sobota 9. června 2012

Otevřený dopis bp. Fellayovi od některých znepokojených věřících anglického distriktu FSSPX (2012)


Otevřený dopis bp. Fellayovi od některých znepokojených věřících anglického distriktu FSSPX
19. května 2012 (Na webu zveřejněno 5. června 2012.)
Vaše Excelence biskupe Fellay,
předstupujeme před vás v duchu křesťanské lásky, abychom vám předložili určité obavy, které vám chceme adresovat jako generálnímu představenému FSSPX. Po nějakou dobu nyní slýcháme hovory o praktické dohodě s Římem. Máme obavy z potenciálního nebezpečí, které to může představovat pro integritu víry, naší víry a víry našich dětí a vnoučat.
Úmysly Říma ve vztahu k dohodě s FSSPX
Několik vysoce postavených duchovních FSSPX (P. Pfluger, P. Schmidberger a další) prohlásili, že Řím je připraven dát FSSPX „carte blanche“ (bianko šek – pozn. překl.) – jinak řečeno, přijmout FSSPX jaké je, bez kompromisu. V rozporu s tím však byla publikovaná slova několika vysoce postavených římských prelátů včetně vatikánského mluvčího, který vyjasnil, že oni toto vnímají jako otázku toho, že FSSPX přijme nové náboženství „Druhého vatikánského koncilu“, aby se tak „navrátilo do Říma“.
Zároveň jsme varováni, abychom nevěnovali žádnou pozornost fámám. Protože existuje rozpor mezi těmito dvěma verzemi toho, co se FSSPX nabízí, a protože vatikánské tiskové prohlášení není fáma, máme si kupříkladu myslet, že bychom neměli věnovat žádnou pozornost slovům P. Pflugera?
Váš vlastní postoj ke koncilu
Jsme také pobouřeni vašimi posledními poznámkami, které ve světě publikovala CNS (katolická tisková agentura – pozn. překl.), že „[Díky věroučným rozhovorům s Římem] vidíme, že mnoho věcí, které bychom zavrhovali, protože pochází od koncilu, ve skutečnosti nejsou od koncilu“ .. a že: „Papež říká, že koncil musí být zasazen do rámce tradice Církve... S těmito prohlášeními souhlasíme, úplně, naprosto.“ (CNS, květen 2012)
Chtěli bychom poukázat na to, že když říkáte „my“, nemluvíte tím za nás. Navíc si lámeme hlavu nad tím, jak chcete představu, že koncil neučil nic mylného, ale byl spíše nesprávně vykládán, uvést do souladu se slovy arcibiskupa Lefebvra (například z jeho knihy Zbavily ho koruny), nebo dokonce s vašimi vlastními tvrzeními z ne příliš vzdálené doby jako je: „Ratzinger by se měl připravit na přímou revizi koncilních textů a ne jen na kritizování nesprávné hermeneutiky (výkladu).“ (CNA, 30. října 2007)
Z jistých míst se na nás naléhá, abychom projevili loajalitu, poslušnost a jednotu. Ponecháme-li stranou nepříjemnou vzpomínku na to, jak úplně stejná slova byla užívána k umlčení opozice vůči koncilnímu učení a nové mši před nějakými 40 lety, cítíme nutkání se zeptat: Kterého biskupa Fellaye bychom měli uposlechnout? Biskupa Fellaye z roku 2007, který si myslí, že Druhý vatikánský koncil musí být revidován, nebo biskupa Fellaye z roku 2012, který si myslí, že Druhý vatikánský koncil byl pouze špatně pochopen a musí být přijat? Mimoto, který biskup Fellay je víc v souladu s příkladem arcibiskupa Lefebvra?
Váš postoj vůči Benediktu XVI.
Musíme také přiznat, že jsme přinejmenším zmateni, pokud jde o vaše nedávná prohlášení o Benediktu XVI. Bylo řečeno, že nikdo v FSSPX nemá právo odmítnout, jestliže papež trvá na kanonickém urovnání. Vy sám jste o něm [papeži] hovořil z toho pohledu, že je naším vůdcem v boji za Tradici: „My ale nejsme sami při práci na obraně Víry ... Sám papež tak činí, je to jeho úkol. A jestliže my jsme povoláni pomoci Svatému Otci, nechť se tak stane.“
Smíme vám připomenout, že je to tentýž člověk (kardinál Ratzinger), u nějž arcibiskup Lefebvre v roce 1988 cítil, že mu nemůže důvěřovat? Že je to tentýž člověk, který hlásal hereze, jež nikdy neodvolal, jak na to biskup Tissier de Mallerais několikrát poukázal? Že v myšlení téhož Benedikta XVI. představa „obrany víry“ asi zahrnuje i spekulování o neexistenci limbu, o možné mravní bezúhonnosti antikoncepce, když ji užívají zvrhlíci, a že zřejmě věří, že konverze, křest nebo vyznání Krista nejsou pro Židy nezbytné, aby byli spaseni?
Vzhledem k tomu, že tak prominentní osoba jako vy normálně tyto věci neignoruje, je od nás nerozumné vyvodit z toho, že vědomě a úmyslně přehlížíte nepravověrnou nauku a vedení Benedikta XVI.?
Webové stránky Amerického distriktu FSSPX momentálně přinášejí článek, který se, dle příkladu sv. Basilea Velikého, snaží budit zdání, že správný postoj katolíků, když čelí nepravověrnosti a herezi na vysokých místech, je postoj mlčení tváří v tvář odpadlictví, aby se tak přizpůsobili odpadlíkům. Ani na minutu si neumíme představit, že arcibiskup Lefebvre by s tím souhlasil, ani že by byť na moment toleroval, že by se takový názor v jeho FSSPX učil.  
Opět shledáváme, že pokud jde o setrvání ve věrnosti k dědictví velikého arcibiskupa, věrnosti ke katolické Tradici, jsme s vámi a vašim vedením ve sporu. Nepřáli jsme si to, ani jsme to nechtěli. Příčina spočívá ve vás, tudíž na vás spočívá i řešení. Ať bude výsledek jakýkoliv, my nebudeme těmi, kteří se změní. My zůstaneme věrní Tradici, ať budou následky jakékoliv.
Fámy, informace, otevřenost a poctivost
Nakonec chceme vyjádřit naše hluboké znepokojení ohledně toho, že uprostřed tohoto zmatku, uprostřed toho, co se zdá být ohromným zvratem dotýkajícím se FSSPX – a tudíž nás všech a v důsledku toho i budoucnosti Tradice a celé Církve – se zdá, že vedení FSSPX projevuje tajnůstkářství při poskytování informací v duchu poctivosti a otevřenosti. Na jednu stranu se nám říká, že nemáme věnovat pozornost fámám nebo internetovým klepům, a že si máme všímat informací, které k nám přicházejí z oficiálních zdrojů FSSPX.
Na druhou stranu, když vyjdou na světlo solidní fakta (jako je Dopis tří biskupů nebo váš nedávný rozhovor pro CNS, nebo vatikánské tiskové prohlášení o FSSPX), má se za to, že je také nebudeme sledovat.
Na jednu stranu se nám říká, že bychom měli získávat informace pouze z oficiálních orgánů FSSPX (DICI, sspx.org, pius.info atd.). Na druhou stranu tytéž tiskové orgány (DICI, sspx.org, pius.info atd.) před svými čtenáři prokazatelně skrývají jakákoliv fakta, která nepomáhají věci, kterou se snaží prosazovat (jmenovitě důvod ve prospěch dosažení praktické dohody s Římem). Nikde na DICI.org nebo SSPX.org nebo na pius.info člověk nenalezne poslední tisková prohlášení z Vatikánu, ani žádný odkaz na fakt, že velká část biskupů, kněží a věřících FSSPX – my věříme, že většina – je proti myšlence na praktickou dohodu s Římem.
Jsme káráni za to, že čteme to, co je označeno za „soukromou korespondenci“ (myšlen je Dopis tří biskupů a odpověď bp. Fellaye na něj – pozn. překl.), když naším jediným přáním je ukončit fámy tím, že se budeme informovat o faktech. Dopis, který vám tři biskupové FSSPX zaslali minulý měsíc, neobsahuje jakékoliv osobní informace a zabývá se pouze veřejnými záležitostmi ovlivňujícími budoucnost FSSPX, je tedy zajisté poněkud pokrytecké, aby byl označován jako „soukromá korespondence“.
Co víc, zdá se, že existuje dvojí metr, kdy duchovní, kteří jsou pro dosažení praktické dohody, mají dovoleno vyjadřovat své osobní názory z kazatelny, zatímco se zároveň vyžaduje naprosté mlčení od těch, kteří jsou proti takové dohodě. Cítíme proto, že jsme oprávněni číst i šířit onen dopis i jiným věrným katolíkům, kteří mají stejně jako my obavu o budoucnost FSSPX, a kteří se – právě kvůli objevení se tohoto dopisu – mohou cítit osamělí a zmatení.
Krátce řečeno, jestliže si Vaše Excelence přeje, aby věřící důvěřovali vedení FSSPX, jestliže jsou věřící FSSPX nabádání, aby nevěnovali žádnou pozornost fámám, pak máme pocit, že byste měl učinit kroky k rozptýlení současné atmosféry strachu a nedůvěry a dovolit, aby se mohly otevřeně říkat všechny názory o této věci a aby všechny informace (týkající se například toho, zda se současný Řím obrátil od svého modernismu) mohly otevřeně obíhat. Píšeme vám tento dopis v duchu poctivosti a otevřenosti, z ryzí obavy o budoucnost Tradice ve světě.
Budoucnost FSSPX a budoucnost Tradice
Když jste se v roce 1994 stal generálním představeným, zdědil jste Bratrstvo sv. Pia X., které bylo velice jednotné, zapálené, zbožné a duchovní, které vědělo, za čím stojí a proč, a které mělo jasnou vizi toho, kam kráčí. Náš Pán svěřil toto Bratrstvo do vašich rukou. Kdyby vás nyní požádal, abyste skládal účty z toho, co jste učinil s tímtéž Bratrstvem, co byste Mu mohl říci? Jaké Bratrstvo zanecháte svému nástupci?
Je nám naprosto jasné, že Řím se neobrátil, že Řím je stejně prodchnut modernismem, jako byl vždy. Není nám ale jasné, co činí vedení FSSPX nebo proč – není nám jasný váš vlastní postoj, přesvědčení nebo motivy.
Arcibiskup Lefebvre nás svými texty a osobním příkladem, který světu dal, obdivuhodně dobře naučil, že povinností katolíků není pouze povinnost věřit pasivním způsobem. Je to také povinnost apoštolská, povinnost obracet svět, poukazovat na omyly a odsuzovat je, když je člověk vidí.
Arcibiskup Lefebvre ve své době odsuzoval rozličné omyly šířené církevními autoritami včetně papeže. Nezaložil FSSPX jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek k dosažení cíle: cílem je pokračování Tradice a odsuzování omylu. Nezaložil FSSPX, aby „nebylo provokativní [nebo] bojovné“, abychom užili ještě další vaše slova. Jsme vyvedení z míry a konsternovaní, že určití členové FSSPX asi vidí nějaký motiv, nějaký cíl, který převyšuje cíl hlásání Pravdy a odmítání omylu a jsou proto ochotni zůstat mlčenliví tváří v tvář mnoha omylům a špatnostem dneška. Máme vroucí naději, že budoucnost FSSPX a budoucnost Tradice jsou jako v minulosti stále jedno a totéž.
Ať je však tomu jakkoliv, my učiníme vše, co bude v naší moci, abychom věřili a šířili Pravdu, odmítali omyl a tím zůstali věrní Našemu Pánu a Jeho Církvi, Tradici a odkazu arcibiskupa Lefebvra – za jakoukoliv cenu – ať se nás Vaše Excelence rozhodne opustit nebo zůstane s námi.
Svatý Pie X., oroduj za nás!
Překlad: D. Grof