neděle 30. března 2014

REX! Rozhovor s P. Martinem Fuchsem (2014)


REX! Rozhovor s P. Martinem Fuchsem (2014)
30. března 2014
Motto: „Důvěra v představené je nyní...otřesena, je zničena.“ (P. Fuchs, Rezignační dopis)
P. Martin Fuchs je bývalým členem Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX). Bratrstvo opustil 30. prosince 2013. Svůj krok vysvětlil ve svém Rezignačním dopise (česky zde). P. Fuchs byl knězem FSSPX v Rakouském distriktu. Vzhledem k tomu, že Česká republika formálně patří do téhož distriktu a je sousední zemí, jeho případ nás velmi zajímá. Důležitější však je, že krok, který P. Fuchs učinil, je ve Střední Evropě průlomový. P. Fuchs nyní žije v Aigenu poblíž česko-rakouských hranic. Jedním podstatným důvodem proč požádat P. Fuchse o rozhovor, byl náš záměr přinést nějaké čerstvé informace z tohoto koutu světa a zpřístupnit je všem stejně smýšlejícím lidem ve světě celosvětového Odporu, ale také těm, kteří stále váhají nebo, což je mnohem horší, zůstávají ohledně toho, co se děje, nevědomí. Myslíme si, že P. Fuchs, dříve vysoce respektovaný kněz Rakouského distriktu FSSPX, nás má mnohé co naučit.
(Poznámka: Celý rozhovor byl veden v angličtině, která není mateřským jazykem P. Fuchse.)
REX!: Otče, řekl byste nám, prosím, jak byl Váš odchod přijat Vaším představeným distriktu? Bylo to plné hořkosti jako v případě některých jiných kněží, nebo to bylo poněkud civilizovanější?
P. Martin Fuchs: Řekl jsem novému představenému o svých osobních názorech ohledně vztahů Bratrstva s Římem, když do Rakouského distriktu přijel minulé léto. Nebylo to tedy pro něj úplně nové.
REX!: Ve svém Rezignačním dopise jste napsal: „Důvěra v představené je nyní...otřesena, je zničena“. Můžete stručně říci, proč tomu tak je?
PMF: Během posledních 14 let jsem si všimnul, jak se představení odchýlili z cesty našeho Zakladatele, arcibiskupa Lefebvra. Nejprve jsem tomu nemohl uvěřit. Omlouval jsem je a snažil jsem se jejich dvojznačná prohlášení správně interpretovat, uvědomil jsem si však, že jsou tyto projevy stále častější, a že jejich rozhodnutí usilovat o kanonické řešení je neměnné, bez ohledu na vyřešení naukových rozdílů.
Podíváme-li se zpět, uvědomíme si, že zde existovaly přinejmenším tři hlavní lži:
Lež č. 1: Požádali o uvolnění „staré“ mše. Tridentská mše nebyla nikdy zakázána, byla vždy svobodná. Neexistovala proto žádná potřeba uvolnění.
Lež č. 2: Žádali o snětí „exkomunikací“. Náš Zakladatel tyto tzv. exkomunikace vždy považoval za neplatné. To, co je však neplatné, jistě nevyžaduje snětí. Když požádali o snětí exkomunikací, připustili, že exkomunikace uvalené v roce 1988, byly naprosto oprávněné. V takovém případě by to znamenalo, že arcibiskup Lefebvre a biskup de Castro Mayer provedli neoprávněný čin.
Lež č. 3: Započali rozhovory s Římem, protože tyto dvě podmínky, o něž žádali, byly splněny, ačkoliv splněny nebyly. „Stará“ mše není svobodná, ani nemůže být kdykoliv sloužena.
Ptal jsem se sám sebe: Může Boží požehnání stát na těchto lžích?
REX!: Ve svém Rezignačním dopise jste také uvedl několik hlavních důvodů pro Váš odchod. Shrnul byste je v několika slovech nebo vyzdvihnul některý bod zvlášť?
PMF: Arcibiskup Lefebvre nám ukázal, jak vyjednávat s Římem. Mluvil jasně o tom, co si myslí o nové mši, co si myslí o „exkomunikacích“, co si myslí o budoucím dialogu s Římem, a co si myslí o praktické dohodě. Všechny jeho odpovědi byly precizně formulovány a byly důležité pro ochranu Bratrstva sv. Pia X. Představení se však nedrželi jeho přístupu a nechtěli se jej držet. Přečtěte si kázání otce Jeana de Morgon z 26. ledna tohoto roku a uvidíte, jak biskupové Fellay, de Galarreta a Tissier de Mallerais změnili svůj názor. Vezmete-li Prohlášení těchto tří biskupů [myšleno Prohlášení u příležitosti 25. výročí biskupských svěcení – pozn. překl.] – bod 11 – musíte připustit, že praktická dohoda je možností. Uzavře-li se tato dohoda, papež jmenuje vizitátora, který bude požadovat přijetí Druhého vatikánského koncilu a podle svého uvážení také v budoucnu schválí biskupy. Bylo by jen otázkou času, než by Bratrstvo sv. Pia X. zmizelo.
REX!: Pokud si dobře pamatuji, byl jste také zodpovědný za kapli FSSPX v Budapešti v Maďarsku? Co věřící tam? Podporují Vás či alespoň pochopili Váš krok? Co si myslí o politice biskupa Fellayho?
PMF: Ano, byl jsem odpovědný za kapli FSSPX v Budapešti. Pokud jsem mohl vidět, pečlivě sledovali vztahy mezi FSSPX a Římem. Představení neinformovali věřící o situaci, takže věřící získávali informace přes internet. Nalezli dopis tří biskupů a odpověď generálního domu a byli velmi zklamáni obsahem posledně zmíněného.
Většina z nich můj krok pochopila velice dobře. Zcela ztratili důvěru v představené Bratrstva.
REX!: Mám za to, že nyní pobýváte v Aigenu v Rakousku. Jak se Váš život změnil od té doby, kdy jste opustil FSSPX? Domnívám se, že v Aigenu je malá kaple, kterou obsluhujete.
PMF: V minulosti jsem často naslouchal kázáním a četl knihy arcibiskupa Lefebvra. Nechci následovat nové cesty. Chci jen následovat našeho Zakladatele kvůli jeho nekompromisní katolické nauce.
Zde v Aigenu chci být knězem pro každého, kdo požádá o mé kněžské služby.
REX!: Vraťme se k záležitosti Vašeho odchodu. Co pro Vás bylo tou poslední kapkou ve Vašem rozhodnutí opustit FSSPX, a můžete vysvětlit, jak těžké to pro Vás bylo učinit tento poslední krok? (Ve svém Rezignačním dopise jste napsal: „S velmi těžkým srdcem jsem generálnímu představenému oznámil svou rezignaci...“) Je samozřejmě mnohem snazší pro věřící rozloučit se a opustit svou kapli; můžeme se jen domnívat, jak těžké to je pro kněze. Jak moc Vám ve Vašem rozhodnutí pomohli Vaši současní věřící?
PMF: Je mi 52 let, nebylo tedy vůbec snadné opustit Bratrstvo. Musel jsem sehnat nové kněžské živobytí. Jinak bych se musel vzdát kněžství a to nemám v úmyslu učinit. Vstoupil jsem do Bratrstva, abych obnovoval katolickou víru. Stal jsem se knězem v Bratrstvu, protože jsem věděl, že jen arcibiskup Lefebvre formoval skutečně katolické kněze.
Věřící z kaple v Aigenu mě podporují, jak jen mohou. Protože kaple v Aigenu patří soukromé rodině, změna byla velmi snadná.
REX!: Můžete nám podat detailnější informace týkající se nynější situace Tradice v Rakousku, pokud jde o kněze a věřící?
PMF: Situace Tradice v Rakousku se určitě liší od jiných zemí. Odstupy [mezi katolíky] jsou velmi velké. Počet věřících není zvlášť vysoký a jejich věk je vysoký, ačkoliv se to liší region od regionu.
Mám dojem, že mnozí věřící nepochopili, že skutečně důležitou otázkou není mše svatá, ale spíše Druhý vatikánský koncil a nové definice náboženské svobody a nového ekumenismu. Na těchto dokumentech se zakládají další změny: nová mše, nové svátosti, ekumenická Bible, nový Kodex kanonického práva, nový katechismus atd.
REX!: Souhlasil byste, otče, s mým pocitem, že atmosféra v dnešním FSSPX je otrávená strachem, nedůvěrou, špiclováním a donášením? Má vlastní zkušenost je, že když jsem v ne až tak vzdálené minulosti předával některé podstatné informace jednomu knězi z Vašeho bývalého distriktu, používal vždy soukromou, spíše než oficiální e-mailovou adresu FSSPX. A ještě jeden příklad z Vašeho bývalého distriktu: Před pár týdny jsem napsal e-mail dalšímu knězi. Odpověděl, ale když jsem se pokoušel odpovědět mu podruhé, má odpověď byla opakovaně odmítnuta jako spam. Když jsem však použil jinou svou e-mailovou adresu a neužil jsem jistá „klíčová slova“, nebyl to vůbec žádný problém. Jsem proto přesvědčen, že všechna oficiální korespondence FSSPX v Rakouském distriktu je stále monitorována stejně jako ve Francii, Švýcarsku, Beneluxu či Německu.
PMF: Bohužel musím říct, že zde existuje atmosféra nedůvěry. Nesouhlasíte-li s novým kurzem, jste pod dohledem. Podívejte se na proces otce Pinauda. Představení jeho jménem vytvořili e-mailovou adresu a rozeslali e-maily jeho přátelům [ve snaze podvodně získat informace o těch, kteří jsou proti menzingenské linii biskupa Fellayho – pozn. překl.].
Představení jasně a vědomě ví, že opustili poslání arcibiskupa Lefebvra. Nebudou tolerovat jakoukoliv kritiku svého nového kurzu, takže nutí kněze, aby byli poslušní a loajální. Jasně si pamatuji, že takto nový Řím po Druhém vatikánském koncilu zacházel s Bratrstvem. Když jsem v roce 1987 navštívil svého farního kněze, abych mu vysvětlil svůj postoj, řekl: „Vy a arcibiskup Lefebvre jste neposlušní. Musíte poslouchat papeže!“ Kdyby tomu arcibiskup Lefebvre naslouchal, nikdy by nezaložil Bratrstvo sv. Pia X.
Představení zakázali prodej odhalující knihy otce Piverta Naše vztahy s Římem, která přesně vysvětluje a zdůrazňuje názory arcibiskupa Lefebvra.
Informace podávané kněžím Bratrstva během posledních 12 let byly nedostatečné a neaktuální. Jako důvod pro to udávali, že vztahy s Římem se musí držet v tajnosti. Náš Zakladatel naopak vždy mluvil veřejně a jednoznačně. O věci tak důležité jako je Víra nelze jednat v utajení.
REX!: Jak byste odpověděl těm, kteří Odpor obviňují, že rozděluje již i tak malé stádo?
PMF: Zde na zemi jsme proto, abychom šli do nebe. Proto musíme zachovávat Pravdu a žít podle této Pravdy. Věřící, kteří podporovali Bratrstvo sv. Pia X., tak vždy činili kvůli Víře a Pravdě. Nyní však jsou obě tyto věci ve velkém nebezpečí, jestliže bude tato zrada dále pokračovat.
REX!: Otče, představte si kněze FSSPX, který má vážné pochyby o tom, co dělat – zda zůstat nebo odejít. Co byste mu řekl? Co by měl zvážit?
PMF: Pokud představení jasně a pravdivě nehovoří, a pokud si nedrží jasný odstup od modernistického Říma, nemohu mu dát jinou odpověď než: odejděte z Bratrstva!
Žádám věřící Odporu, aby podporovali odcházející kněze a aby zřizovali místa, kde mohou sloužit mši svatou.
Mám dojem, že mnozí kněží opravdově neprozkoumali situaci nebo že jsou příliš zaujati svými povinnostmi, zatímco jiní možná nechtějí vidět realitu kvůli důsledkům.
REX!: Velká část kněží v FSSPX je pravděpodobně přesvědčena, že linie biskupa Fellayho je katastrofální, přesto si však myslí spolu s biskupem Tissierem, že je nutné počkat do příští generální kapituly. Myslíte si, že tato strategie může něco změnit, když víme, že většina členů kapituly je jmenována biskupem Fellayem?
PMF: Když se zamyslíte nad změnou těchto tří biskupů, nemůžete již zůstat. Jejich úmyslem je, uzavřít dohodu s Římem. Ke stejnému závěru dojdete, když si přečtete prohlášení a odpovědi představených distriktů – o tom není pochyb!
REX!: Otče, jaký je Váš názor na šest předběžných podmínek dohodnutých na poslední generální kapitule?
PMF: Jsou naprosto nedostačující na ochranu Bratrstva, jak bylo založeno arcibiskupem Lefebvrem. Třetí podmínka sine qua non [bez níž není možno – pozn. překl.] je absurdní: alespoň jednoho biskupa – Pouze jednoho biskupa? A jakého biskupa? Podle představ Říma? To by byl konec Bratrstva!
A první žádoucí podmínka: vlastní církevní soud první instance – tato podmínka jde stejným směrem: Druhá instance může kdykoliv zrušit rozsudky první instance.
REX!: Co si myslíte o nápadu, že by měl biskup Williamson zajistit pokračování Operace přežití vysvěcením jednoho či více biskupů? Podporujete tento nápad?
PMF: Ano, podporuji. Povzbuzoval jsem ho, aby vysvětil biskupy co nejdříve. On nechce kráčet jinou cestou než cestou arcibiskupa Lefebvra.
REX!: Je něco, co byste rád řekl našim čtenářům na závěr?
PMF: Měli bychom následovat našeho Zakladatele! Měli bychom zformovat nové sdružení nebo strukturu, kde by kněží a věřící spolupracovali, založené na jasné deklaraci Nauky a Cílů. Měl by se založit dům, určitý druh centra, kde by se organizoval, koordinoval a zaručil apoštolát. Měl by také existovat fond pro potřeby odcházejících kněží (zdravotní pojištění atd.), aby se zajistilo jejich kněžské živobytí.
Děkuji, otče, za Váš čas a děkuji také za to, co děláte! Jsme šťastní, že v naší oblasti existuje statečný kněz jako Vy. Kéž Vám Bůh žehná!
Rozhovor/překlad: D. Grof
Zdroj: REX!