středa 3. července 2013

Dopis věřících čtyřem biskupům FSSPX (2013)

Dopis věřících čtyřem biskupům FSSPX (2013)

Poznámka překladatele: Tento dopis vznikl jako aktivita kněží a laiků a je zamýšlen jako společná petice čtyřem biskupům FSSPX.
12. června 2013
Jeho Excelence biskup Richard Williamson
Jeho Excelence biskup Bernard Tissier de Mallerais
Jeho Excelence biskup Bernard Fellay
Jeho Excelence biskup Alfonso de Galarreta
 
Excelence,
tento 30. červen označuje 25. výročí biskupských svěcení hrdinně vám udělených arcibiskupem Marcelem Lefebvrem. Jeho Excelence sám svůj historický akt kvalifikoval jako „Operaci přežití“ (1), vědom si toho, jak vám čtrnáct dní před obřadem napsal, že Bratrstvo bylo „Bohem uchráněno, když On dovolil, aby dohoda z protokolu z 5. května vyšla naprázdno“. (2)
Ti katolíci, kteří si stejně tak byli vědomi těchto vážných nebezpečí takovéto dohody, vložili svou důvěru a víru v arcibiskupa, nepohnuti pomlouvačnými obviněními ze schizmatu. Nakonec, kdo opustil Církev? Nikoliv obviňovaní, ale ti, kteří obviňovali! Tajemství bezpráví, ale hrozivá skutečnost.
Dnes, o čtvrt století později, tito katolíci, od té doby spolu s mnoha dalšími, zůstávají hluboce přesvědčeni o moudrosti arcibiskupa Lefebvra při jednání s koncilními autoritami, které stejně tak nyní jako tehdy prakticky ztratily katolickou víru a o to více se snaží v katolické Církvi posílit nekatolické reformy Druhého vatikánského koncilu, jeho nekatolické náboženství s jeho „zparchantělými obřady a zparchantělými svátostmi“ (3). Proto si, víc než kdy jindy, bezvýhradně bereme za svá slova vyřčená generálním představeným, nástupcem arcibiskupa, biskupem Bernardem Fellayem: „Dokud Druhý vatikánský koncil a nová mše zůstávají normou, je dohoda s Římem sebevraždou.“ (4)
Excelence, nemáme menší vděčnost k arcibiskupovi a všem čtyřem z vás, když se odvažujeme naléhavě vás požádat, abyste si vyslechli tuto naší ztrápenou prosbu.
Máme vděk za to, že jste přijali ohromné břímě uložené vám Boží Prozřetelností a za to, že jste doposud obdivuhodně plnili své apoštolské poslání. Je však trápením a velkým smutkem vidět vás v předvečer vašeho jubilea nikoliv již jednotné v tomto vznešeném poslání, ale rozdělené bratrovražednou válkou. Jaká sklíčenost! Jaká odpovědnost!
Arcibiskup Lefebvre vás zapřísahal „zůstat spolu hluboce jednotní“ až do doby, kdy „Petrův stolec bude obsazen Petrovým nástupcem, který bude dokonale katolický a do jehož rukou budete moci vložit zpět milost svého episkopátu, aby ji mohl potvrdit“. (5) Takový požehnaný den, za nějž se modlíme a toužíme po něm, bohužel musí teprve přijít. Jako svatý Josef a blahoslavená Panna Maria v Egyptě, očekáváme čas, který si Bůh zvolí. A i když cítíme silnou sklíčenost, která po dobu existence jedné generace působí na naší víru v neporušitelnost Církve a neomylnost Magisteria: jako svatý Josef a blahoslavená Panna Maria, která nalezla Ježíše v chrámu, nerozumíme.
Hledání dohody s Petrovým nástupcem stále odhodlaným uskutečňovat „ničení Království Našeho Pána“ (5) se nám zdá, jako jasně odporující prozíravému postoji, který FSSPX, včetně každého jednotlivého z vás, zaujímalo a šířilo těchto posledních 25 let, a zapříčinilo ohromné rozdělení. Navíc se zdá, že neexistuje důvod obávat se, že absence kanonického uznání ze strany „oficiální“ Církve je nebezpečím pro naši víru. Kdyby to dnes bylo nebezpečím, muselo by to být nebezpečím od počátku. Bylo? Samozřejmě, že ne! Právě naopak! Mimořádně prozíravé činy Bratrstva, zvláště svěcení z roku 1988, které nás odlišilo od koncilní Církve, se více než dostatečně prokázalo být naprosto nutným pro zabezpečení Víry a toto odlišení bylo následováno takovou hojností dobrého ovoce, že se zdá jako nezpochybnitelně v souladu s Boží vůlí. Díky absenci nutnosti smířit se s totožnými koncilními autoritami a vzhledem ke katastrofálním plodům nejednoty a hříchu zrozených z usilování o smíření, je jasné, že by takové smíření stěží mohlo být Boží vůlí.
Zapřísaháme vás pro lásku k blahoslavené Boží Trojici a spásu duší, abyste se vzdali toho, co rozděluje vás a nás všechny, jmenovitě snahy o dosažení „nemožné dohody“ (6), jasného synonyma pro „Operaci sebevražda“ (1) a byli opět jako jeden ve svém Bohem vám daném poslání za přežití katolické Tradice. Do té míry, do jaké jsme si vás svobodně a ochotně vybrali jako své pastýře, abyste na nás dohlíželi a drželi nás v bezpečí před vlky modernismu a zkažeností koncilních omylů, je vaše suplovaná jurisdikce nad námi nejen zákonná a dobrá, je životně důležitá. My nadále budeme hledat tuto pastýřskou ochranu, dokud to bude potřeba, a budeme ji hledat u kteréhokoliv pastýře, který bude nadále uznávat stav nouze, v němž jsme. A který z vás by již neuznával práva stavu nouze, z nichž jsme skrze Církev, svou matku, měli užitek? Nebudou již od nynějška těm katolíkům, kteří jsou vyvedeni z míry vyhlídkou na praktickou dohodu s „koncilní sektou“ (7), tato práva poskytována? Strašáci [jménem] schizmatik, sedesvakantista, neposlušný.. ..jimiž se ad nauseam oháněli naši nepřátelé oněch posledních 40 let, jsou již na rtech jistých našich otců a bratrů. Jaká škoda! Tyto urážky byly nespravedlivé včera a jsou takové každým coulem i dnes.
Kéž vás náš Božský Spasitel naplní Svou nesmírnou pokorou, Duch Svatý Svými sedmi dary, naše blahoslavená Paní svou mateřskou láskou a svatý Josef svou prozíravou ochranou. Všemohoucí Otče, přijď království Tvé.
V srdci Pána Ježíše a Panny Marie se za vás modlíme. Vaše děti v Kristu Ježíši,
Zde přiložit seznam podepsaných a jejich duchovní kytici [tj. seznam nabídnutých modliteb – pozn. překl.], která podpis doprovází.
 
1)      Arcibiskup Marcel Lefebvre, kázání v Econe, 30. června 1988.
2)      Biskup Marcel Lefebvre, dopis budoucím biskupům, 12. června 1988 (citováno v Sel de la Terre č. 28, str. 164-166).
3)      Biskup Marcel Lefebvre, kázání v Lille, 29. srpna 1976.
4)      Biskup Bernard Fellay, Econe, 8. září 2006 (citováno v The Angelus, prosinec 2009, str. 5).
5)      Biskup Marcel Lefebvre, dopis budoucím biskupům, 12. června 1988.
6)      Generální kapitula FSSPX, červenec 2006.
7)      Biskup Bernard Tissier de Mallerais, kázání o svatodušních svátcích 2013.
Zdroj: soukromý zdroj překladatele
Překlad: D. Grof