenou, není také zdokonalením, nebo přeměnou některého dřívějšího učení; novým při něm jest pouze autoritativní prohlášení církve, že je z Písma sv. a ústního podání se vší jistotou poznati lze, jako pravdu Bohem zjevenou. Poklad víry jím nevzrostl, pouze počet definovaných článků víry zvětšil se o jeden. Jest to sice také jistý vývoj, avšak nikoliv přirozený, organický, životní vývoj pravdy samé, jak to modernismus pojímá.
P. Václav Smolík C. SS. R.: Encyklika J. S. papeže Pia X. „Pascendi Domini gregis“ o učení modernistů, Praha 1911, str. 316−322.
Zdroj: P. Václav Smolík C. SS. R.: Encyklika J. S. papeže Pia X. „Pascendi Domini gregis“ o učení modernistů, Praha 1911
Zpracoval: Jakub Albert